Акредитація ОПП 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОПП «Менеджмент»

Кадрове забезпечення:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Замлинський Віктор Анатолійович, д.е.н., проф.
завідувач кафедри

 Гарантом освітньої (освітньо-наукової) програм «Менеджмент» другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є  Замлинський Віктор Анатолійович, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), вчене звання професора за кафедрою менеджменту.
Працює на посаді в.о. зав кафедри, кафедри маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти більше 20 років.
Освіта:
Одеський сільськогосподарський інститут 1996р.,
Спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з бухобліку і фінансів»

Дисципліни:
Комунікативний менеджмент
Стратегічне управління
Планування та контроль на підприємстві
Соціальна відповідальність
Управління якістю
Менеджмент
Облік і аудит
Є автором понад 100 публікацій навчально-методичного характеру, посібників, монографій, у тому числі є автором і співавтором праць (наукових статей і тез конференцій), опублікованих у міжнародних рецензованих виданнях, індексованих у наукометричних базах Web of Science Core Collection та/або Scopus, є членом редколегій, керівником 3 НДР, державний реєстраційний номер: 0122U201450 “Стратегічні підходи розвитку національної системи маркетингового менеджменту на засадах цифровізації та інтелектуалізації комунікаційних процесів” 2022-2024 р.
Гарант освітньої програми Менеджмент – мотиватор освітнього процесу та новатор наукових ідей з менеджменту

Чукурна Олена Павлівна, д.е.н. проф.

Олена Павлівна, 1977 р.н. У 1999 р. закінчила Донецький державний університет економіки і торгівлі за спеціальністю «Маркетинг» та отримала кваліфікацію економіста-маркетолога.
Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), професор за кафедрою маркетингу.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти 20 років.
Декан факультету Бізнесу і соціальних комунікацій.
Професор кафедри маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування за сумісництвом.
Здійснює викладання навчальних дисциплін «Логістичний менеджмент», «Брендинг», «Логістика», «Сучасні теорії маркетингу».
Є автором понад 233 публікації з них 216 наукові та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. В тому, числі є автором 2 навчальних посібників та 1 підручника. Загальна кількість публікацій наукометричних базах у Web of Science Core Collection та/або Scopus: 11.
Має великий досвід роботи бізнес-тренером на підприємствах торгівлі, логістичної сфери та консалтингу (10 років). Зокрема, досвід співпраці у сфері консалтингу та бізнес-тренерства при підготовці спеціалістів для торговельної мережі «Таврія В» (м. Одеса, Україна) та компанії, що реалізує послуги у сфері логістики та консалтингу АТ «Пласке» (м. Одеса, Україна). Брала участь у проектах БФ «Карітас» як бізнес-тренер у рамках програм бізнес-інкубатору та бізнес-акселератору для внутрішньо переміщених осіб.
Приймала участь у міжнародних проектах (Польща) та грантових програмах у країнах ЄС (Латвія), організації міжнародних науково-практичних конференцій за участю європейських вищих навчальних закладів (Польща, Словаччина, Болгарія).
Олена Павлівна має успішний досвід підготовки наукових студентських робіт для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, які посідали призові місця; керівництво та консультування бакалаврськими та магістерськими роботами; досвід наукової експертизи, опанування дисертацій та керівництво аспірантами.

Телефон: +38-093-12-11-174 , Viber, Telegram,
E-mail: elenchukurna@ukr.net

Станіславик Олена В’ячеславівна, д.е.н., проф.

Станіславик Олена В’ячеславівна, 1976 р.н. У 1999 р. закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Облік та аудит» та отримала кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту.
Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти 22 роки.
Професор кафедри маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування
Здійснює викладання навчальних дисциплін «Менеджмент організацій», «Адміністративний менеджмент», «Операційний менеджмент», «Комунікативний менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегічний менеджмент».
Є автором понад 120 наукових і навчально-методичних робіт. Має 80 праць наукового характеру, включаючи публікації у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, вітчизняні монографії.

Телефон: +38-067-133-18-17 , Viber, Telegram,
E-mail: elenastanislavyk@ukr.net

Група забезпечення ОПП

*для додаткової інформації натисніть на меню

  Загальні:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Профіль програми:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Самоаналіз

Формування поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у галузі менеджменту, методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Менеджмент

Формування змісту ОП враховує всі аспекти (об’єкти, теоретичний зміст, методи, методики та технології, інструменти та обладнання) предметної області спеціальності 073 – Менеджмент.

Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області:

 • парадигми, закони, закономірності,
 • принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
 • концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо;
 • функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті

Методи, методики та технології:

 • загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
 • методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).
 • методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
 • технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

Забезпечення підготовки конкурентоспроможних на ринку праці та висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями у сфері електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів.

Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей та інших особистих якостей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних пристроїв та систем.

Придатність до працевлаштування

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), випускники можуть працювати на підприємствах різних галузей економіки. Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» відповідно до Національного класифікатору професій «Класифікатор професій ДК 003:2010» є наступними:

 • 1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформаційних послуг;
 • 4 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності;
 • 4 Менеджер з маркетингу, логістики, постачання, збуту, із зв’язків з громадськістю;
 • 1 Менеджер (управитель) з персоналу;
 • 1 Менеджер (управитель) з реклами;
 • 2 Асистент, викладач вищого навчального закладу;
 • 1 Помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • 2 Помічник керівника іншого основного підрозділу.

Подальше навчання

Подальше навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за програмою підготовки доктора філософії; набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Здобувач центрований та проблемно-орієнтований стилі навчання через повноцінне спілкування викладача і здобувачів на лекціях, практичних та індивідуальних заняттях, лабораторних роботах, самостійну роботу здобувачів з використанням матеріалізованих і електронних навчальних ресурсів

Програма візиту 073

Очна (денна)

Освітні компоненти програми (план підготовки):

*для додаткової інформації натисніть на меню

90 кредитів ЄКТС

Менеджмент

Нормативний строк підготовки – 1 рік 4 місяця;

Українська

Можливість навчання за програмою подвійних дипломів. Згідно з укладеною угодою з Вищою Школою Економіки (угода від 29.06.2022 р. Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University, Польща) в рамках якої запроваджено програму подвійних дипломів на другому рівні вищої освіти (магістр)

  Програмні компетентності:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Силабуси компонент ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
(креативність);

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Робочі програми компонент ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Спеціальні компетентності (СК )

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
СК 3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком

РН 1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
РН 2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
РН 3 Проектувати ефективні системи управління організаціями;
РН 4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
РН 5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
РН 6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
РН 7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
РН 8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
РН 9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;
РН 10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
РН 11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу;
РН 12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
РН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

Ресурсне забезпечення реалізації програми

*для додаткової інформації натисніть на меню

Відгук-рецензії Стейкхолдерів:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Кадрове забезпечення

Реалізація освітньо-професійної програми забезпечена науково-педагогічними кадрами, рівень наукової та професійної активності кожного з яких відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає ліцензійним умовам, що дозволяє забезпечити проведення всіх видів навчальної, практичної і науково-дослідницької роботи здобувачів. Лекційні аудиторії та приміщення для практичних занять оснащені відповідним обладнанням для презентацій та виходу в Інтернет, комп’ютерні класи укомплектовані програмним забезпеченням по базових дисциплінах, кабінети для занять іноземними мовами обладнані спеціальними технічними засобами для відтворення аудиоматеріалів, а приміщення для проведення круглих столів і наукових семінарів – технічними засобами для демонстрації відеоматеріалів. Усі комп’ютери об’єднані у загально академічну локальну мережу і підключені до мережі Інтернет.

Матеріально-технічні ресурси:

• навчальні і лабораторні корпуси;

• навчальний полігон;

• гуртожитки;

• спеціалізовані кабінети та лабораторія інноваційних технологій е-врядування, оснащені ПК, проекторами та екранами для них, інтерактивними дошками;

• доступ до Wi-Fi мережі Інтернет у навчальних приміщеннях і гуртожитках;

• пакети прикладних програм;

• мультимедійне обладнання для одночасного використання в навчальних аудиторіях;

• приміщення для проведення круглих столів і наукових семінарів, оснащене технічними засобами демонстрації відеоматеріалів;

• бібліотека;

• спортивний зал;

• пункти харчування;

• медичний пункт;

• база відпочинку.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Освітньо-професійна програма за всіма її компонентами: навчальні дисципліни, практична підготовка, курсові роботи, дипломна (кваліфікаційна) робота, забезпечується відповідною навчально-методичною документацією і матеріалами. Освітню програму забезпечує наявність потужного бібліотечного фонду, що містить навчально-методичну та наукову літературу, а також вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання відповідного та спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. Здобувачі мають можливість працювати як з традиційними, так і з новітніми інформаційними ресурсами – електронними книгами, повнотекстовими, реферативними і наукометричними базами даних (у т.ч. Scopus) в мережі Інтернет, сховищами аудіо- і відео контенту. Електронно-бібліотечна система забезпечує здобувачам індивідуальний доступ із будь-якої точки, де існує Інтернет. Підтримка офіційного веб-сайту закладу освіти та постійне оновлення інформації щодо забезпечення освітньої програми бакалавра з економіки повністю відповідає ліцензійним умовам. Інформаційні і навчально-методичні ресурси:

• офіційний веб-сайт ДУІТЗ з постійно обновлюваною інформацією, у т.ч. із забезпечення ОПП через систему дистанційного навчання;

• точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

• необмежений доступ до мережі Інтернет;

• локальна академічна мережу з виходом у глобальну;

• наукова бібліотека, читальний зал;

• потужний бібліотечний фонд, що містить навчально-методичну і наукову літературу, вітчизняні та іноземні фахові періодичні видання відповідного і спорідненого профілю;

• новітні інформаційні джерелами (електронні книги, повнотекстові, реферативні і наукометричні бази даних (у т.ч. Scopus) в мережі Інтернет, сховища аудіо- і відео контенту);

• навчально-методичні матеріали по компонентах ОПП (навчальні дисципліни, практична підготовка, курсові роботи, кваліфікаційна дипломна робота).

Академічна мобільність

*для додаткової інформації натисніть на меню

Практична підготовка за ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Національна академічна мобільність реалізується в рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки з Одеським державним аграрним університетом та Національним технологічним університетом.
До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договорів. Допускається перезарахування кредитів, отриманих в інших університетах України, за умови відповідності їх набутих компетентностей.
НПП, наукові та педагогічні працівники ЗВО мають право на академічну свободу в рамках ЗУ “Про освіту” за №2145-VIII від 05.09.2017р., що зумовлює вільний вибір методів та засобів навчання. ЗВО не обмежує академічну свободу для своїх співробітників і здобувачів освіти, а також не використовує їх публічні заяви в тому числі в соціальних мережах, як привід для дисциплінарних заходів, звільнення, тимчасового відсторонення або відрахування. Відповідність принципам академічної свободи враховує інтереси здобувачів ВО за ОП, оскільки викладачі використовують індивідуальний підхід у виборі форм, методів і засобів навчання з урахуванням особливостей контингенту студентів, рівня їх підготовки, інтересів, психологічних особливостей тощо.

Практична підготовка за ОПП

Міжнародна академічна мобільність кафедри маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування та факультету Бізнесу і соціальних комунікацій забезпечується низкою міжнародних угод.
1) Укладено договір про Міжнародне співробітництво з Азербайджанським державним економічним університетом (м. Баку, Азербайджан, угода від 22.11.2018 р.).
2) Укладено угоду з Вищою технічною школою в Катовицях (договір від 15.09.2022 р. ), в рамках якої було засновано та проведено Міжнародну конференцію «Інформаційні та інноваційні технології в XXI столітті». Отримано досвід наукової експертизи в редакційній колегії: Д.е.н., професор Чукурна О.П. є членом редколегії та науково-методичної ради наукового видання Zeszyty_naukowe (Katowice:Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach). Категорія Б, Наукометрична база: Index Copernicus  (з 2020 р. по теперішній час )
3) Укладено угоду з Карагандинським державним університетом ім. Е.А.Букетова (угода від.12.08.2022 р. ). В рамках угоди про співробітництво з Карагандинським державним університетом ім. Е.А.Букетова (угода від.12.08.2022 р. ) було запроваджено академічну мобільність для студентів бакалаврату та магістратури спеціальності 073 «Менеджмент»  Детальніше та тут.
4) Укладено угоду з Вищою Школою Економіки (угода від 29.06.2022 р. Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University, Польща) в рамках якої запроваджено програму подвійних дипломів на другому рівні вищої освіти (магістр)
Професора кафедри активно беруть участь в міжнародних наукових проектах, конференціях та семінарах, виступають спікерами та проводять наукову експертизу на міжнародному рівні.
Так, було прийнято участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Цифрова економіка: нова архітектоніка бізнесу і трансформація компетенцій», яка була присвячена 50-річчю Економічного факультету Карагандинського університету імені академіка О.О. Букетова 
Проф. Замлинський брав участь у захисті дисертації у Державному університеті ім. Шота Руставелі, Грузія, у якості рецензента у 2022 році, був спікером на 2nd International conference on environmental sustainability in natural resources management (ISCES 2022) (Papers from ISCES 2022 will be published by IOP Series: Earth and Environmental Science (Online ISSN: 1755-1315, Print ISSN: 1755-1307) and will be submitted to EI-Compendex, CPCI-S (ISTP), Scopus (Elsevier) for indexing.
Проведено гостьову лекцію д.п.н, професора Вищої Школи Економіки (Польща) В. Окулича 
Проведено гостьову лекцію д.е.н, професора Університету менеджменту безпеки в Кошицях (Словаччина) І.Г. Бритченко , який є учасником програми Еразмус +

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра (ОКР спеціаліст).