Акредитація ОПП 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОПП «Менеджмент»

Кадрове забезпечення:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Група забезпечення ОПП

*для додаткової інформації натисніть на меню

  Загальні:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Профіль програми:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Самоаналіз

Формування базових загальних та професійних компетентностей з менеджменту, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та подальшого навчання у сфері менеджменту

Менеджмент

Освітня програма розрахована на отримання здобувачами практичних навиків та компетентностей необхідних для вирішення практичних проблем та складних спеціалізованих задач, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами. Освітня програма передбачає залучення до навчального процесу фахівців та професіоналів, що працюють або мають практичний досвід у сфері бізнесу та управління враховуючи тенденції підготовки фахівців з менеджменту провідних університетів світу.

Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.

Методи, методики та технології:

  • загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
  • методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).
  • методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
  • технології обгрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець рівня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» відповідно до Національного класифікатору професій «Класифікатор професій ДК 003:2010»:
– 1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформаційних послуг;
– 1475.4 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності;
– 1475.4 Менеджер з маркетингу, логістики, постачання, збуту, із зв’язків з громадськістю;
– 1477.1 Менеджер (управитель) з персоналу;
– 1476.1 Менеджер (управитель) з реклами.

Подальше навчання

Подальша підготовка для набуття другого (магістерського) рівня вищої освіти FQforEHEA, 7 рівня НРК України, 7 ріня EQFforLL; набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Програма візиту 073

Здобувач центрований та проблемно-орієнтований стилі навчання через повноцінне спілкування викладача і здобувачів на лекціях, практичних та індивідуальних заняттях, лабораторних роботах, самостійну роботу здобувачів з використанням матеріалізованих і електронних навчальних ресурсів

Очна (денна)

Освітні компоненти програми (план підготовки):

*для додаткової інформації натисніть на меню

– кафедра Маркетингу, менеджменту,
публичного адміністрування та управління

240 кредитів ЄКТС

Менеджмент

Нормативний строк підготовки – 3 роки 10 міс.;

Українська

Додаткові можливості програми

  Програмні компетентності:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Силабуси компонент ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.5
ЗК 11.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті.
ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Робочі програми компонент ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Спеціальні компетентності (СК )

СК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.
СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.
СК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
СК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
СК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
СК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
СК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх 1якість та мотивувати персонал організації.
СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
СК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
СК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

Робочі програми компонент ОПП

РН 1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
РН 2 Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
РН 3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
РН 4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
РН 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
РН 6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
РН 7 Виявляти навички організаційного проектування.
РН 8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
РН 9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
РН 10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
РН 11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
РН 12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
РН 13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
РН 14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
РН 15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
РН 16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
РН 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

*для додаткової інформації натисніть на меню

Кадрове забезпечення

Понад 60% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені з галузі знань, з них понад 10% мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, здійснюється працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом: дослідницької, управлінської, інноваційної роботи за фахом та практичної роботи за фахом.

Матеріально-технічне забезпечення

Використання комп’ютерних та спеціалізованих аудиторій Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) не менше 2,4 кв.м. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) – більше 30%. Соціально-побутова інфраструктура: – спеціалізовані комп’ютерні класи з безкоштовним інтернетом (Wi-Fi) та доступом до системи дистанційного навчання Moodle; – бібліотека, у тому числі читальний зал; – пункт харчування; – актовий зал; – спортивний зал; – стадіон та спортивний майданчик; – медичний пункт. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) – 70%. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Відповідно до вимог щодо інформаційного та навчально-методичного забезпечення Міністерства освіти і науки України. Забезпечення наукової бібліотеки фаховими виданнями відповідного освітньої програмі профілю, зокрема електронних.

Наявність фахової науково-популярної літератури, що забезпечує навчальний процес за всіма освітніми компонентами ОП.

Наявність офіційного веб-сайту ДУІТЗ (https://suitt.edu.ua/), на якому розміщена основна інформація про діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня, освітньо-наукова, видавнича, атестаційна діяльність, навчальні та наукові  структурні підрозділи, перелік освітніх компонентів, правила прийому, контактна інформація тощо).

Відгук-рецензії Стейкхолдерів:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Академічна мобільність

*для додаткової інформації натисніть на меню

Відгук-рецензії Стейкхолдерів ОПП 073

На основі двосторонніх договорів між Державним університетом інтелектуальних технологій і зв’язку та закладами вищої освіти України

Практична підготовка за ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Міжнародна академічна мобільність здійснюється за міжнародними програмами і проектами на основі двосторонніх договорів між Державним університетом інтелектуальних технологій і зв’язку та закладами вищої освіти зарубіжних країн

Практична підготовка за ОПП

Можливе, за умови володіння українською мовою на рівні, достатньому для навчання