Акредитація спеціальності 051 «Економіка»

ОПП «Економіка»

Кадрове забезпечення:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Гарант програми – доктор економічних наук, професор Орлов Василь Миколайович, який закінчив у 1969 році Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, в якому займав посади інженера, викладача, доцента, декана факультету Автоматизованого електрозв’язку. Науково-педагогічний стаж Орлова В.М. складає 50 років.

Тема докторської дисертації: “Організаційно-економічний механізм управління галуззю зв’язку України” за спеціальністю 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку. Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): Усього опублікованих наукових робіт приблизно у кількості 400 публікацій За 2017-2021 рр. опубліковано: 1 монографія, 15 статей, 30 тез доповідей.

Під керівництвом Орлова В.М.  захистилися 7 кандидатів економічних наук і 2 доктори економічних наук. Приймає участь в роботі спецрад із захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій тощо .

Орлов Василь Миколайович нагороджений: – нагрудним знаком “Почесний зв’язківець України” у 2006 році (Указ Міністра транспорту і зв’язку України №560); – почесною грамотою Міністерства транспорту і зв’язку України “За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі зв’язку і з нагоди 20-ї річниці незалежності України (2011 р.); – почесною грамотою Одеської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок в розвиток освітньої галузі, професійну і наукову підготовку студентської молоді, високий професіоналізм та з нагоди 95-ти річниці Одеської національної академії зв’язку ім. О.П. Попова (2015 р.); – нагрудним знаком “Відмінник освіти” Міністерства освіти і науки України (2020 р.); – нагрудним знаком “За наукові та освітні досягнення” Міністерства освіти і науки України (2021 р.). Орлов Василь Миколайович, академік Академії економічних наук України, зі спеціальності: “Економіка промисловості” (2006 р.).

Матеріали про Орлова В.М. опубліковани в бібліографічному видання “Наукова еліта Одещини”, частина І. – Одеса: ПУБІ “Європа-центр”, 2005 р. – С. 206; Науковці України – еліта держави. Том ІІІ. – К.: Видавництво ЛОГОС УКРАЇНА, 2014. – С. 362.

Член та Голова Спеціалізованої вченої ради (К 41.816.03 Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, 2014 р. -2021 р.)

 ORCID ID: 0000-0001-6392-5500

Член робочої групи

Член робочої групи

Група забезпечення ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Дані

Інформація

ПІБ

Князєва Олена Альбертівна

ПІБ (анг)

Olena Kniazieva

Документ про освіту

 

Серія

КД

номер

900671

Спеціальність

економіка і управління у зв’язку

Кваліфікація

інженер-економіст

Дата видачі

16.06.1994 р.

Ким видано

УДАЗ ім. О.С. Попова

Атестат доцента

 

Серія

02ДЦ

номер

002041

Дата видачі

17.06.2004 р.

Ким видано

МОН України

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

кафедра економіки підприємства та корпоративного управління

Вчене звання

доцент

Атестат професора

 

Серія

12ПР

номер

007322

Дата видачі

10.11.2011 р.

Ким видано

МОНМС України

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

кафедра економіки підприємства та корпоративного управління

Вчене звання

професор

Атестат старшого дослідника

 

Серія

АС

номер

000244

Дата видачі

26.12.2019 р.

Ким видано

МОН України

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

спеціальність 051 Економіка

Вчене звання

старший дослідник

Диплом доктора наук

 

Науковий ступіть

доктор економічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності

спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Тема дисертації

Інноваційний розвиток підприємств поштового зв’язку: теорія, методологія, практика

Серія

ДД

номер

008224

Дата видачі

14.04.2010

Ким видано

ВАК України

Диплом кандидата наук

 

Науковий ступіть

кандидат економічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності

08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку

Тема дисертації

Комплексна система аналізу ринку послуг зв’язку України

Серія

ДК

номер

016116

Дата видачі

09.10.2002 р.

Ким видано

ВАК України

Диплом доктора філософії

 

Серія

ДК

номер

016116

Дата видачі

02.03.2004 р.

Ким видано

ВАК України

Сертифікат з англійської мови (на рівні не нижче В2)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Найменування посади (основне місце роботи)

В.о. зав. кафедри

Найменування посади (суміщення)

 

Найменування посади (сумісництво)

 

Назва кафедри

Економіки та цифрового бізнесу

Назва інституту

 

Назва факультету

Факультет бізнесу та соціальних комунікацій

Дата з якої працює

01.10.2022 р.

 

 

Стаж

Науковий

21 рік

Педагогічний

21 рік

Науково-педагогічний

21 рік

Відомості про підвищення кваліфікації

Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», з 05-29 жовтня 2020 р., спеціальність 051 Економіка, тема: «Новітні підходи до економіки та управління діяльністю підприємства, а також навчання фахівців з економіки в умовах цифрових трансформації» (7 кредитів ЄКТС, 210 годин), свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004436-20.

Номер телефону

38 067 7057463, 048 7234275

Інформація про наукову діяльність

Основні публікації за напрямом

після захисту докторської дисертації

 

67 статей у збірниках наукових праць (з яких 7 у наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 6 монографій

науково-дослідні роботи

керівних понад 5 НДР, 2 авторські свідоцтва на науковий твір

участь у конференціях і семінарах

понад 85 тез доповідей на конференціях

робота з аспірантами та докторантами

наукове керівництво: 4 дисертації на здобуття ступеня канд. економ. наук, 3 дисертації на здобуття ступеня доктора економ. наук, 1 дисертація на здобуття ступеня доктора філософії (економіка)

Керівництво науковою роботою студентів

тези доповідей, статті, участь у конкурсах наукових робіт

 

 

Досягнення у професійній діяльності

(визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов)

2018-2022 р. (П. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14)

П. 38

Види і результати професійної діяльності

Наявність

Підтвердження

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.     Князєва О.А., Скоробогатов Г.С. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності малих та середніх підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Т.1, № 24. 2018. С. 131-139. Web of Science

http://fkd.org.ua/article/view/128341

2.     Князєва Н.О. Князєва О.А., Лозовська Г.М. Механізм впровадження соціально-економічних послуг. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Т.2, № 29. 2019. С. 518-527. Web of Science

http://fkd.org.ua/article/view/172001

3.     Кniazieva, О. Digital Development of Economy and Society Under Influence of COVID-19. Sci. in nov. 2021. V. 17, no. 1. P. 42-53. https://doi.org/10.15407/scine17.01.042. Scopus

https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/37

4.     Князєва О.А., Бугеда Л.К., Куємжи А.П. Удосконалення переліку універсальних послуг поштового зв’язку. Наукові праці ОНАЗ. Одеса, 2017. № 1. С. 98–106.

https://ojs.onat.edu.ua/index.php/sbornik_onat/article/view/1021

5.     Князєва О.А., Кишинець Б.А. Методичні підходи щодо діагностики кризового стану підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018. Т. 23. Вип. 4 (69). С. 64-69.

http://liber.onu.edu.ua/pdf/vestniki/econom-2018-4.pdf

6.     Князєва О.А., Каленчук А.С. Механізм надання соціально-значущих послуг сфери зв’язку та інформатизації. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35, ч. 1. Одеса: ПНДІЕІ. С. 75-78.

http://bses.in.ua/journals/2018/35_1_2018/16.pdf

7.     Князєва О.А. Стратегія забезпечення конкурентних переваг малих та середніх телекомунікаційних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. праць. № 1(27). Київ, ДУТ. 2019. С. 4-11.

http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2078

8.     Orlov V.M.,Кniazieva О.А., Kuznietsova О.V. Evaluation of quality of services and service of mobile communication in conditions of economic digitalization. Наукові праці ОНАЗ, 2019, № 1. С. 169-175.

https://ojs.onat.edu.ua/index.php/sbornik_onat/article/view/1135

9.     Князєва О А., Шамін М.В. Формування кадрового резерву для забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу персоналу підприємства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів, 2019. № 5 (139). С. 49-55.

https://ird.gov.ua/sep/doi/sep2019.05.049_u

10.  Князєва О.А., Дем’янчук М. А. Методика оцінки доцільності сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання. Економіка та держава. Київ, 2020, № 2, С. 27–31.

http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4506&i=4

11.  Князєва О.А., Дем’янчук М.А. Оцінка ефективності інтеграції інфраструктури ІКТ з іншими інфраструктурними об’єктами. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 19, Вип. 1 (44): зб. наук. праць. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020. С. 65-87.

http://rinek.onu.edu.ua/article/view/198355

12.  Kaptur V.A., Kniazieva O.A. Definition of economic efficiency of ICT infrastructure co-deployment with road transport and energy infrastructure. Наукові праці ОНАЗ, 2020, № 2. С. 135-145.

https://ojs.onat.edu.ua/index.php/sbornik_onat/article/view/1225

13.  Князєва О.А., Мітров Г.О. Передумови розвитку інтернет-телебачення на засадах застосування соціально-етичного маркетингу. Наукові праці ОНАЗ, 2020, № 2. С. 146-153.

https://ojs.onat.edu.ua/index.php/sbornik_onat/article/view/1226

14.  Kniazieva O.A. New approaches to education under integrated conditions of digital economy and society formation. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 1, 2021. С. 120-131.

http://znp.udpu.edu.ua/article/view/228799

15.  Demianchuk М., Maslii N., Kniazieva О. Cloud technologies and artificial intelligence as the basis of digital development of the financial sector of the economy of Ukraine. Intellectual systems and information technologies: International Conference. September 13-19, 2021. Odesa, 2021. Р. 40–45. URL: Включене до наукометричної бази даних: Scopus

http://isit.odeku.edu.ua/files/ISIT_2021_PROCEEDINGS_RO.pdf.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Економіка підприємств радіозв’язку, радіомовлення та телебачення: навч. посіб. [Орлов В.М., Князєва О.А., Новицька С.С., Гапанович Я.В.] Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. 100 с.

Князєва О.А., Князєв О.А. Цифрові трансформації економіки і суспільства: проблематика та шляхи розвинення: монографія. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2021. 168 с.

Орлов В.М., Князєва О.А., Толкачова Г.В. Вступ до фаху. Навч. посіб. для здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 051 «Економіка». Одеса: ДУІТЗ, 2022. 156 с.

https://metod.onat.edu.ua/

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1.      Князєва О.А. Управління потенціалом підприємства зв’язку: [конспект лекцій]. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. 146 с.

2.      Князєва О.А. Ободовський Ю.В. Університетська освіта: методичний посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання (трьома мовами). Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. 24 с.

3.      Князєва О.А., Бірбіренко С.С., Кузнєцова О.В. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання комплексного завдання з курсу «Економіка програмного забезпечення» для підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. 30 с.

https://metod.onat.edu.ua/

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

1. Петрашевська А.Д., «Теоретико-методологічні основи забезпечення інноваційної діяльності підприємств сфери допоміжного обслуговування», здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2018 р.

https://biblio.onat.edu.ua/handle/123456789/1535?show=full

2. Маслій Н.Д., «Інтеграційні форми розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації: теоретичні та методологічні аспекти», здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2019.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1537_70701899.pdf

3. Шамін М. В., «Науково-прикладні основи розвитку інтелектуального потенціалу працівників підприємства зв’язку», здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020.

https://onat.edu.ua/povidomlennja-pro-zahist-disertacii-ta-materiali-disertacijnij-doslidzhen/

4. Дем’янчук М.А., «Збалансований розвиток телекомунікаційного підприємства в умовах цифрових трансформацій: теорія, методологія, практика», здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р.

http://kntu.net.ua/ukr/Nauka/Specializovani-vcheni-radi/

5. Ободовський Ю.В., «Механізм трансформації структур управління підприємств в сучасних умовах», здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка», 2020 р.

https://onat.edu.ua/razovi-specializovani-vcheni-radi/

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій з 2015 по т.ч..

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 41.816.03 в ОНАЗ ім. О.С. Попова із захисту кандидатських дисертацій (до 2021 р.), вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 41.113.02 в ДУІТЗ захисту докторських дисертацій (з 2022 р.)

 

Офіційне опонування:

Носатов І.К. «Регулювання сфери інформаційних технологій в національній економіці», к.е.н., зі спеціальності 08.00.03 –національна економіка, 2018 р.

Старинець Щ.Г. «Антикризове управління телекомунікаційних підприємств: теорія та методологія», доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 –економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2018 р.

Легомінова Світлана Володимирівна, «Управління конкурентними перевагами телекомунікаційних підприємств: теорія і методологія», доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2019 р.

Сосновської Ольги Олександрівни, «Управління економічною безпекою підприємств зв’язку: теорія та методологія», на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р.

Шмалій Людмила Володимирівна, «Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р.

Труш Марія Сергіївна, «Управління корпоративною культурою телекомунікаційних підприємств», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р.

http://www.dut.edu.ua/

 

https://onat.edu.ua/k-41-816-03/

 

file:///C:/Users/Home/Desktop/okd_42ffcf057e133f94c1b7b5cf543ef3bd.pdf

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1537_42954019.pdf

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1537_35458363.pdf

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1537_73099073.pdf

 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1537_34194627.pdf

 

 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1537_10383281.pdf

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Керівник НДР в ОНАЗ ім. О.С. Попова:

0118U100366 «Розвиток цифрової економіки та диджиталізація економічних процесів» (Шифр «ЦЕ»)

0120U105596 «Економічна стійкість підприємства в умовах кризи, спричиненої пандемією COVID-19»

 

Член редколегії видання наукових видань:

Економіка, менеджмент, бізнес

 

http://nddkr.ukrintei.ua/

 

 

 

http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/about/editorialTeam

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій

Робота у складі Акредитаційної комісії в КПІ (051 Економіка бакалаври, 2018)

 

Робота у складі Акредитаційної комісії в КНУБА (051 Економіка бакалаври, 2018),

 

 

Робота у складі Акредитаційної комісії в ХНАДУ (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, магістри, 17-19 грудня 2018),

 

 

Експерт НАЗЯВО

наказ МОН 166-А,  13.02.2018.

наказ МОН 1055-и, 04.06.2018.

 

наказ МОН 2935-Л-А, 07.12.2018.

 

 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BF%D0%BF_13_10_2020.pdf

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Міжнародний науковий проект Економічної та соціальної комісії для Азії та Тихого океану (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP) (Організація об’єднаних націй (United Nations)):

1. «Поглиблене національне дослідження щодо співпраці інфраструктури ІКТ з автомобільним транспортом та інфраструктурою електроенергії в Республіці Казахстан» («In-depth national study on ICT infrastructure co-deployment with road transport and electricity infrastructure in Kazakhstan»).

2. «Поглиблене національне дослідження щодо співпраці інфраструктури ІКТ з автомобільним транспортом та інфраструктурою електроенергії в Киргизькій Республіці» («In-depth national study on ICT infrastructure co-deployment with road transport and electricity infrastructure in Kyrgyzstan»).

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/National_Report_Kazakhstan_ids.pdf

 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

 

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

Більш 45 праць за вказаний період, у т.ч.

1.       Князєва О.А., Скоробогатов Г.С. Застосування краундфайдингу для розвитку малих та середніх підприємств. Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса 26-27 квітня 2018 р.). Одеса: ОНЕУ, 2018. С. 77-80.

2.       Князева Е.А. Подходы к обучению специалистов в условиях формирования цифрового общества. Современные средства связи: материалы XXIV Международной научно-технической конференции, 17-18 октября 2019 года, Минск, Республика Беларусь; редкол.: А.О. Зиневич [и др.]. Минск: БГАС, 2019. С. 231-233.

3.       Князєва О. Цифрова економіка та суспільство в період пандемії: перші висновки. Цифрова трансформація фінансового сектора економіки: матеріали V Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 09-10 квітня 2020 р. Одеса: ОНЕУ, 2020, С. 50-52.

4.       Князева Е.А. Цифровизация экономики и общества под влиянием вызовов современности. Современные средства связи: материалы XXV Международной научно-технической конференции, 22-23 октября 2020 года, Минск, Республика Баларусь; редкол: А.О. Зиневич [и др.]. Минск: БГАС, 2020. – С. 245-247.

 

5.       Kaptur V.A., Kniazieva O.A. Traysport corridors in context of the socio-economic development PRC. Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 444-447.

6.       Князєва О.А. Перспективні напрями підприємницької діяльності в умовах пандемії. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27 листопада 2020 року). Х.: ХНАДУ. 2020. С. 162-164.

 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7243

 

 

 

http://bsac.by/sites/default/files/content/landing/2019/71/Sovrem%20sredstva%20sviasy.pdf

 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11451

http://bsac.by/sites/default/files/content/basic/Common/03_Science/conference/sss/Document_conference_SSS_2020_10_23.pdf

https://sinologist.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kytay-ska-tsyvilizatsiya_2020.pdf

https://philpapers.org/archive/BEZCAP.PDF

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Робота у складі організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства, 2017-2021, м. Одеса.

Робота у складі організаційного комітету ІІІ Польсько-української конференції International Scientific Conference on Local Government in the Face of Centralization Processes. Polish and International Perspective,  Poland, Cracow, May 30-31, 2019.

 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів,

 

 

16) наявність статусу учасника бойових дій

 

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН

 

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях

 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

 

 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

 

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Заступник завідувача кафедри Е та ЦБ (протокол № 1 засідання кафедри Е та ЦБ від 31.08.2021 р.).

В.о. завідувача кафедри ММПУ та А з 01.09.2022 по 30.09.2022 р.

В.О. завідувача кафедри Е та ЦБ з 01.10.2022 р. по т.ч.

 

 

Дані

Інформація

ПІБ

Замлинський Віктор Анатолійович

ПІБ(анг)

Zamlynskyi Viktor

Документ про освіту (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ)

 

Серія

ЛМ ВЕ

номер

005749

Спеціальність

Облік і аудит

Кваліфікація

Економіст з бухобліку і фінансів

Дата видачі

27.06.1996

Ким видано

Одеський сільськогосподарський інститут

 

 

Атестат доцента

 

Серія

12ДЦ

номер

041461

Дата видачі

26.02.2015

Ким видано

Міністерство освіти і науки

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Кафедри обліку, аудиту і статистики

Вчене звання

доцент

Атестат професора

 

Серія

АП

номер

001233

Дата видачі

15.10.2019

Ким видано

Вчена рада Одеського національного політехнічного університету

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Кафедри менеджменту

Вчене звання

професор

Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

 

Вчене звання

 

Диплом доктора наук

 

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності»

08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Тема дисертації

Розвиток ринку венчурного інвестування переробних підприємств України

Серія

ДД

номер

006451

Дата видачі

27.04.2017

Ким видано

Чернігівський національний технологічний університет

Диплом кандидата наук

 

Науковий ступіть

Кандидат економічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності»

 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Тема дисертації

Обліково-аналітичне забезпечення використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах

Серія

ДК

номер

067224

Дата видачі

22.04.2011

Ким видано

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Диплом доктора філософії

 

Науковий ступіть

 

Шифр і найменування наукової спеціальності»

 

Тема дисертації

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

Сертифікат з англійської мови

(на рівні не нижче В2)

 

Серія

 

номер

08032019/0315

Дата видачі

08.03.2019

Найменування посади (основне місце роботи)

 

Найменування посади (суміщення)

Найменування посади (сумісництво)

Назва кафедри

 

Назва факультету

 

Дата початку стажу

 

Початок роботи в закладі

 

Стаж

Науковий

24

Педагогічний

21

науково-педагогічний. Повних років

24

 

 

Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів (годин))

1.  Державний університет «Одеська політехніка»

Сертифікат №АА 001007/21 від 09.06.2021 в обсязі 180 годин (6 кредитів)

«Підвищення якості освітніх програм. Досвід кращих практик»

Номер телефону

0977115533

 

Умова (згідно Ліцензійних умов, затверджених Постановою КМУ № 1187)

Інформація щодо виконання (деталізована) за останні 5 років (2017-2021)

П. 1, 3, 7, 9, 10, 19

1

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 

 

1,2,3,4,6,7,8  – Scopus

5, 9 – Web of Science Core Collection

10-16 – періодичні наукові видання, що включені до переліку фахових видань України

1. Zamlynskyi, V., Minakova S., Livinskyi A., Al Ali, Camara Balla Moussa (2022) Information and communication technologies as a tool and incentive for strategic decision making. Naukovyi Visnyk Nationalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022, (2): 129 – 134. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-2/129

2. Victor Zamlynskyi; Iryna Kryukova; Olga Zamlynska; Nataliia Skrypnyk; Nadiia Reznik; Camara Balla Moussa

Coaching as a Tool for Adaptive Personnel Management of Modern Companies 2023, Book chapter. DOI: 10.1007/978-3-031-08954-1_26

3. Zamlynskyi, V.A., Kondratyuk, V.M., Livinskyi, A.I., Naida, A.V., Naida, I.S.Priority tasks and marine aquaculture development strategy. AIP Conference Proceedings, 2022

4. Zamlynskyi V., Stanislavyk O., Halytskyi O., Korzh M., Reznik N. (2020). Conflict Dynamic Model of Innovative Development in the System of Ensuring Competitiveness of an Enterprises, International Journal of Scientific & Technology research, 9, 5322-5325.

5. A Conceptual Framework To Apply Financial Engineering At The Enterprise/ Zamlynskyi V., Zerkal, A.; Antonov, A

/ Baltic Journal of Economic Studies, Publishing house “Baltija Publishing”, 2019. vol. 5(1).P. 68-74.

6. Evolution of corporate social responsibility applied to the concept of sustainable development/ M. Yevdokimova, V. Zamlynskyi, S. Minakova,O. Biriuk, O. Ilina. Journal of Security and Sustainability. 2019. Issues 8(3). P.473-480

7. Budgetary revenue structure at central level of public administration in the federal countries/N. Rekova, I. Dolozina, V. Nitsenko, Yu. Zaitsev, V. Zamlynskyi // Administratie si Management Public. – 2018. – N 30. – P. 37-50. http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7620

8. Evolution of social responsibility applied to the concept of sustainable development: mainstream of the 20th century/Hatsko Anatolii Maria Yevdokimova, Victor Zamlynskyi, Eduard Kuznietsov, Olena Sakovska// Journal of security and sustainability issues -2018 – T.8. – P.69-78.

9.

10. Замлинський В.А. Розвиток стивідорних підприємств як один із засобів покращення стану економіки

регіону / В. А. Замлинський, О. І. Яковенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2021. – No 3 (55). –

С. 41-48. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/files/archive/2021/Nо3/41.pdf.

11. Замлинський В. А. Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки/ Економіка АПК – 2019. – № 4 (294) – С.22-29

12. Замлинський В. А. Фінансовий інжинирінг: механізм здійснення/ Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – Одеса: ОНПУ. – 2018. – №6(40). – С. 25- 37 

13. Замлинський В. А. Реноваційні механізми інтенсифікації підприємств агропродовольчого сектору  / Проблеми і перспективи економіки і управління – 2019.-  № 1(17) –С.50-60

14. Замлинський В. А. Вплив корпоративної культури на розвиток компанії/ Облік і фінанси – 2019. № 1(83).- С. 145-151

15. Kovalova H, Al Ali Adil Mohamed Abdalla Sultan, Zamlynskyi V. Business reputation of the company as one

of the most important components of the company’s success DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2021.6(2).6

16. Zamlynskyi V., Рastushenko K., Adil Mohamed Abdalla Sultan Al Ali. Prospects of venture investment innovative activity in modern conditions of sustainable development 2021. Economics. Finances. Law. http://efp.in.ua/uk/journal-item/320

2

наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

3

наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Victor Zamlynskyi, Balla Moussa Camara, Adil Mohamed Abdalla Sultan Al Ali, Аlina Buzunar MODERN STAFF DEVELOPMENT METHODS: COACHING.

Monograph. 152 стор. DOI: https://doi.org/10.46656/book.2022.coaching

https://access-bg.org/monograph/monograph-coaching.pdf

4

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

5

захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

 

6

наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

7

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

Шалений Володимир Анатолійович на тему: Управління ризиками операційної діяльності хлібопекарських підприємств (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). 27 березня 2019 року спец. вчена рада Д 41.088.05 Одеська національна академія харчових технологій

8

виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

 

9

робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

Проведення акредитаційної експертизи згідно наказу МОН «1329-л від 18.06.2018 освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій» у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова

10

участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Участь у програмі «Entrepreneurship» October 16-20, 2018 organized by Alumni Network Ukraine-Germany (DAAD) at Odessa Mechnikov University

фонд Горста Рогуша (Horst Rogusch Stiftung. Sustainable Entrepreneurship) – навчальний семінар для управлінців «Успіх можна спланувати» про методику менеджменту підприємницького успіху на стійких засадах з 26.11 до 30.11.2018 року;

Intership at West-Finland College, Huittinen, Finland from 04.03 to 08.03.2019 – 108 hours.

11

наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

 

12

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 

13

проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

14

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

 

15

керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

 

16

наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

 

17

участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

 

18

участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн – членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

 

19

діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Член федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України сертифікований за програмою САРА (Certified Agricultural Professional Accountant) сертифікат No 130327 від 09.09.2013 року

20

досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

 Дані

Інформація

ПІБ

Орлов Василь Миколайович

ПІБ(анг)

Orlov Vasyliy  Mykolayovych

Документ про освіту (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ)

 

Серія

Ш

номер

224633

Спеціальність

Автоматичний електрозв’язок

Кваліфікація

Інженер електрозв’язку

Дата видачі

14.06.1969

Ким видано

Одеським електротехнічним інститутом зв’язку ім. О.С. Попова

 

 

Атестат доцента

 

Серія

ДЦ

номер

068064

Дата видачі

16.11.1983

Ким видано

Высшей аттестационной комиссией при Совете Министров СССР

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

По каф. Организации экономики и планирования предприятий связи

Вчене звання

доцент

Атестат професора

 

Серія

ПР

номер

002899

Дата видачі

19.02.2004

Ким видано

Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

За каф. Економіки підприємства так корпоративного управління

Вчене звання

професор

Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

 

Вчене звання

 

Диплом доктора наук

 

Науковий ступіть

д.е.н.

Шифр і найменування наукової спеціальності»

08.07.04 Економіка транспорту і зв’язку

Тема дисертації

Організаційно-економічний механізм управління галуззю зв’язку України

Серія

ДД

номер

002550

Дата видачі

13.11.2002

Ким видано

Президією Вищої атестаційної комісії України

Диплом кандидата наук

 

Науковий ступіть

к.е.н

Шифр і найменування наукової спеціальності»

08.00.05 – «Экономика, организация управления и планирование народного хозяйства (связь)»

Тема дисертації

Вопросы теории и практики разработки нормативов ресурсоемкости услуг связи (на примере подотраслей электрической связи)

Серія

ЭК

номер

010068

Дата видачі

18.03.1981

Ким видано

Советом во Всесоюзном заочном электротехническом институте связи

Диплом доктора філософії

 

Науковий ступіть

 

Шифр і найменування наукової спеціальності»

 

Тема дисертації

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

Сертифікат з англійськоїмови

(на рівні не нижче В2)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Найменування посади (основне місце роботи)

Завідувач кафедри Економіки та цифрового бізнесу Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

Найменування посади (суміщення)

 

Найменування посади (сумісництво)

 

Назва кафедри

Економіки та цифрового бізнесу

Назва факультету

Факультет бізнесу та соціальних комунікацій

Дата початку стажу

 

Початок роботи в закладі

01.09.2018

Стаж

Науковий

 

Педагогічний

 

науково-педагогічний. Повних років

50р

 

 

Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів (годин))

ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2019 р., довідка №02-01-586 від 04.04.2019 р.

Тема «Актуальні проблеми розвитку науки, техніки та технології освіти, нормативно правова база вищої школи, особливості педагогіки та психології, медико-біологічні аспекти інтелектуальної діяльності, сучасні форми, методи, засоби і технології навчання, методологія виховання студентів»

648 год 21 кредит (25червня 2018 -28 лютого 2019) наказ від 02.07.2018 №01-17-53

Номер телефону

097-515-07-53

Досягнення у професійній діяльності

П. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

Понад 15 статей (2018-2022) у т.ч.

1.        2.Orlov V.M. Obodovskyi Yu.V. About the transformation of the organizational managment structure of the enterprises. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова.  Вип. № 2. Одеса, 2018.  С.159-163.

2.        Orlov V., Otlyvanska G., Haitan A The Relevant Trends of Crowdfunding and Practical Aspects Of Its Development In Ukraine. Галицький економічний вісник, 2019. № 6 (61). C 14 – 21.

3.        4.Бірбіренко С.С., Орлов В.М., Балде Альфа ЯЯ. Основні підходи до трактування категорії «економічна стійкість підприємства»: переваги та недоліки. Причорноморські економічні студії. Вип. 58. Ч.1.2020. С. 96-101.

4.        5.Орлов В.М., Грицуленко С.І. Розробка методики порівняльної оцінки телекомуеікаційних нематеріальних активів у контексті глобального тренду їх розвитку. Бізнес Інформ, №1 (516), 2021. С.232-242.

5.        Striy L. A., Orlov V.N., Zaharchenko L. A. Economic activity of enterprises of telecommunication industry in conditions of implementation of the newst technologies. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, № 1. Riga: Publishing  Hous  ” Baltija Publishing “, 2019.-P.207-213. ( Web of Science )

6.        7.Орлов В.М., Бугеда Л.К. Проблеми і протирічча у механізмі техніко-технологічного узгодження системи управління підприємством поштової сфери. Грааль науки, № 4, 2021. С. 57-60

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Orlov V. Economic evaluation of innovative solutions : Courrse manual / V.Orlov, O. Kuznietsova, S.Birbirenko. – O: ONAT, 2018. 52 р.

2. Економіка підприємств радіозв’язку, радіомовлення та телебачення: навч. посіб./ [Орлов В.М., Князєва О.А., Бірбіренко С.С., Гапанович Я.В.] – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. – 100 с.

 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1.        Управління підприємством поштового звязку: методичні вказівки до практиччних занять зі спеціальності 151, 151.2 / Орлов В.М., Банкет Н.В., Вуйцик Л.М. – Одеса, ОНАЗ:2018. – 44 с.

2.        Економіка програмного забезпечення: конспект  лекцій  з  дисципліни «Економіка  програмного забезпечення» для підготовки бакалаврів. Галузь знань: 0501 – Інформатика та  обчислювальна  техніка.  Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки»/  С.С.  Бірбіренко,  В.М. Орлов,  О.В.  Кузнєцова. –Одеса: ОНАЗ, 2018. – 128 с.

3.        5. Orlov V.Economic evaluation of innovative solutions: Course manual / V.Orlov ,O. Kuznietsova, S. Birbirenko: ONAT, 2018. 52p.

4.                   Digital ekonomics in the world and in Ukrfaine :a book of English for the students and adults/ Chugunova N.V. Orlov V.N.- Одеса : Прес-кур”єр, 2019. 116с.

5.        Основні положення та процедури  щодо підготовки та проведення захисту дисертації на здобуття ступеню доктора філософії: рекомендації для здобувачів наукових ступенів/ В.М.Орлов, О.А. Князєва, Г.А. Отливанська. Одеса: ДУІТЗ, 2021.38с.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серія, номер, дата, ким виданий диплом)

Наукове керівництво, консультування здобувачів наукового ступеню: кандидати економічних наук, 1 доктор економічних наук (Отливанська Г.А. 2019 р.).

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

Член та Голова Спеціалізованої вченої ради (К 41.816.03 Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, 2014 р. по теперішній час)

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Науковий керівник НДР:

 «Організаційно-економічні форми розвитку оператора поштового зв’язку на ринку фінансових послуг України » 0117U003423

«Методичні засади оцінки соціально-економічної ефективності впровадження Інтернет-послуг оператором зв’язку», номер державної реєстрації – 0117U003422.

«Напрямки трансформації структури управління підприємствами в сучасних умовах» (Шифр «ТОС»), номер державної реєстрації – 0118U100364

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1.        Орлов В.М. Оцінка рівня конкурентоспроможності оператора ТК / В.М. Орлов, Г.Г. Яхнієнко // матеріали 5 міжнародной НПК “Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи (м.Запоріжжя, 15 грудня 2018 рік. – Східноукраїнський інститут економіки та управління.- Запоріжжя: ГОСІЕВ 2018. С.120-122.

2.        Орлов В.М. Передумови формування механізму трансформації структур управління / В.М. Орлов, Ю.В. Ободовський // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали 8 Міжнародної НПК, – 26-27 березня 2019 р. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова 2019. -С.70-71.

3.        Орлов В.М. Вплив інфокомунікаційних технологій на формування системи управління підприємством / В.М. Орлов, Л.К. Бугеда // матеріали 75 НТК професорсько викладацького складу науковців, аспірантів (14-15 грудня 2020). ч.2, секція 5. автоматизація та компюторно – інтегровані технології. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова 2020. -С.14-15.

4.        Орлов В.М., Задорожна Л.М. Оцінка ефективності функціонування підприємств у сфері телекомунікацій. Матеріали 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (11 – 15 грудня 2020 р.). Секція № 6. Економіка й управління. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020. С. 65-67.

5.        Орлов В. М. Фещенко К.В. Теоретичні аспекти впровадження ціннісно-орієнтованого управління діяльністю вітчизняних підприємств. Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 квітня 2021р. Одеса: ДУІТЗ, 2021.С.69-72.

6.        Орлов В.М. Петрашевская А.Д. Задорожная Л.М. Актуальні питання ефективності діяльності сучасних підприємств. Матеріали ІІІ міжнародної НТК «Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигмі сталого розвитку» – Секція 1 Актуальні питання економічних проблем на макро та мікро рівнях. Одесса: Державний університет «Одеська Політехніка», 2021 С.36-38.

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю (спеціалізацією)/професією не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Завідувач кафедри Е та ЦБ

Дані

Інформація

ПІБ

Кораблінова Ірина Анатоліївна

ПІБ(анг)

Korablinova Iryna

Документ про освіту (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ)

Диплом магістра (з відзнакою)

Серія

СК

номер

27561251

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікація

Магістр економіки

Дата видачі

30.06.2005 р.

Ким видано

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

 

 

Атестат доцента

 

Серія

12ДЦ

номер

040882

Дата видачі

22.12.2014 р.

Ким видано

Міністерство освіти і науки України на підставі Рішення Атестаційної колегії, м. Київ

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

кафедра економічної теорії

Вчене звання

доцент

Атестат професора

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

 

Вчене звання

 

Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

 

Вчене звання

 

Диплом доктора наук

 

Науковий ступіть

 

Шифр і найменування наукової спеціальності»

 

Тема дисертації

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

Диплом кандидата наук

 

Науковий ступіть

Кандидат економічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Тема дисертації

Управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій

у сучасних умовах

Серія

ДК

номер

000374

Дата видачі

10.11.2011 р.

Ким видано

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України на підставі Рішення Атестаційної колегії, м. Київ.

Диплом доктора філософії

 

Науковий ступіть

 

Шифр і найменування наукової спеціальності

 

Тема дисертації

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

Сертифікат з англійської мови

(на рівні не нижче В2)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Найменування посади (основне місце роботи)

доцент кафедри економіки та цифрового бізнесу

Найменування посади (суміщення)

 

Найменування посади (сумісництво)

 

Назва кафедри

Кафедра економіки та цифрового бізнесу

Назва факультету

Факультет бізнесу та соціальних комунікацій

Дата початку стажу

1.12.2004 р.

Початок роботи в закладі

2004 рік

Стаж

Науковий

2 (очна докторантура)

Педагогічний

 

науково-педагогічний. Повних років

17

 

 

Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів (годин))

– 2019 рік – участь у Регіональному економічному діалозі Міжнародного Союзу Електрозв’язку з питань інформаційно-комунікаційних технологій для країн Європи та СНД (Сертифікат РЕД-2019, м. Одеса, 30-31 жовтня, 2019 р.)

– 2021 рік – участь у засіданні Міжнародного науково-методичного семінару «CBC-PracticeFirms – Інноваційна методика професійної підготовки та освітнього співробітництва на двосторонньому рівні Румунія-Україна» (Сертифікат від 25-26 лютого 2021 р.)

– 2021 рік – стажування в ІТ-компанії, Сертифікат «KeepSolid» про навчання в інтернатурі та проходження курсу «Управління проектами», липень 2021 року (60 годин);

– 2021 рік – підвищення кваліфікації за освітньою програмою вебінару «Ключові уміння XXI століття: що і як формувати?» за дистанційною формою навчання. Сертифікат від 20.08.2021 року, 0,1 кредит ЄКТС (4 години)

– 2022 рік – Проходження Міжнародного стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід»/ “Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience” для педагогічних та науково-педагогічних працівників, 12.02.2022 – 20.03.2022 (Польща – Україна) (180 годин / 6 ECTS кредитів).

Номер телефону

(095)364-364-0

Досягнення у професійній діяльності

П. 1, 3, 7, 10, 12, 14, 19

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.    Кораблінова І.А. «Цифрова трансформація» як джерело ризику сучасних компаній / І.А. Кораблінова // Інноваційна економіка. – 2018. – №1-2 (73). – С. 217 – 223. (фаховий науково-виробничий журнал включено у міжнародну наукометричну базу даних Index Copernicus  (Польща)).

2. Кораблінова І.А. Інформаційне середовище компанії в умовах сучасної хвилі «цифрової трансформації» // Бізнес-навігатор. – 2018. – № 2 (45). – С.11 – 15. (фаховий науково-виробничий журнал включено у міжнародну наукометричну базу даних Index Copernicus  (Польща)).

3.    Кораблінова І.А. Структурні зміни у сфері діяльності міжнародних технологічних компаній у сучасних умовах / І. А. Кораблінова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини  та світове господарство. – 2018. – № 20. – С. 61 – 66. (фаховий економічний науково-практичний журнал включено у міжнародну наукометричну базу даних Index Copernicus  (Польща) та національну реферативну базу даних НБУ ім. В.В. Вернадського).

4.    Кораблінова І.А. Проблеми збереження та розвитку ключових компетенцій інноваційно-активних компаній України у цифрову епоху / І. А. Кораблінова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2018. – № 4. – С. 107 – 113. (фаховий науково-виробничий журнал включено у міжнародну наукометричну базу даних Index Copernicus  (Польща)).

5.    Кораблінова І.А. Роль телекомунікаційних компаній у розвитку платформних бізнес-структур / І.А. Кораблінова //Ефективна економіка. – № 9. – 2019. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.41 (Електронне наукове фахове видання включено у міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).

6.        Кораблінова І.А. Стратегія «Co-innovation» у контексті парадигмальних зрушень в економічній теорії та практиці / І.А. Кораблінова, І. М. Мишелов // Ефективна економіка. – 2019. – №12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7537, DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.106. (Електронне наукове фахове видання категорії «Б», яке включено у міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).

7.        Granaturov V. M., Korablinova I.A. Features and consequences of manifestation of information risks at the global level in modern conditions / V. M. Granaturov, I.A. Korablinova // Proceedings the O.S. Popov ONAT. – 2020. – №1. – P.108 – 119 (наукове фахове видання категорії «Б», яке включено у міжнародну наукометричну базу даних Google Scholar (США) та каталог Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

 

Монографія:

Кораблінова І. А.  Компетенції компаній у цифрову епоху: content & context: монографія / І. А.  Кораблінова. – К.: Кафедра, 2018. – 340 с.

 

 

 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серія, номер, дата, ким виданий диплом)

 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

Член спеціалізованої вченої ради  К 41.816.03

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

1) Ініціатор та учасник проєкту «Innovation Hub, Professional Development of Future IT Specialists, Economists, Project Managers, Start-ups at Technical Universities, Co-working, etc» у межах міжнародного стажування (Польща-Україна) (Сертифікат SZFL-001630, 2022 р.) Розвинуто професійні компетенції, отримано досвід організаційної роботи над спільним проєктом за участю представників різних освітніх та наукових організацій у межах Міжнародного стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»/ «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» для педагогічних та науково-педагогічних працівників, 12.02.2022 – 20.03.2022 (Польща – Україна).

 

2) Участь у написанні міжнародної (зарубіжної) колективної монографії: Trends in scientific thought in economics and management: collective monograph / Afanasieva O., Butrym O., Baranovska V., Vorobiyenko P., Galushkina T., Granaturov V., Zaruba D., Korablinova I.A.  – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – P. 384 – 395. Available at: DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.III

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1.    Кораблінова // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: зб. мат. VIII  Міжнародної наук.-пр. конф., 28 – 29 вересня 2018 р., м. Одеса. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2018. – С. 39 – 42.

2.    Кораблінова І.А. Сучасні компанії на шляху цифрових перетворень: реальний розвиток чи ілюзія інновацій / І. А. Кораблінова // Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4–5 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2018. – С. 208 – 212.

3.    Кораблинова И.А. Международные технологические корпорации на этапе современной волны «цифровой трансформации» / И. А. Кораблинова // Современные средства связи: сб. мат. XXIII Междунар.  науч.-техн.  конф., 18 –19  окт. 2018  года, г. Минск,  Респ.  Беларусь. – Минск: Белорусская государственная академия связи, 2018. – С. 249 – 251.

4.    Кораблінова І. А. Контекстно-дефінітний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» / І. А. Кораблінова // Якість вищої освіти: компетентнісний  підхід у підготовці  сучасного фахівця: зб. мат. XLІІІ Міжнародної наук.-метод. конф., 14 – 15 листопада 2018 р., м. Полтава. – Полтава: ПУЕТ, 2019. – С. 44 – 46.

5.    Кораблінова І. А. Роль коворкінгу у реалізації концепції «open innovation» / І. А. Кораблінова, В. В. Котова // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали XII Міжнародного бізнес-форуму (м. Київ, 22 березня, 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ: КНТЕУ, 2019. – С. 75 – 77.

6.    Кораблинова И.А. К вопросу об инновационности компаний в сфере информационных и коммуникационных технологий / И.А. Кораблинова // Современные средства связи: сб. мат. XXIV Междунар. науч.-техн.  конф., 17 –18  окт. 2019  года, г. Минск,  Респ.  Беларусь. – Минск: Белорусская государственная академия связи, 2019. – С. 202 – 204.

7.    Кораблінова І.А. Кіберзагрози як невід’ємний складник сучасного етапу цифрової трансформації економіки та бізнесу / І.А. Кораблінова // Цифрова економіка [Електронний ресурс]: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17–18 жовтня 2019 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2019. – C. 441 – 444.

8.     Кораблінова І.А. Теоретико-методологічні засади дослідження глобальних бізнес-структур / І.А. Кораблінова // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції  «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (м. Одеса, 7-9 квітня 2021 р.).

9.    Кораблінова І.А., Денисенко А.С. Перспективи розвитку менеджменту даних. Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2021 року. Дніпро: Університет імені А. Нобеля, 2021. – С.53 – 54.

10. Кораблінова І.А., Денисенко А.С.  Роль даних у стратегіях розвитку сучасних інноваційно-активних компаній. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 року. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021.

11. Кораблінова І.А. Глобальні корпоративні мережі. Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації: XІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 27–28 квітня  2022 року. Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі, 2022.

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 

Керівництво науковою роботою магістранта Котової В.В., яка взяла участь у фіналі конкурсу «Завтра.UA» [Котова В.В. Коворкінг як інфраструктурний складник інноваційного розвитку закладів вищої іт-освіти в умовах цифрової трансформації / В.В. Котова // Конкурсна робота № 567841VCTR, Відкритий загальноукраїнський конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, 2019 – 2020 н.р., м. Київ].

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 

Член Всеукраїнської Громадської Організації «Українська Асоціація Економістів-Міжнародників» (м. Київ)

20) досвід практичної роботи за спеціальністю (спеціалізацією)/ професією не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

Виконуюча обов’язки завідувача кафедри економічної теорії та управління проектами ОНАЗ ім. О.С. Попова (Наказ № 01-05-140 від 26.08.20 р., Наказ № 01-05-191 від 15.12.20 р., Наказ № 01-05-07 від 14.01.21 р.)

Дані

Інформація

ПІБ

Терешко Юлія Володимирівна

ПІБ(анг)

Tereshko Yuliia

Документ про освіту (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ)

Диплом спеціаліста

Серія

СК

номер

№11044198

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікація

Економіст

Дата видачі

30.06.1999 р.

Ким видано

Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Атестат доцента

Атестат доцента

Серія

12 ДЦ

номер

№ 025898

спеціальність

 

кваліфікація

 

Дата видачі

01.07.2011 р.

Ким видано

Міністерство освіти і науки  України

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Доцент кафедри економіки підприємства та корпоративного управління

Вчене звання

Доцент

Атестат професора

Серія

номер

Дата видачі

Ким видано

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Вчене звання

Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника)

Серія

номер

Дата видачі

Ким видано

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Вчене звання

 

Диплом доктора наук

Науковий ступінь

Шифр і найменування наукової спеціальності

Тема дисертації

Серія

номер

Дата видачі

Ким видано

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата наук

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Тема дисертації

Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем управління підприємством поштового зв’язку

Серія

ДК

номер

№ 048739

Дата видачі

08.10.2008 р.

Ким видано

Вища атестаційна комісія України

Диплом доктора філософії

Диплом доктора філософії

Науковий ступінь

Doctor of Philosophy

Шифр і найменування наукової спеціальності

08.00.04 Economic Sciences (economics and management of enterprises (by the kind of economic activity)

Тема дисертації

Methods of efficiency evaluation of sntroducing information systems of post-communication enterprises management

Серія

ДК

номер

№ 048739

Дата видачі

25.08.2009 р.

Ким видано

Supreme Certifying Commission of Ukraine 

Сертифікат з англійської мови

(на рівні не нижче В2)

Серія

Reme Cerномер

Дата видачі

Найменування посади (основне місце роботи)

Доцент кафедри економіки та цифрового бізнесу Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

Найменування посади (суміщення)

 

Найменування посади (сумісництво)

 

Назва кафедри

Економіки та цифрового бізнесу

Назва факультету

Бізнесу та соціальних комунікацій

Дата початку стажу

01.09.2006 р.

Початок роботи в закладі

01.09.2006 р.

Стаж

Науковий

 

Педагогічний

 

науково-педагогічний. Повних років

15 років

Відомості про підвищення кваліфікації

(найменування закладу, вид документу, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів)

ПАТ СК «Українська страхова група», довідка про стажування  № 1/12, тема: «Дослідження страхової компанії ПАТ  СК «Українська страхова група», аналіз фінансово- економічної та управлінської діяльності», 01.12.2018 р.(108 г)

Номер телефону

+380987359885

 

Досягнення у професійній діяльності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових виданьУкраїни, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.  Stankevich I. Management concepts of educational institutions in the modern times / I. Stankevich, T.Tardaskina, H. Sakun, O. Bondarenko, Yu. Tereshko, N. Ponomarenko Management concepts of educational institutions in the modern times / Laplage em revista (Sorocaba), Vol. 7 No. 1 (2021), p. 314-326 (Web of Science).

2. Терешко Ю.В. Тенденції розвитку стільникового зв’язку в умовах впровадження новітніх інформаційних технологій/ Ю.В.Терешко//Наук. журнал «Глобальні та національні проблеми економіки».. – 2018.–№20.–Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-20-2018 .( фахове видання)

3.Терешко Ю.В. Особливості розвитку віртуальних операторів в Україні / Т.М. Тардаскіна, М.П. Манько, Ю.В. Терешко, Л.Д. Богатирьова // Scientific Journal «ScienceRise». – №2 (43) 2018.  – C. 22-26.  .( фахове видання)

4 Бірбіренко С.С. Стратегічне управління як важливий аспект забезпечення економічної стійкості сучасного підприємства/С.С.Бірбіренко, Ю.В. Терешко// Приазовський економічний вісник. Вип. №1(24) 2021-С.63-69

( фахове видання )

5. Бірбіренко С.С. Функціонально-семантичний аналіз формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємством./ Бірбіренко С.С., Жаданова Ю.О., Терешко Ю.В. //. Підприємництво і торгівля. 2021. №32.- с.5-11( фахове видання )

 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

 

1.Tereshko Y.V. Methods for calculating the economic efficiency of information management systems by assessments: Problems of economics and management: Collective monograph / Y.V. Tereshko, O.V. Kuznietsova. – Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2018. – 103-174 p

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1.        Терешко Ю.В. Економіка телекомунікацій: [методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та програмна інженерія», галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації » / Ю.В. Терешко – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова. 2018 – 24 с.

2.         Терешко Ю.В. Економіка: [методичні рекомендації щодо організації та виконання практичних робот студентів спеціальності 125 «Кібербезпека», галузі знань 12 «Інформаційні технології » / Ю.В. Терешко – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова. 2019 – 20 с.

3.  Терешко Ю.В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень: навч. посіб. / Ю.В. Терешко, А.Д. Петрашевська. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Одеса: ДУІТЗ, 2021. – 116 с.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науковометодичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1.  Tereshko Y. Strategy of forming client-oriented private commercial bank/ Y.Tereshko, T. Tardaskina / Vocational education and human capital: Scientific-practical and methodological journal. Azerbaycan Respublicasi. – 2019. – №1. – С. 49-54. (зарубіжне видання)

2. Тардаскіна Т.М. Терешко Ю.В., Гуцул Т.В. Особливості та переваги розвитку MVNO в Україні / Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Zprávy vědecké ideje – 2018» (22 – 30 října 2018 г.) , Volume 4 : Praha. Publishing House «Education and Science». – С. 28-30.

3. Терешко Ю.В., Забудька А.С.Аналіз залучення іноземних інвестицій в економіку України/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу»/,-   (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – с.16-18-(0,20 д.а.)- особисто Терешко Ю.В. належить 0,15 д.а

4.Терешко Ю.В., Кузьмиченко Н.І., Нестеренко О.О./ Сучасні системи та методи мотивування персоналу на підприємствах/ Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування субєктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти»/,-(м.Дніпро, 28-29 березня 2019р.)- Дніпро: 2019. – с.75-78–(0.3 д.а.)-особисто Терешко Ю.В. належить 0,15  д.а

 

5.Терешко Ю.В., Варенкова В.А. Бурлака В.С./ Особенности развития системы страхования жизни в современных экономических условиях/ Матеріали  VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»,С.3-(Одеса, 26-27 березня 2019 р)/ОНАЗ, м. Одеса. 2019– с.50-54 особисто Терешко Ю.В. належить 0,15  д.а

6.Терешко Ю.В. Аналіз основних суб’єктів ринку венчурного інвестування України / Матеріали  IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення»/-   (м. Кривий Ріг, 27 квітня 2020 р.). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. – с.430-436-(0,25 д.а.)

7.  Терешко Ю.В. Тенденції податкових надходжень в країнах ЕС// The 2 nd International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (March 13-15, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022 –Р.158-162

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурномистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн – членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Член Всеукраїнської Асоціації Економістів-Міжнародників

http://www.ugouaem.com/about/members.html

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

22.06.1991 -02.06.2000 Економіст-бухгалтер у МП “Україна”

29.06.2000-02.08.2001 Бухгалтер II категорії ЦТЄСЗЛ “Укртелеком”

02.08.2001-21.07.2003 Головний бухгалтер ТОВ “Таймер”

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувані в вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту )/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

–       

ПІБ

Толкачова Галина Вiкторiвна

ПІБ(анг)

Tolkacheva Galina

Документ про освіту (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ)

 

Серія

ЛА В С

номер

001000

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікація

економiст

Дата видачі

16.06.2000 р.

Ким видано

Українська державна академiя зв’язку iм. О.С. Попова

  

Атестат доцента

 

Серія

12 ДЦ

номер

021910

Дата видачі

23.02.2008р.

Ким видано

Міністерство освіти і науки України

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Кафедра економіки підприємства та корпоративного управління

Вчене звання

Доцент

Атестат професора

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

 

Вчене звання

 

Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

 

Вчене звання

 

Диплом доктора наук

 

Науковий ступіть

 

Шифр і найменування наукової спеціальності

 

Тема дисертації

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

Диплом кандидата наук

 

Науковий ступіть

Кандидат економічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності

08.07.04. – Економіка транспорту та зв’язку

Тема дисертації

«Економічна ефективність сучасних послуг зв’язку»

Серія

ДЦ

номер

026294

Дата видачі

10.11.2004 р.

Ким видано

Вища атестаційна комісія України

Диплом доктора філософії

 

Науковий ступіть

 

Шифр і найменування наукової спеціальності

 

Тема дисертації

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

Сертифікат з англійськоїмови

(на рівні не нижче В2)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Найменування посади (основне місце роботи)

 

Найменування посади (суміщення)

 

Найменування посади (сумісництво)

Доцент кафедри Е та ЦБ ДУІТЗ

Назва кафедри

Економіки та цифрового бізнесу

Назва факультету

Бізнесу та соціальних комунікацій

Дата початку стажу

04.11.1999 р.

Початок роботи в закладі

04.11.1999 р.

Стаж

Науковий

 

Педагогічний

 

науково-педагогічний. Повних років

22 років

  

Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів (годин))

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, за спеціальністю 051 Економіка з 12.10.2020 по 23.11.2020. Довідка про підвищення кваліфікації  від 23.11.2020 р.

Номер телефону

067-484-68-46.

Досягнення у професійній діяльності

П. 1, 3, 4, 12, 14

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Birbirenko S., Tolkachova G. (2021) Sscientific and methodological approach to assess economic stability of a telecommunications company comprehensively. Baltic Journal of Economic Studies. Vol.7. No.3. pp. 37-45. Наукометрична база: Web of science.

2. Стрiй Л.О., Толкачова Г.В, Захарченко Л.А. Економіко-кібернетичний підхід до дослідження системи управління інформаційними процесами. Інфраструктура ринку. Випуск 4.3 2020 .C.293-299.

3. Бойко О.В. Борисова Л.П., Толкачова Г.В. Вдосконалення процесу оцінки персоналу в сучасних умовах трансформацій економіки. Інфраструктура ринку. Вип. 18. 2018. С. 280-285.

4. Толкачова Г.В. , Стрiй Л.О., Гаджиев Е. Оператори зв’язку України: аналiз стану динамiки розвитку в нових умовах. Журнал Інфраструктура ринку Економіка та управлiння пiдприємствами  2019 р. С. 169-175

5. Інституціональні форми та їх конкурентний аналіз організації страхової діяльності в Україні Olga Slobodianiuk, Galina Tolkacheva // Том 2 №1 2018 с. 99-110 https://ees-journal.com/index.php/journal/issue/view/2https://doi.org/10.31520/2616-7107/2018.2.1-9

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Орлов В.М., Князєва О.А., Толкачова Г.В. Вступ до фаху. Навч. посіб. для здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 051 «Економіка». Одеса: ДУІТЗ, 2022. 156 с.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускних дипломних робіт студентів [освітніх ступенів: бакалавр, магістр економічних спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»] / [Захарченко Л.А., Орлов В.М., Станкевич І.В., Борисевич Є.Г., Толкачова Г.В.]. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. – 46 с.

2. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Г.В. Толкачева, А.Д. Петрашевськая / Под ред. В.Н. Орлова. – Одесса: ОНАС, 2018. – 140 с.

3. Толкачова Г.В. Ефективність управління підприємством методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів за спеціальністю 051 – Економіка галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки; 151 – Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології / Орлов В.М., Толкачова Г.В. – Одеса: ДУIТЗ, 2021. – с. 55.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серія, номер, дата, ким виданий диплом)

 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1.       Толкачова Г.В., Макаренко М.Г. Страховий ринок та його структура / Г.В. Толкачова, М.Г. Макаренко – на Восьмій всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Майбутній науковець -2018 , що відбулася 14 грудня 2018 року в Східноукраїнському національному університет ім. В. Даля. / Майбутній науковець -2018: матеріали всеукр наук.-практ. конф. 14 грудня м. Северодонецьк: в 2 ч. Ч.3– Северодонецьк: Сх. нац. ун-т, 2018. – С. 161-163.

2.       Г.В.Толкачова, А.О. Гринько. Оцінка системи мотивації персоналу на підприємстві// / Матеріали VI міжнародної наук.- прак. конф. Секція 3 «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» 28-29 June 4-8 2018, Одеса, 2018, С.67-70

3.       Орлов В.М., Толкачова Г.В., Єніш Ю.В. Мотивація в управлінні персоналом АТ «Ощадбанка». Матеріали 74-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (12 – 14 грудня 2019 р.). Секція № 6. Економіка й управління. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. – С. 70-72.

4.       Бірбіренко С.С., Толкачова Г.В. Теоретико-методологічні підходи щодо оцінки рівня економічної стійкості підприємства. Modern transformations in economics and management: праці IV міжнар. наук.-техн. конф., м. Клайпеда, Литва, 27 березня 2020 р. Клайпеда, 2020. C. 42-44.

5.       Толкачова Г.В., Мазуренко А.В., Єжова Д.А. Трасформацiя фiнансовоії системи в умовах глобализації нацiональної економiки / Міжнародна європейська науково-практична конференція «Економіка, менеджмент та бізнес-адміністрування в системі транскордонного співробітництва» 22-23 жовтня 2020 року (Київ – Одеса, Україна) 22-23жовтня 2020 року Киiв- Одеса, Украiна С.77-78.

6.       Бірбіренко С.С., Толкачова Г.В. Здійснення стратегічного управління економічною стійкістю телекомунікаційного підприємства у сучасних кризових умовах. Розвиток сучасної економічної науки в умовах діджиталізації : матеріали міжнар. наук. конф., м. Рига, Латвія, 3-4 грудня 2021 р. Латвія: Інститут транспорту та зв’язку, 2021. С. 27-30.

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Керівництво студенткою Задорожна Л. яка зайняла призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) (2021 н.р.)

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю (спеціалізацією)/професією не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді

 

Дані

Інформація

ПІБ

Бабенко Віталіна Олексіївна

ПІБ(анг)

Babenko Vitalina Oleksiivna

Документ про освіту (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ)

 

Серія

КВ

номер

№ 901973

Спеціальність

Прикладна математика

Кваліфікація

Інженер-математик

Дата видачі

19 червня 1995 року

Ким видано

Харківський державний технічний університет радіоелектроніки

  

Серія

ЛА

номер

№ 004677

Спеціальність

Економіка і управління

Кваліфікація

Інженер- економіст

Дата видачі

13 червня 1997 року

Ким видано

Харківська державна академія міського господарства

  

Атестат доцента

 

Серія

ДЦ

номер

№ 009856

Дата видачі

16 грудня 2004 року, протокол № 5/48-Д

Ким видано

Міністерство освіти і науки, Рішення Атестаційної колегії

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Кафедра економічної кібернетики

Вчене звання

доцент

Атестат професора

 

Серія

АП

номер

№ 000184

Дата видачі

11.10.2017 р

Ким видано

Міністерство освіти і науки

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії

Вчене звання

професор

Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

 

Вчене звання

 

Диплом доктора наук

 

Науковий ступіть

Доктор економічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності»

08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Тема дисертації

Моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК

Серія

ДД

номер

№ 004945

Дата видачі

15 грудня 2015 року

Ким видано

Міністерство освіти і науки, на підставі прилюдного захисту у вченій раді Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Диплом кандидата наук

 

Науковий ступіть

кандидат технічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності»

01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Тема дисертації

Теорія лінійних предикатів та їх застосування в системах машинної обробки візуальної інформації

Серія

ДК

номер

№ 004844

Дата видачі

10 листопада 1999 року

Ким видано

Міністерство освіти і науки, Рішення ВАК України (протокол № 7-08/11) на підставі прилюдного захисту у вченій раді Харківського національного університету ім. М.К. Янгеля

(Харківський національний університет ім. М.К. Янгеля)

Диплом доктора філософії

 

Науковий ступіть

 

Шифр і найменування наукової спеціальності»

 

Тема дисертації

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

Сертифікат з англійськоїмови

(на рівні не нижче В2)

B2

Серія

 

номер

000857201

Дата видачі

13.06.2017

Найменування посади (основне місце роботи)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Найменування посади (суміщення)

Сумісник

Найменування посади (сумісництво)

Професор кафедри маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування

Назва кафедри

Маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування

Назва факультету

Факультет Бізнесу та соціальних комунікацій

Дата початку стажу

 

Початок роботи в закладі

 

Стаж

Науковий

 

Педагогічний

 

науково-педагогічний. Повних років

25

  

Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів (годин))

1)     Quality Assurance Agency, professional development program “International Review Methodologies for Programme Accreditation” for the National Agency for Higher Education Quality Assurance (NAQA) Accreditation Experts, December 19-20, 2021, United Kingdom

2)     School of Social Entrepreneurship, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, April 15-20, 2019, Norway

3)     Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Training course: INFORMATION SUPPORT SYSTEM FOR MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES AT ENTERPRISES IN INDUSTRY 4.0.

4)     Project: модуль Жана Моне 611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE „European Integration of Ukraine in Industry 4.0, 2019-2022

5)     Сертифікат Вищої школи бізнесу – National-Louis University підвищення кваліфікації у формі міжнародного стажування на тему «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології», 20-23 червня 2017 р., м. Новий Сонч, Польща.

6)     Сертифікат Празького інституту підвищення кваліфікації стажування за програмою підвищення кваліфікації «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу», 20-30 листопада 2017 року, м. Прага, Чехія.)

Номер телефону

0675703573

Досягнення у професійній діяльності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.     Babenko, V., Pravotorova, O., Yefremova, N., Popova, S., Kazanchuk, I., Honcharenko, V. (2020). The Innovation Development in China in the Context of Globalization. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 17, 2020, Art. #25, pp. 523-531. doi: https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.51 [Scopus]

2.     Babenko, V., Perevozova, I., Kravchenko, M., Krutko, M., and Babenko, D. (2020). Modern processes of regional economic integration of Ukraine in the context of sustainable development. E3S Web Conf., 166 (2020) 12001. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016612001 [Scopus]

3.     Babenko, V., Pravotorova, O., Yefremova, N., Popova, S., Kazanchuk, I., Honcharenko, V. (2020). The Innovation Development in China in the Context of Globalization. WSEAS Transactions on Systems and Control, Vol. 15, 2020, pp. 218-226 [Scopus]

4.     Babenko, V.O., Yatsenko, R.M., Migunov, P.D., Salem, A.-B.M. (2020). MarkHub Cloud Online Editor as a modern web-based book creation tool. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2643, pp. 174–184. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper09.pdf  [Scopus]

5.     Dovgal, O., Goncharenko, N., Honcharenko, V., Shuba, T., Babenko, V. (2020). Leadership of China in the Innovative Development of the BRICS Countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics, № 8(46), pp. 2305-2316. DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).09 [Scopus]

6.     Timoshenkov, I., Babenko, V., Nashchekina, O., Makovoz, O. (2020). Institutional foundations of Ukraine’s transition to the green economy. Research in World Economy, Vol 11, No 4, рр. 16-22. doi: https://doi.org/10.5430/rwe.v11n4p16 [Scopus]

7.     Bila, O., Gontareva, I., Babenko, V., Kovalenko, O., Gliebova., N. (2020). Organizational and Methodological Guidelines for Training Education Managers to Implement the Strategy of Corporate Social Responsibility. International journal of circuits, systems and signal processing, vol. 14, pp. 679-685. doi: https://doi.org/10.46300/9106.2020.14.87 [Scopus]

8.     Babenko, V., Rayevnyeva, O., Zherlitsyn, D., Dovgal, O., Goncharenko N., Miroshnichenko, T. (2020). Dynamics of forecasting the development of renewable energy technologies in Ukraine and Chile. IJIEPR, 31 (4), pp. 587-596. DOI: 10.22068/ijiepr.31.4.587 [Scopus]

1.     Gontareva, I., Babenko, V., Shmatko, N., Pawliszczy, D. (2021). Correlation of Income Inequality and Entrepreneurial Activity. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 14(1), 51-56. DOI: 10.22094/JOIE.2020.677815

2.     Mavlutova, I., Babenko, V., Dykan, V., Prokopenko, N., Kalinichenko, S., Tokmakova, I. (2021). Business Restructuring as a Method of Strengtening Company’s Financial Position. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 14(1), 129-139. DOI: 10.22094/JOIE.2020.677839 [Scopus]

3.     Babenko, V., Panchyshyn, A., Zomchak, L., Nehrey, M., Artym-Drohomyretska, Z., Lahotskyi, T. (2021). Classical Machine Learning Methods in Economics Research: Macro and Micro Level Example. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 18, 2021, Art. #22, pp. 209-217. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.22 [Scopus]

4.     Babenko, V., Demyanenkob, O., Lyba, V., Feoktystova, O. (2021). Assessment the Cost-effectiveness of Information Support for the Business Processes of a Virtual Machine-building Enterprise in the Framework of Industry 4.0. International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 34(1), 171-176. http://dx.doi.org/10.5829/IJE.2021.34.01A.19 [Scopus, Web of Science, Q1]

5.     Derbentsev, V., Babenko, V., Khrustalev, K., Obruch, H., Khrustalova, S. (2021). Comparative Performance of Machine Learning Ensemble Algorithms for Forecasting Cryptocurrency Prices. International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 34(1), 140-148. http://dx.doi.org/10.5829/ije.2021.34.01a.16 [Scopus, Web of Science, Q1]

6.     Cherep, А., Cherep, А., Babenko, V., Dubynina, S., Lyshchenko, E., Hamova O. (2021). Impovement of Cost Formation Methods at Industrial Enterprises Taking into Account Supply Chains. Estudios de Economía Aplicada, Vol. 38-3(1), pp. 1-9. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4038 [Scopus, Web of Science]

7.     Gontareva, I., Babenko, V., Kuchmacz, B., Arefiev, S. (2021). Valuation of Information Resources in the Analysis of Cybersecurity Entrepreneurship. Estudios de Economía Aplicada, Vol. 38-3(1), pp. 1-11. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.3984 [Scopus, Web of Science]

8.     Babenko, V., Baksalova, O., Prokhorova, V., Dykan, V., Ovchynnikova, V., Chobitok, V. (2021). Information and Consulting Service Using in the Organization of Personnel Management. Estudios de Economía Aplicada, Vol. 38-3(1), pp. 1-10. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.3999 [Scopus, Web of Science]

9.     Starychenko, Ye., Skrypnyk, A., Babenko, V., Klymenko, N., Tuzhyk, K. (2021). Food Security Indices in Ukraine: Forecast Methods and Trends. Estudios de Economía Aplicada, Vol. 38-3(1), pp. 1-8. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4000 [Scopus, Web of Science]

10.  Lomachynska, I., Babenko, V., Yemets, O., Yakubovskiy, S., Hryhorian, R. (2021). Impact of the Foreign Direct Investment Inflow on the Export Growth of the Visegrad Group Countries. Estudios de Economía Aplicada, Vol. 38-3(1), pp. 1-11. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4007 [Scopus, Web of Science]

11.  Malyarets, L., Iastremska, O., Herashchenko, I., Iastremska, O., Babenko, V. (2021). Optimization of Indicators for Management of Enterprise: Finance, Production, Marketing, Personnel. Estudios de Economía Aplicada, Vol. 38-3(1), pp. 1-13. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4028 [Scopus, Web of Science]

12.  Babenko, V., Koniaieva, Ya., Yevchuk, L., Dikan, O., Tokmakova, I., Korin, M. (2021). Study of Innovative Susceptibility of Low Potentional Energy Technologies in Ukraine. Estudios de Economía Aplicada, Vol. 38-3(1), pp. 1-11. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4095 [Scopus, Web of Science]

13.  Zimon, G., Babenko, V., Sadowska, B., Chudy-Laskowska, K., Gosik, B. (2021). Inventory Management in SMEs Operating in Polish Group Purchasing Organizations during the COVID-19 Pandemic. Risks, 9(4), 63. https://doi.org/10.3390/risks9040063 [Scopus, Web of Science, Q2]

14.  Babenko, V., Poplavska, O., Tkach, M., Sidorov, M., Ovchynnikova, V., Fomina, Y. (2021). International Economic Relations: Integration Associations and Ukraine in the Global System of International Trade. Estudios de Economía Aplicada, 39 (7). https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.5019 [Scopus, Web of Science]

15.  Chumachenko, D., Derkach, T., Babenko, V., Krutko, M., Yakubovskiy, S., Rodionova, T. (2021). Development Prospects of Banking Sector in Central and Eastern European Countries in Terms of Financial Integration. Estudios de Economía Aplicada, 39 (7). https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.4949 [Scopus, Web of Science]

16.  Shumilo, O., Babenko, V., Liubokhynets, L., Volovelska, I., Arefieva, O. (2021). Method of Enterprise Economic Security Evaluation. Estudios de Economía Aplicada, 39 (7). https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.4998 [Scopus, Web of Science]

17.  Babenko, V., Babiy, I., Khelemskyi, V., Yevtushenko, V., Manushkina, T., Kachanova, T. (2021). Crisis Management Modeling of an Economic Object in Conditions Associated with Risks. Estudios de Economía Aplicada, 39 (7). https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.5163 [Scopus, Web of Science]

18.  Babenko, V., Buyak, L., Pursky, O., Lutsenko, I., Perevozova, O., Pokhodenko, B., (2021). The General Concept of Building Integrated Information Web-systems of E-commerce, 11th International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT 2021), September 15-17, Deggendorf, Germany. 021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 – Proceedings, 2021, стр. 441–444. doi: 10.1109/ACIT52158.2021.9548337

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Method for producing malt: US Pat. for utility model 139154, Ukraine: IPC А21D 8/04 C (2019.01) / Beletskiy Ya.A., Chuiko A.M., Sidorov V.I., Danko N.I., Guslev A.P., Babenko V. O. No. u201905816; declared 05/23/2019; publ. 26.12.2019, Bul. No. 24. 2 sec. https://base.uipv.org/searchInv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=264580

2. Method of obtaining flour from soybeans: US Pat. for utility model 144555, Ukraine: IPC A21D2 / 00 A23L 11/00 (2020.01) / Beletskaya Ya.A., Danko N.I., Guslev A.P., Babenko V.O. other. No. u202002483; app. 04/21/2020; publ. 12.10.2020, Bul. No. 19. 2 sec. https://base.uipv.org/searchInv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=271718

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1.      Розробка баз даних інформаційних систем: навчальний посібник / О.В. Алісейко та ін. – Харків. Вид-во ХНАДУ. 2021. 116 с.

2.      Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Данько, В. О. Бабенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 364 с.

3.     Бабенко В.О Соціально-економічні ефекти реалізації сучасних інновацій і формування солідарної економіки: Сучасні промислові революції та удосконалення механізмів сестейневого соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, к.е.н., доц. О.М. Маценка. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2021. 416 с.

4.     Бабенко В.О Інноваійні напрями створення акумуляційних систем: Сучасні промислові революції та удосконалення механізмів сестейневого соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, к.е.н., доц. О.М. Маценка. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2021. 416 с.

5.     Babenko, V., Nehrey, M. (2021). Digital agriculture innovation. Trends and opportunities. Advanced Trends in ICT for Innovative Business Management (1st ed.). Szymczyk, K., & El Emary, I.M.M. (Eds.). CRC Press, Ch. 6, 16 p. https://doi.org/10.1201/9781003028932 [Taylor & Francis Books]

6.     Ramazanov, S., Babenko, V., Honcharenko, O. (2021). Information technologies for the industrial management of objects in an innovative economy under conditions of instability and development of Industry 4.0. Advanced Trends in ICT for Innovative Business Management (1st ed.). Szymczyk, K., & El Emary, I.M.M. (Eds.). CRC Press, Ch. 10, 24 p. https://doi.org/10.1201/9781003028932 [Taylor & Francis Books]

7.     Babenko, V., Shostak, I., Danova, M., Feoktystova, O. (2021). Approach to the voice control of IoT objects in “smart house” systems. Advanced Trends in ICT for Innovative Business Management (1st ed.). Szymczyk, K., & El Emary, I.M.M. (Eds.). CRC Press, Ch. 3, 14 p. https://doi.org/10.1201/9781003028932 [Taylor & Francis Books]

8.     Babenko, V., & Nehrey, M. (2021). Complex Risk Analysis of E-Commerce Companies Related to COVID-19. In E. Mazaheri (Ed.), The Impact of COVID19 on E-Commerce, pp. 91-104. Proud Pen. https://doi.org/10.51432/978-1-8381524-8-2_7

9.      Babenko, V., Shostak, I., Danova, M., Feoktystova, O. (2021). Creation of Ontological Knowledge Bases in the Semantic Web by Analyzing Table Structures, Semantic IoT: Theory and Applications, pp. 207-222. DOI: 10.1007/978-3-030-64619-6. URL: https://www.springer.com/gp/book/9783030646189#aboutBook URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=NwcpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA207&ots=EDKCOWTQHL&sig=4YRsmt5prD8zXr7rXC5BxlfGfa4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [Springer, Scopus]

10.  Kuznetsov A., Pushkar’ov A., Serhiienko R., Smirnov O., Babenko V., Kuznetsova T. (2021) Representation of Cascade Codes in the Frequency Domain. In: Radivilova T., Ageyev D., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 48, рр. 557-587. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-43070-2_25 [Scopus]

11.  Babenko, V. (2020). Enterprise Innovation Management in Industry 4.0: Modeling Aspects. Emerging Extended Reality Technologies for Industry 4.0: Early Experiences with Conception, Design, Implementation, Evaluation and Deployment: Colleсtive monograph. Ed. by Jolanda G. Tromp et al. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, pp. 1-24. doi: https://doi.org/10.1002/9781119654674.ch9  URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119654674.ch9

12.  Babenko, V., Perevosova, I. (2019). Reducing the Risks at the Information System of Management of Innovation Processes of an Enterprise: Modeling Aspect. Information Security in Critical Infrastructures. Colleсtive monograph. Ed. by I. Gorbenko and A. Kuznetsov. ASC Academic Publishing, USA, pp. 379-395

13.  Babenko, V., Rudenko, S., Nakisko, O. Development of agribisness of Ukraine: an innovative aspect: monograph. Katowice School of Technology, 2019, pp. 7-14

14.  Бабенко В. А., Федорович И. В., Коняева Е. Г. Нетрадиционная возобновляемая энергетика в Украине: анализ проблемы инновационной восприимчивости технологий. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь: Видавничи будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 456 с. – C. – 38 – 47.

  1. Бабенко В. А., Коняева Е. Г. Комплексные проблемы развития технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики в мире с позиций реализации передового мирового опыта в условиях глобальной экономики / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – 452 с.
  2. Бабенко В.О. Застосування засобів інформаційного забезпечення для комерціалізації інноваційної продукції. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. – Суми: Триторія, 2018. – 382 с. – С. 151-166.
  3. Babenko V. Increasing the efficiency of enterprises through the implementation of IT-projects / V. Babenko O., Mandych, O. Nakisko // Transformational processes the development of economic systems in conditions: scientific bases, mechanisms, prospects: monograph. – ISMA University. – Riga: “Landmark”, 2018. – Vol. 2. – 352 p. – Pp. 54-65.
  4. Бабенко В. О., Накісько О. В., Руденко С. В. Підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на основі інформаційного забезпечення управління діяльністю агропідприємств. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України [За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка]. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2018. 371 с. C. 50 – 65.

19.  104.     Бабенко В. О., Сідоров В. І., Савін Р. С. Дослідження механізму розвитку діяльності агрохолдингів в умовах економічної глобалізації. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели: монография. [Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой]. Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. 668 с. С. 446-457.

  1. Бабенко В.О. Розвиток інноваційної складової зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації світових ринків агроресурсів / Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія : у 4-х т. / за ред. д. е. н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к. е. н., доцента Школа В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О. – Суми : Триторія, 2017. – Т. ІV : Розробка та валідація нових методів оцінки глобальних та локальних викликів у системі забезпечення соціальної та екологічної безпеки території. – 408 с. – С. 84-101.

21.   Babenko V., Sidorov V., Pankova Ju. Modern imperatives of the development of the integration of foreign economic policy of Ukraine in the modern world economic space: monograph // International economic relations and sustainable development / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017. – 272 p. – P. 51-70.

  1. Бабенко В.О. Формування перспективних напрямів зовнішньоекономічної діяльності України в міжнародному бізнес-просторі: Монографія / В.О. Бабенко, В.О. Фірсанова, Ю.М. Панкова, М.І. Бондаренко. – Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України [За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 371 с. – C. – 50 – 65.

1)     Бабенко В.О. Дослідження концепції інформаційної стратегії України на основі економіко-математичного моделювання: моногр. / В.О. Бабенко, З.А. Кочуєва, А.С. Перепелица. – Моделирование процессов управления в информационной экономике / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. – 420 с. – С. 11-26.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1.      Розробка баз даних інформаційних систем: навчальний посібник / О.В. Алісейко та ін. – Харків. Вид-во ХНАДУ. 2021. 116 с.

2.      Макроекономіка : збірник тестових завдань (для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа») / уклад. В. О. Бабенко. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 93 с.

3.      Бізнес-планування : конспект лекцій (для студентів спеціальності «Міжнародний бізнес») / уклад. В.О. Бабенко. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 174 с.

4.      Міжнародний інноваційний бізнес: методичні матеріали (для студентів спеціальності «Міжнародний бізнес») / уклад. В.О. Бабенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 36 с.

5.      Методичні розробки з дисципліни «Фінансове управління та бюджетне планування» / уклад. В.О. Бабенко, В.Ф. Мінка. – Х. : УкДАЗТ, 2017. – 178 c.

6.      Сучасні тренди економічного розвитку: Досвід ЄС та практика України: підручник / за ред. Л.Г. Мельника. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2021. 432 с.

7.      Розробка баз даних інформаційних систем: навчальний посібник / О.В. Алісейко та ін. – Харків. Вид-во ХНАДУ. 2021. 116 с

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня

Доктор економічних наук, захист 15.10.2015

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серія, номер, дата, ким виданий диплом)

Коняєва Єлизавета Григорівна

Доктор філософії

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Назва дисертації «Науково-технічне співробітництво України та Чилі в аспекті відновлюваної енергетики»

Дата захисту: 27.09.2021

ДР № 003348

06.01.2022

Спеціалізована вчена рада Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

Член Вченої ради по захисту дисертацій:

К 08.051.17. (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (2019 рр. – теперішній час), (наказ Міністерства освіти і науки України 28.12.2019 № 1643)

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:

1.      Пришляк Катерини Мирославівни на тему «Моделі формування та розвитку ринку сільськогосподарських земель», подану на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – Економіка

2.      Доценко Тетяни Віталіївни, на тему: «Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 051 – економіка

3.      Ярмоленко Юлії Артурівни на тему: «Моделювання транзакційного ціноутворення в інформаційній економіці», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – Економіка

4.      Кобизського Дениса Сергійовича «теоретико-методичні засади реінжинірингу бінес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії  за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Костенко Інни Сергіївни на тему: «Оптмізація економічних відносин в системі вищої освіти України з позиції суспільної корисності», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» та спеціальності 051 «Економіка»

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

1.           Експерт проєкту «Україна 4.0. Форсайт-дослідження соціально-економічних змін та прогнозування професійних кваліфікацій з цифровими навичками». Фонд ім.Фрідріха Еберта в Україні (Німеччина), 2021-2023 рр. (https://drive.google.com/file/d/1JYEscXBfQ7VyAUSO2pyHhYIeIKJ9818E/view)

2.           Експерт проєкту Модуль Жана Моне – European integration of Ukraine  in Industry 4.0 (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE), ЄС, 2019-2021 рр. (http://international-relations-tourism.karazin.ua/research/proghramy_ghranty/Modulj_Mone.html)

3.           Моделювання ризиків та безпеки в цифровій економіці (МОН, наказ №29 від 11.01.20, місце виконання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», тема № 925), 2020-2022 рр.

Головний редактор:

1. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» (категорія Б) (http://periodicals.karazin.ua/irtb/index)

2. International Journal of Economics and Management Systems (https://www.iaras.org/iaras/journals/ijems#editorial-board)

Запрошений головний редактор на спец. випуск журналу:

WSEAS Transactions on Business and Economics. Special Issue Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Business and Economics (Scopus та ін.) (http://www.wseas.org/cms.action?id=23173)

Редактор Proceedings of the Workshop on the XII International Scientific Practical Conference Modern problems of social and economic systems modelling (MPSESM-W 2020), Kharkiv, Ukraine, June 25, 2020. http://ceur-ws.org/Vol-2649/ (Scopus)

Член редакційної колегії наукових журналів:

1.      Східно-Європейський журнал передових технологій (Ukraine) https://jet.com.ua/uk/ [Scopus]

2.      Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics (Ukraine) (http://nfmte.com/en/about.html) [Scopus]

3.      Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics (Ukraine) (http://nfmte.com/en/about.html) [Scopus]

4.      European Journal of Management Issues (Україна)

5.      Innovative Тechnologies and Scientific Solutions for Industries (Ukraine)

6.      Journal of Political Science and International Relations (США) (http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=304)

7.      «Економічні тенденції» (респ. Білорусь)

8.      The Egyptian Computer Society Journal (Cairo, Egypt) (http://ecsjournal.org/JournalBoard.aspx)

9.      Journal of International Politics (USA) (http://www.sryahwapublications.com/journal-of-international-politics/editorial-board)

10.   Open Journal of Economics and Commerce (USA) (https://www.sryahwapublications.com/open-journal-of-economics-and-commerce/editorial-board)

11.   SCIREA Journal of Economics  http://www.scibiology.org/author/joinEditorialBoard

12.   Sustainable Engineering and Innovation (SEI), ISSN 2712-0562 (Bosnia) (https://sei.ardascience.com/index.php/journal)

13.   Heritage and Sustainable Development, ISSN 2712-0554 (https://hsd.ardascience.com/)

14.   Запрошений редактор журналу Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM)

15.   The International Journal of Financial Regulation, Compliance and Innovation (IJFRCI) 

International Journal of Banking, Finance and Insurance Technologies

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Заст. голови експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки» (Наказ № 1111 від 07 вересня 2020 року)

Голова секції спеціалізованої науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів за тематичними напрямами конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги європейського союзу для виконання зобов’язань України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2022 р. № 39) (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-sekcij-specializovanoyi-naukovo-tehnichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-z-vidboru-naukovih-robit-naukovo-tehnichnih-ta-infrastrukturnih-proektiv-za-tematichnimi-napryamami-konkursnogo-vidboru-naukovih-naukovo-tehnichnih-robit)

Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Член експертної ради МОН. Секція: “Інформатика та кібернетика”

Експерт Національного фонду досліджень України

Експерт з підготовки пропозицій щодо пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021-2030 рр.

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

1.   Експерт проєкту «Україна 4.0. Форсайт-дослідження соціально-економічних змін та прогнозування професійних кваліфікацій з цифровими навичками». Фонд ім.Фрідріха Еберта в Україні (Німеччина), 2021-2023 рр. (https://drive.google.com/file/d/1JYEscXBfQ7VyAUSO2pyHhYIeIKJ9818E/view)

2.  НДР «Стратегія й інноваційні технології переробки органічних відходів тваринництва в контексті забезпечення нейтральної деградації земель: від лінійної до циркулярної економіки», ХНУ імені В.Н. Каразіна, номер державної реєстрації 0122U001484), 2022-2025 рр.

3.  Експерт проєкту Модуль Жана Моне – European integration of Ukraine  in Industry 4.0 (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE), ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-2021 рр. (http://international-relations-tourism.karazin.ua/research/proghramy_ghranty/Modulj_Mone.html)

4.  НДР «Моделювання ризиків та безпеки в цифровій економіці», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», тема № 925 (МОН, наказ №29 від 11.01.20), 2020-2022 рр.

5.   Експерт конкурсу Лейбніца, Асоціація Лейбніца, Берлін, Німеччина (Leibniz Competition (review the project proposal “DigInAgri” by Dr. Taras Gagalyuk, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)).

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1.     Gryshchenko, O., Babenko, V., Bilovodska, O., Voronkova, T., Ponomarenko, I., Shatskaya, Z. (2022). Green tourism business as marketing perspective in environmental management. Global Journal of Environmental Science and Management, 8(1), 117-132. doi: 10.22034/gjesm.2022.01.09 [Scopus, Q2]

2.     Babenko V., Zomchak L., Nehrey M., Salem AB.M., Nakisko O. (2022) Agritech Startup Ecosystem in Ukraine: Ideas and Realization. In: Magdi D.A., Helmy Y.K., Mamdouh M., Joshi A. (eds) Digital Transformation Technology. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 224. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2275-5_19 [Scopus, Springer]

3.     Babenko V., Perevozova I., Prystemskyi O., Anisimova O., Fedorchuk A., Balabanova I. (2022) E-Commerce in Ukraine: Place, Range of Problems, and Prospects of Development. In: Magdi D.A., Helmy Y.K., Mamdouh M., Joshi A. (eds) Digital Transformation Technology. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 224. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2275-5_26  [Scopus, Springer]

4.     Бабенко В.О., Коняєва Є.Г., Горбунов Л.О., Олійник Ю.О. Система факторів, формуючих інноваційну сприйнятливість підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики. Вісник СумДУ. Серія Економіка. 2021. 4. 15-22. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/4_2021/2.pdf DOI: 10.21272/1817-9215.2021.4-2

5.     Babenko, V., Nehrey, M., Staresinic, B., Wang, S. (2021). Taxation issues for sharing economic business models. American Journal of Business and Operations Research, Vol. 4, Is. 1, pp. 8-22. DOI: 10.5281/zenodo.5205582

6.     Guryanova, L., Yatsenko, R., Dubrovina, N., Babenko, V., Gvozditskyi, V. (2021). Machine Learning Methods and Models, Predictive Analytics and Applications: Development Trends in the Post-crisis Syndrome Caused by COVID-19, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2927, pp. 1-7. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2927/paper1.pdf [Scopus]

7.     Guryanova, L., Yatsenko, R., Dubrovina, N., Babenko, V. (Eds.): Machine Learning Methods and Models, Predictive Analytics and Applications, Proceedings of the Workshop on the XIII International Scientific Practical Conference Modern problems of social and economic systems modelling (MPSESM-W 2021), Kharkiv, Ukraine, April 9, 2021, CEUR-WS.org, online

8.     Derbentsev, V., Datsenko N., Babenko, V., Pushko, O., and Pursky, O. (2021). Forecasting Cryptocurrency Prices Using Ensembles-Based Machine Learning Approach. 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), pp. 707-712, doi: 10.1109/PICST51311.2020.9468090

9.      Pursky, O. I., Dubovyk, T. V., Babenko, V. O., Gamaliy, V. F., Rasulov, R. A., and Romanenko, R. P. (2021). Computational method for studying the thermal conductivity of molecular crystals in the course of condensed matter physics. Journal of Physics: Conference Series, 1840 (2021), 012015. doi: 10.1088/1742-6596/1840/1/012015 URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012015/meta

10.  Самойленко Г. Т., Бабенко В. О., Пурський О. І., Демідов П. Г., Лаптєва А. Ю., Походенко Б. О. (2021). Загальна концепція побудови інтегрованих інформаційних web-систем електронної торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету, 2021, Вип. 1(1). С 139-151. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/05/VKNU-ES-2021-N-1-290.pdf

11.  Biletska, Y., Danko, N. I., Husliev, A. P., Babenko, V. O. et. al. (2020). Pat. No. 144555 UA. Sposib oderzhannia boroshna z soi. No. u202002483; declareted: 21.04.2020; published: 12.10.2020, Bul. No. 19. Available at: https://base.uipv.org/searchINV/ search.php?action=viewdetails&IdClaim=271731

12.  Babenko, V., Shylovtseva, N., Laptieva, A., Pokhodenko, B., Samoylenko, H. (2020). Challenges of the Dual Studies Management: the Case of Ukraine, Visnyk of Sumy State University. Series “Economics”, No. 4, рр. 104-111. DOI: 10.0.83.24/1817-9215.2020.4-12. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/4_2020/12.pdf

13.  Babenko, V., Matsenko, O., Voronenko, V., Nikolaiev, S., Kazak, D. (2020). Economic Prospects for Cooperation the European Union and Ukraine in the Use of Blockchain Technologies. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, vol. 12, рр. 8-17. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-01

14.  Babenko, V. (2020). Gas supply security model to EU consumers. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (12), 78-87. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-07

15.  Koniaieva Y, Dzoba O, Hostryk A, Lisova O, Babenko D. Non-conventional renewable energy: comparative analysis of the prospects for the development of energy-economic complex of a state. SHS Web of Conf., 2019, 65. doi: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504020 [Web of Science]

16.  Babenko, V. (2019). Customs regulation of logistics in international economic systems, The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, vol. 9, рр. 95-101. doi: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-10-09

17.  Гончаренко, В. В., Бабенко, В. О., Пантелеймоненко А. О. (2019). Інноваційний розвиток відновлювальної енергетики Китаю. Економічний простір: Збірник наукових праць. №152. Дніпро: ПДАБА. С. 5-16.

18.  Babenko V., Biletska Y., Pelyak H.  (2019). Ukraine-EU: economic integration strategy. Geopolitics under Globalization, 3(1), 12-23. doi:https://doi.org/10.21511/gg.03(1).2020.02

19.  Hobyr, I., Babenko, V., Savko, O., Bui, Yu. (2019). Optimization of arranging of repair works at oil and gas enterprises through use of simulation modeling tools. Advances in Economics, Business and Management Research, Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), vol. 99. doi: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.35 URL: file:///C:/Users/User/Downloads/MDSMES_2019_paper_44.pdf [Web of Science]?

20.  Danyliuk, M., Babenko, V., Krykhivska, N., Oryshchyn, T. (2019). Forming an Innovative Exopreneurship Model to Achieve Strategic Goals. Advances in Economics, Business and Management Research, Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), vol. 99. doi: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.16 URL: file:///C:/Users/User/Downloads/MDSMES_2019_paper_20.pdf [Web of Science]?

21.  Babenko, V., Boichenko, O., Gusliev, A., Koniaieva, Y. (2019). Increase of Innovative Susceptibility of Personnel in Industrial Enterprises. Advances in Economics, Business and Management Research, Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), vol. 99. doi: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.69 URL: file:///C:/Users/User/Downloads/MDSMES_2019_paper_83.pdf [Web of Science]?

22.  Babenko V., & Koniaieva Y. (2019). Prospects for improving technology in non-conventional energy development. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, vol. 9, рр. 92-99. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-9-11

23.  Biletska, Y., Babenko, V., Gusliev, A. (2019). Marketing studies of consumption preferences at developing dietary products. EUREKA: Social and Humanities, 5, pp. 16-21. doi: 10.21303/2504-5571.2019.001009

24.  Бабенко, В. А. Система взаємодії з клієнтами на прикладі інформаційно-консультаційного сервісу для підприємств. Український журнал прикладної економіки. 2019. – Том 3. – № 4. – С. 251–258. – ISSN 2415-8453.

25.  Дюжев В.Г., Бабенко В. А., Коняева Е. Г. Повышение уровня межгосударственного научно-технического сотрудничества и его роль в развитии форм МЭО. Світ економічної науки. Сек. Світова економіка та міжнародні відносини. Вип. 9, 2018. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2905/

26.  Babenko V. Analysis of the current state of development of electronic commerce market in Ukraine / Babenko V., Syniavska O. // Technology audit and production reserves. – Vol. 5, Nо 4(43), 2018. – P. 40-45. doi: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146341 URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/146341

27.  Babenko V. Research of the informatization process development of the countries of the world / Babenko V., Perepelytsia А. // Technology audit and production reserves. – Vol. 6, No 5(44), 2018. – P. 22-29. doi: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146333 URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/146333/152973

28.  Бабенко В. О. Оптимізація митних платежів з країнами ЄС. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2018, № 3, Т. 3 (258). – С. 273-280. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ)

29.  Babenko V., Sidorov V., Savin R. Activity of agroholdings in the world market of agricultural products in the context of globalization. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм. 2018. № 8. С. 101-106. doi: 10.26565/2310-9513-2018-8-11 URL: file:///C:/Users/User/Downloads/12289-Текст%20статті-25129-1-10-20190420.pdf

30.  Babenko V.A., Sidorov V.I., Savin R.S. Activities of international agroholdings in the world market of foreign investments: investigation of trends and factors of impact in current financing conditions. Technology audit and production reserves. 2018. № 4/4(42). Р. 18-24. doi: 10.15587/2312-8372.2018.141135 

31.  Бабенко В.О., Савін Р.С. Дослідження передумов, чинників та наслідків процесів корпоратизації аграрного сектору глобальної економіки. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2018. № 2. С. 16-22.

32.  Babenko V., Abdel-Badeeh M. Salem. Modeling of the Control of Innovative Processes of a Production Activity Taking into Account Risks / International journal of economics and statistics. – 2018. – Volume 6, P. 99-104. URL: http://naun.org/cms.action?id=18790

33.  Бабенко В.А. Методы и модели оценивания риска на примере производства продукции сельского хозяйства / В.А. Бабенко // Вісник Хмельницького національного університету, 2018. – № 1. – С. 182-186.

34.  Бабенко В.О., Сідоров В.І., Фірсанова В.О., Бондаренко М.І. Дослідження розвитку інтеграційних процесів у глобальній системі міжнародної торгівлі. «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету, 2018. – № 1 (65). – С. 36-48. doi: https://doi.org/10.33987/vsed.1(65).2018.36-48 URL: http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2018/65/pdf/36-48.pdf

35.  Babenko V. Research of the aspects of modeling of the project management of risk of implementation system information support / Babenko V., Nakisko O., Mykolenko I. // Technology audit and production reserves. – Vol. 1, No 4(39), 2018. – P. 64-69. doi: 10.15587/2312-8372.2018.124538

36.  Вabenko V.O., Pokhodenko B.O., Kolodiy Yu. Development of integration of BRICS under conditions of international business. Проблеми розвитку третього сектора та соціально-орієнтованої економіки в Україні і світі: збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції  30 березня 2021 року. Полтава-Харків, ПДАА, ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2021. 145 с. C. 134-136.

37.  Gontareva, I., Babenko, V., Shmatko, N., Litvinov, O., Obruch, H. (2020). The Model of Network Consulting Communication at the Early Stages of Entrepreneurship. WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 16, 2020, Art. #39, pp. 390-396. doi: https://doi.org/10.37394/232015.2020.16.39 [Scopus]

38.  Derbentsev, V., Babenko, V., Khrustalev, K., Obruch, H., Khrustalova, S. (2021). Comparative Performance of Machine Learning Ensemble Algorithms for Forecasting Cryptocurrency Prices. International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 34(1), 140-148. http://dx.doi.org/10.5829/ije.2021.34.01a.16 [Scopus, Web of Science]

39.  Gontareva, I., Babenko, V., Kuchmacz, B., Arefiev, S. (2021). Valuation of Information Resources in the Analysis of Cybersecurity Entrepreneurship. Estudios de Economia Aplicada, 38(4), 3984. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).3984

40.  Lomachynska, I., Babenko, V., Yemets, O., Yakubovskiy, S., Hryhorian, R. (2021). Impact of the Foreign Direct Investment Inflow on the Export Growth of the Visegrad Group Countries. Estudios de Economia Aplicada, 38(4), 4007. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).4007

41.  Babenko, V., Panchyshyn, A., Zomchak, L., Nehrey, M., Artym-Drohomyretska, Z., Lahotskyi, T. (2021). Classical Machine Learning Methods in Economics Research: Macro and Micro Level Example. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 18, 2021, Art. #22, pp. 209-217. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.22 [Scopus]

42.  Guryanova, L., Yatsenko, R., Dubrovina, N., Babenko, V. (2020). Machine learning methods and models, predictive analytics and applications. CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2649, pp. 1-5. [Scopus]

1.      Perevozova, I., Babenko, V., Krykhovetska, Z., and Popadynets, I. (2020). Holistic approach based assessment of social efficiency of research conducted by higher educational establishments. E3S Web Conf., 166 (2020) 13022. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613022 [Scopus]

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

1.      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (2019-2020), Харченко І., ІІ місце

2.      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (2020-2021), Бабенко Д., ІІ місце

3.      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (2020-2021), Козак Д., ІІ місце

Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

1.      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (2020-2021),

2.      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (2020-2021)

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю (спеціалізацією)/професією не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді

 

Дані

Інформація

ПІБ

Галан Людмила Володимирівна

ПІБ(анг)

Halan liudmyla

Документ про освіту (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ)

Дві вищих освіти: Магістр економіки. Інженер телекомунікацій.

Серія

СК (спеціальність Економіка підприємства). СК ( спеціальність Інформаційні мережі зв’язку)

номер

28234950                                                    28234951

Спеціальність

Економіка підприємства                                     Інформаційні мережі зв’язку

Кваліфікація

Магістр економіки                                   Інженер телекомунікацій

Дата видачі

27 вересня 2005р                                       27 вересня 2005р

Ким видано

ОНАЗ ім. О.С. Попова                              ОНАЗ ім. О.С. Попова

  

Атестат доцента

 

Серія

12ДЦ

номер

038863

Дата видачі

16 травня 2014р

Ким видано

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Рішенням Атестаційної колегії протокол номер 4/02-D.  Присвоєно звання Доцента.

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Кафедра управління проектами та системного аналізу, спеціальність – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Вчене звання

доцент

Атестат професора

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

 

Вчене звання

 

Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

За якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

 

Вчене звання

 

Диплом доктора наук

 

Науковий ступіть

 

Шифр і найменування наукової спеціальності»

 

Тема дисертації

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

Диплом кандидата наук

ДК №063820

Науковий ступіть

Кандидат економічних наук

Шифр і найменування наукової спеціальності»

08.00.04. Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)

Тема дисертації

Формування тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління

Серія

ДК

номер

№063820

Дата видачі

Від 22 грудння 2010 року, протокол №56-06/8

Ким видано

Вища атестаційна комісія України. Рішенням спеціалізованої вченої ради Державного університету інформаційно – комунікаційних технологій. Міністерства транспорту та зв’язку  України.

Диплом доктора філософії

 

Науковий ступіть

 

Шифр і найменування наукової спеціальності»

 

Тема дисертації

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Ким видано

 

Сертифікат з англійськоїмови

(на рівні не нижче В2)

 

Серія

 

номер

 

Дата видачі

 

Найменування посади (основне місце роботи)

 

Найменування посади (суміщення)

 

Найменування посади (сумісництво)

 

Назва кафедри

 

Назва факультету

 

Дата початку стажу

 

Початок роботи в закладі

 

Стаж

Науковий

 

Педагогічний

 

науково-педагогічний. Повних років

Науково-педагогічний 18. Повних років з урахуванням навчання 24.

  

Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів (годин))

1.  Свідоцтво № 15 від 21.01.2021 Одеського національного морського університету. Тема підвищення кваліфікації: Управління проектами та програмами в сучасних умовах. Кількість навчальних кредитів 6, на 180 годин.

2.  . Міжнародне стажування під назвою (Цифрове майбутнє) Німецько-Українська мережа цифрових інновацій 2. – Digln.Net 2 Project – участь прийнята у термін з 4 травня 2022р по 10 червня 2022р. на 180 годин, 6 кредитів. Сертифікат № 202205184

  

П. 1, 3, 4, 8, 10, 12, 19

Умова (згідно Ліцензійних умов, затверджених Постановою КМУ № 1187)

Інформація щодо виконання (деталізована) за останні 5 років (2018-2022)

1

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

У 2020 році опубліковано статтю, що входить до міжнародної наукометричної бази, Scopus:

1. Liudmyla Halan (Людмила Галан). / Assessment Of Investment Attractiveness Of Industrial Enterprises. / Jacek Binda, Maryna Prokopenko, Andrii Ramskyi, Olena Shuplat, Liudmyla Halan (Людмила Галан ) And Dmytro Mykhaylenko. // International Journal of Management (IJM) / Volume 11, Issue 2, February 2020, pp. 27–35, Article. Режим доступу до журналу: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp (Міжнародна наукометрична база Scopus)

2. Галан Л. В. Совершенствование рейтинговой оценки деятельносты банка / Галан Л. В., Вороненко С.А. // Вісник  Волинського інституту економіки та менеджменту. ВІЕМ №22. м. Луцьк-2018р. С. 30-38 (фахове видання, ISSN2224-8609).

3. Галан Л.В. Забезпечення реалізації конкурентних стратегій оператора телекомунікацій. / Галан Л.В. //НАУКОВИЙ ВІСНИК Одеського національного економічного університету Збірник наукових праць № 1-2 (290-291), 2022р. – С. 88-95. (фахове видання категорії Б, Index Copernicus тощо).

4. Галан Л.В. Створення та використання маркетингових стратегій для збільшення фінансової незалежності підприємства. Просування продукції через соціальні мережі. /Л.В. Галан, О. В. Лошенюк // ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД. Науково практичний журнал м. Київ. № 4 лютий 2022 р. – С. 65-71. (фахове видання категорії Б, Index Copernicus тощо).

5. Галан Л.В. Система управління інноваційною діяльністю підприємств сфери інформаційних технологій. / Галан Л.В., Москалюк Г.О, Кононова О.Є. //МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки» № 2(58)/2022  м. Київ 2022р. – С. 62-72. (фахове видання категорії Б, Index Copernicus тощо).

6. Галан Л.В. Удосконалення системи управління інвестиційною діяльністю в територіальних громадах. / Галан Л.В., Бєлова Г. С, // Електроне фахове видання Економіка та суспільство №38 2022 р. –  (фахове видання категорії Б, Index Copernicus тощо).

7. Liudmyla Halan. Strategic analysis of logistics companies in the market of container transportation Liudmyla Halan, Olena Chukurna, Hanna Moskaliuk ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH – Польша ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552 2022, nr 14. (Стаття міжнародного рівня (Польша)).

8. Галан Л.В. Cучасні стратегії в міжнародному маркетингу / Галан Л.В., Посохов І.М. //Вчені записки Університету «КРОК» : зб. наук. праць. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2022р. Вип. №2 (66). С. 123-132. (фахове видання категорії Б, Index Copernicus тощо)

2

наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

 

3

наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Оптимизационные методы и модели с решением задач на компьютере: учеб. пособ.  часть 2 [для высших учебных заведений] / Бурименко Ю.И., Галан Л.В., Щуровская А.Ю. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2018. –158 с. 8 др.арк. (Особисто 2 др арк.)

2. Монографія міжнародного рівня / СИСТЕМА КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО оператора телекомунікацій / Галан Л.В. – ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH – Польша, 2022р.

4

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Основы теории систем и системного анализа: [метод. пособ. к выполнению практических занятий для студентов всех форм обучения] / Галан Л.В., Бобровничая Н.С., – Одесса: ГУИТС, 2022. – 24 с.

2. Инвестирование: [методические указания к выполнению практических занятий для студентов всех форм обучения] / Галан Л.В., – Одесса:  ГУИТС, 2022. – 28 с.

3. Інвестування (укр. мов.) [методичні вказівки щодо виконання практичних занять для студентів всіх форм навчання] / Галан Л.В. – Одеса: ДУІТЗ, 2022. –32 с.

4. Організація операційних процесів в галузі поштового зв’язку: [методичні вказівки щодо виконання практичних занять для студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент»] / Н.С. Бобровнича, Л.В. Галан. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Одеса: ДУІТЗ, 2022. – 32 с.

5

захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

 

6

наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

 

7

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

 

8

виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Виконання функцій виконавця наукової теми (науково-дослідні роботи Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова):

1. «Основні напрямки управління розвитком підприємства в умовах невизначеності середовища функціонування».  (№ ДР 0117U003415 (10.2017р-05.2018р ), виконавець роботи (розділ  4).

2. «Проблеми управління розвитком телекомунікаційних компаній». (№ ДР 0118U100362  (2018р-2019р.), виконавець роботи (розділ  4).

3. «Теоретичні засади та практичні аспекти інноваційного розвитку сучасних компаній у сфері інформаційних та комунікаційних технологій»  (№ ДР 0119U103660  (2019р-2020 р.), виконавець роботи (розділ  2).

9

робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

 

10

участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

1. Міжнародний науково – освітній проект під назвою (Цифрове майбутнє) Німецько-Українська мережа цифрових інновацій 2. – Digln.Net 2 Project – участь прийнята у термін з 4 травня 2022р по 10 червня 2022р. Сертифікат № 202205184

2. Освітній проект з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача, української освіти та формування “Університету майбутнього після перемоги”. Сертифікат № 521 від 11-14.07. 2022р.

11

наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

 

12

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

Тези всього 36 за останні 5 років.

1. Галан Л.В. Особливості блокчейн, як напрям інноваційного розвитку оператора телекомунікацій. / Галан Л.В., Алєксєєнко А.Г. // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Світ економічної науки». Випуск 19: – Тернопіль, 2019. – С. 56-59. (Включений до наукометричної бази даних РІНЦ/RSCI).

2. Галан Л.В. Інноваційний розвиток діяльності оператора телекомунікацій. / Галан Л.В., Лунгул О.М. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Потенціал сучасної науки» (частина 1): м. Київ, 10-11 грудня 2019 року. – Київ: МЦНіД, 2019р. – С. 32-35.

3. Галан Л.В. Основні орієнтири підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств. / Галан Л.В., Гагіна Т.М. // Materials of the  XIII International scientific and practical Conference  Cutting-edge science,  April 30 – May 7, Economic science.: Sheffield. Science and education LTD – 2018. – С.86-90.

4. Галан Л. В. Інноваційний розвиток діяльності банків. / Галан Л. В., Шевчук Н.В. // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» Секція 3. Одеса 28-29 березня 2019р. – Одеса, 2019 р. – С. 14-18.

5. Галан Л. В. Перспективи розвитку банківської системи України. / Галан Л. В., Мельниченко С. М. // Матеріали 5 -ї міжнародної науково-практичної конференції. «Наука, суспільство, освіта: актуальні питання і перспективи розвитку». Харків 12-14 квітня 2020р. –  Харків, 2020р. – С. 701-704.

6. Галан Л. В. Перспективи розвитку оператора телекомунікацій Таджикістана. / Галан Л. В., Рустамов Ш. // Materialły XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Wykształcenie i nauka bez granic – 2020» , 07 – 15 grudnia 2020 roku, Volume 1 Przemyśl-Poland: Nauka i studia -72 s. – С.18-21. 

7. Галан Л. В. Послуги нового покоління 5G — перспектива розвитку оператора телекомунікацій України. / Галан Л. В. Ходос Л. А. // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. «Сорок шості економіко-правові дискусії»: – Львів 28 квітня 2020р.  – С. 9-11. (Включено до наукометричної бази даних РІНЦ/RSCI).

8. Галан Л. В. Система маркетингових комунікацій підприємств сфери зв’язку. / Галан Л. В. Шульга А.Ю. // Сучасні перспективи розвитку науки (частина ІІ): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 4-5 грудня 2021 року. – Київ: МЦНіД, 2021. – С. 9-11.

9. Галан Л. В. Забезпечення інноваційного розвитку логістичної діяльності підприємства в сучасних умовах. / Галан Л. В. Шаталова К.Б. // Актуальні проблеми сучасної науки та освіти (частина IІ): матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 20-21 cічня 2022 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2022. – С. 23-25.

13

проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

14

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

 

15

керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

 

16

наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

 

17

участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

 

18

участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн – членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

 

19

діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

1. Є членом у професійному Об’єднані Маркетологів України (ОМУ). Офіційне Посвідчення №0074, затверджено та видано 11.03.2020р. Пред’явник даного посвідчення дійсно є членом ГО «Об’єднання маркетологів України».

2. Отримала сертифікат старшого інструктора – Український центр оцінювання якості освіти. Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти. Сертифікат№101111377 від 27.04.2021р

3. З 27.06.2022р. і по цей час – асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (свідоцтво №1175 від 27.06.2022 р.);

20

досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

 

Дані

Інформація

ПІБ

Булгару Наталія Борисівна

ПІБ(анг)

Bulharu Nataliia Borysivna

Документ про освіту (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ)

Диплом спеціаліста з відзнакою

Серія

СК

номер

14148467

Спеціальність

Початкове навчання, мова і література(німецька)

Кваліфікація

Вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови

Дата видачі

06.07.2000

Ким видано

Південноукраїнським державним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського

 

 

Найменування посади (основне місце роботи)

Старший викладач

Найменування посади (суміщення)

 

Найменування посади (сумісництво)

Назва кафедри

Психології, педагогіки та лінгводидактики

Назва факультету

Бізнесу та Соціальних комунікацій

Дата початку стажу

15.09.1999

Початок роботи в закладі

01.09.2002

Стаж

Науковий

Педагогічний

20 років

науково-педагогічний. Повних років

20 років

 

 

Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів (годин))

1. Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової

кафедра іноземних мов та фізичної культури

2018 р., 180 годин, довідка

2. Вінницький інститут ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за організації ГО «Соціальна перспектива» за напрямком: «Інклюзія та дистанційне навчання», 2021 р., 30 годин, сертифікат

 

Номер телефону

+380-95-480-00-18

Досягнення у професійній діяльності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.      Специфіка іншомовної мовленнєвої підготовки студентів технічних ВНЗ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – №4 (59), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 80-84.

2.      Теоретичні аспекти системи оцінки рівня сформованості професійних компетенцій у студентів технічних ВНЗ. Науковий журнал «Молодий вчений». — №3 (55), 2018. – С.69-72.

3.      Формування професійних компетенцій у студентів шляхом впровадження інноваційних та інформаційних технологій в освітній процес ВНЗ. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – вип. 61: зб. наук. праць/ К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018.- С.26-29

4.      BASIC ASPECTS OF THE FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS IN A TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія5. Педагогічні науки:реалії та перспективи. – вип. 71: зб. наук. праць/ К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. – С.34-38

5.      Технологія викладання німецької мови в умовах використання різних моделей дистанційного навчання. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – №4 (67), грудень 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 41-46.

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Тлумачний словник основних термінів з метрології, стандартизації, оцінки відповідності та менеджменту якості/[Коломієць Л.В., Антонюк Т.Ю., Банзак Г.В., Банзак О.В., Гальчинська Л.М. , Булгару Н.Б.та ін.]. – Одеса 2018, 304 с.

 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Булгару Н.Б. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням». 2020. 42 с.

2. Булгару Н.Б. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Англійська  мова за професійним спрямуванням». 2021. 32 с.

3. Булгару Н.Б. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Англійська  мова за професійним спрямуванням». 2020. 32 с.

4. Булгару Н.Б. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Англійська  мова , 1 курс ». 2021. 38 с.

5. Булгару Н.Б. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Англійська  мова, 2 курс ». 2021. 44 с.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серія, номер, дата, ким виданий диплом)

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член асоціації українських германістів (АУГ)

20) досвід практичної роботи за спеціальністю (спеціалізацією)/професією не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді

старший викладач кафедри  20 років

 

  Загальні:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Профіль програми:

*для додаткової інформації натисніть на меню

На основі теоретичної та практичної підготовки магістра з економіки підприємства забезпечити підготовку висококваліфікованих професіоналів з економіки підприємства, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог

Економіка підприємства

Об’єкт вивчення та/або діяльності: сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, секторальної економічної політики та економіки підприємства.

Опанування комплексом компетенцій,  здатних забезпечити якісне виконання функціональних обов’язків економістів на підприємствах за релевантних економічних умов.

Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на первинних посадах згідно Національному класифікатору професій ДК003:2010:

2122.2 Професіонали-статистики

2433.2. Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики

2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки

2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2441.2 Економісти

Подальше навчання

Можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Студент центрований та проблемно-орієнтований стилі навчання через повноцінне спілкування викладача і студентів на лекціях, практичних та індивідуальних заняттях, лабораторних роботах, самостійну роботу студентів з використанням матеріалізованих і електронних навчальних ресурсів

Очна (денна)

Освітні компоненти програми (план підготовки):

*для додаткової інформації натисніть на меню

90 кредитів ЄКТС

Економіка

Нормативний строк підготовки – 1 рік 4 місяця;

Українська

Додаткові можливості програми

  Програмні компетентності:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Силабуси компонент ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК4. Здатність  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК5. Здатність працювати в команді.

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК8. Здатність проводити  дослідження на відповідному рівні

*для додаткової інформації натисніть на меню

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний  інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку  економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

СК2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані,  науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання  комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

СК4.Здатність  використовувати  сучасні інформаційні технології,  методи та прийоми дослідження  економічних та соціальних  процесів, адекватні  встановленим потребам дослідження.

СК5.Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.

СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки  та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні  методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК9.Здатність застосовувати  науковий підхід до формування та  виконання ефективних проектів у соціально-економічній сфері.

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

СК11. Здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

СК12. Здатність інтегрувати знання щодо проведення економічної діагностики підприємства

СК13. Здатність розв’язувати складні задачі  при забезпеченні економічної стійкості підприємства

СК14. Здатність інтегрувати знання про інтелектуальну власність у провадженні економічної діяльності підприємства

Робочі програми компонент ОПП

РН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.
РН 2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
РН 3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
РН 4. Розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
РН 5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
РН 6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.
РН 7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.
РН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
РН 9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
РН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.
РН 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.
РН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.
РН 13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
РН 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.
РН 15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проектів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.
РН 16. Оцінювати інтелектуальну власність з позиції економіко-правової категорії інформаційного суспільства
РН 17. Обґрунтовувати і приймати рішення з питань забезпечення економічної стійкості підприємства

Ресурсне забезпечення реалізації програми

*для додаткової інформації натисніть на меню

Кадрове забезпечення

Реалізація освітньо-професійної програми забезпечена науково-педагогічними кадрами, рівень наукової та професійної активності кожного з яких відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає ліцензійним умовам, що дозволяє забезпечити проведення всіх видів навчальної, практичної і науково-дослідницької роботи студентів. Лекційні аудиторії та приміщення для практичних занять оснащені відповідним обладнанням для презентацій та виходу в Інтернет, комп’ютерні класи укомплектовані програмним забезпеченням по базових дисциплінах, кабінети для занять іноземними мовами обладнані спеціальними технічними засобами для відтворення аудиоматеріалів, а приміщення для проведення круглих столів і наукових семінарів – технічними засобами для демонстрації відеоматеріалів. Усі комп’ютери об’єднані у загально академічну локальну мережу і підключені до мережі Інтернет.

Матеріально-технічні ресурси:

• навчальні і лабораторні корпуси;

• навчальний полігон;

• гуртожитки;

• спеціалізовані кабінети та лабораторія інноваційних технологій е-врядування, оснащені ПК, проекторами та екранами для них, інтерактивними дошками;

• доступ до Wi-Fi мережі Інтернет у навчальних приміщеннях і гуртожитках;

• пакети прикладних програм;

• мультимедійне обладнання для одночасного використання в навчальних аудиторіях;

• приміщення для проведення круглих столів і наукових семінарів, оснащене технічними засобами демонстрації відеоматеріалів;

• бібліотека;

• спортивний зал;

• пункти харчування;

• медичний пункт;

• база відпочинку.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Освітньо-професійна програма за всіма її компонентами: навчальні дисципліни, практична підготовка, курсові роботи, дипломна (кваліфікаційна) робота, забезпечується відповідною навчально-методичною документацією і матеріалами. Освітню програму забезпечує наявність потужного бібліотечного фонду, що містить навчально-методичну та наукову літературу, а також вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання відповідного та спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. Студенти мають можливість працювати як з традиційними, так і з новітніми інформаційними ресурсами – електронними книгами, повнотекстовими, реферативними і наукометричними базами даних (у т.ч. Scopus) в мережі Інтернет, сховищами аудіо- і відео контенту. Електронно-бібліотечна система забезпечує студентам індивідуальний доступ із будь-якої точки, де існує Інтернет. Підтримка офіційного веб-сайту закладу освіти та постійне оновлення інформації щодо забезпечення освітньої програми бакалавра з економіки повністю відповідає ліцензійним умовам. Інформаційні і навчально-методичні ресурси:

• офіційний веб-сайт ДУІТЗ з постійно обновлюваною інформацією, у т.ч. із забезпечення ОПП через систему дистанційного навчання;

• точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

• необмежений доступ до мережі Інтернет;

• локальна академічна мережу з виходом у глобальну;

• наукова бібліотека, читальний зал;

• потужний бібліотечний фонд, що містить навчально-методичну і наукову літературу, вітчизняні та іноземні фахові періодичні видання відповідного і спорідненого профілю;

• новітні інформаційні джерелами (електронні книги, повнотекстові, реферативні і наукометричні бази даних (у т.ч. Scopus) в мережі Інтернет, сховища аудіо- і відео контенту);

• навчально-методичні матеріали по компонентах ОПП (навчальні дисципліни, практична підготовка, курсові роботи, кваліфікаційна дипломна робота).

Відгук-рецензії Стейкхолдерів:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Академічна мобільність

*для додаткової інформації натисніть на меню

Відгук-рецензії Стейкхолдерів ОПП 051

Національна академічна мобільність реалізується у рамках відповідних чинних угод ДУІТЗ із закладами вищої освіти України про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки.

Допускається перезарахування кредитів, отриманих в інших національних закладах вищої освіти, за умови їх відповідності набутим компетентностям.

Практична підготовка за ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Міжнародна академічна мобільність реалізується у рамках відповідних чинних угод про співпрацю ДУІТЗ із закладами вищої освіти зарубіжних країн.

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у  закладах вищої освіти зарубіжних країн, за умови їх відповідності набутим компетентностям.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра (ОКР спеціаліст).