Акредитація спеціальності 171 «Електроніка»

ОПП «Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів»

  Загальні:

Самоаналіз

*для додаткової інформації натисніть на меню

Офіційна назва ОПП

Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів

*для додаткової інформації натисніть на меню

Мета програми

Забезпечення підготовки конкурентоспроможних на ринку праці та висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями у сфері електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів.

Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей та інших особистих якостей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних пристроїв та систем .

*для додаткової інформації натисніть на меню

Нормативні документи

*для додаткової інформації натисніть на меню

Програма візиту 171

*для додаткової інформації натисніть на меню

Форма навчання

Очна (денна)

*для додаткової інформації натисніть на меню

Кафедра, яка забезпечує виконання програми:

-Кафедра Електроніки та мікросистемної техніки (ЕМТ)

 

Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою:

Факультет електроніки автоматизації та метрології:
Кафедра стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань;
Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки;
Кафедра автоматики та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів;
Кафедра вищої математики;
Факультет бізнесу та соціальних комунікацій:
Кафедра лінгвістичної підготовки;
Кафедра економіки та цифрового бізнесу;
Кафедра філософії, психології та педагогіки.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

*для додаткової інформації натисніть на меню

Спеціалізація

Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів

*для додаткової інформації натисніть на меню

Мова викладання

Українська

*для додаткової інформації натисніть на меню

  Кадрове забезпечення:

Гарант освітньої програми, контактна особа

Гарант освітньої програми (керівник робочої групи): Виконуючий обов’язки завідувача кафедри електроніки та мікросистемної техніки ЛЕЩЕНКО Олег Іванович – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство; доцент по кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій, інженер з експлуатації радіотехнічних засобів; стаж науково-педагогічної роботи 39 років, секретар Вченої Ради факультету ЕЛЕКТРОНІКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ; член Технічного комітету стандартизації України ТК90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин»; визнаний професіонал з досвідом дослідницької діяльності в галузі “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ” та “МАШИНОЗНАВСТВО”.

Телефон: +38-067-559-49-09; +38-063-525-15-15, Viber, Telegram,

E-mail: olegleshchenko@gmail.com

*для додаткової інформації натисніть на меню

Член робочої групи

Член робочої групи

Марколенко Павло Юрійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ПФНМ, Диплом спеціаліста видано закладом: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова [2005], Спеціальність: автоматизоване управління технологічними процесами. Кваліфікація: інженер з автоматизованих систем керування виробництвом. Захист кандидатської [2007] за спеціальністю твердотільна електроніка 05.27.01. Доцент кафедри фізики оптичного зв’язку [2011].

*для додаткової інформації натисніть на меню

Член робочої групи

Русаловський Віктор Борисович – кандидат технічних наук за спеціальністю Старший викладач кафедри АРЕЖ, Диплом спеціаліста видано закладом: Поволжський інститут інформатики, радіотехніки і зв’язку, Рік закінчення: [1994], Спеціальність: Багатоканальний електрозв’язок, Кваліфікація: Інженер електрозв’язку.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Профіль програми:

Мета програми

Забезпечення підготовки конкурентоспроможних на ринку праці та висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями у сфері електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів.

Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей та інших особистих якостей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних пристроїв та систем.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Характеристика програми

Формування змісту ОП враховує всі аспекти (об’єкти, теоретичний зміст, методи, методики та технології, інструменти та обладнання) предметної області спеціальності 171 – Електроніка.

**Об’єкт вивчення спеціальності за планами ОПП є принцип оптимізації побудови  електронних системних засобів автомобільної техніки, принципи і методи системних вимірювань та комп’ютерного діагностування, електротехнічні аспекти метрологічної діяльності у науковій, виробничій, соціальної та екологічній сферах.

**Теоретичний зміст предметної області: основні поняття і концепції в галузі електроніки та телекомунікацій для забезпечення єдності електричних та неелектричних вимірювань; принципи побудови систем схемотехніки, інформаційно-вимірювальної техніки для розвитку галузі; оптимальні шляхи автоматизації та систематизації експериментально-діагностичних досліджень з використанням сучасної комп’ютерної техніки та її програмного забезпечення з метою отримання достовірної інформації про електротехнічні об’єкти, планування та здійснення своєчасного налагодження та обслуговування з заданою якістю; вмілого використовування аспектів метрологічної діяльності для підвищення якості вимірювань та надійності електротехнічних засобів.

**Методи, методики та технології: методи та засоби вимірювань та перетворень вимірювальної інформації, способи їх побудови, інформаційні системні технології при створенні програмного забезпечення електротехнічних засобів вимірювань, методи комп’ютерної діагностики та програмного забезпечення для якісної експлуатації, налагодження, обслуговування та ремонту.

Заявлена ОП повністю відповідає предметній області, що встановлена стандартом ВО. Висновок про це можна зробити виходячи з назви та переліку фахових освітніх компонент ОП.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Працевлаштування та продовження освіти

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), випускники можуть працювати на промислових підприємствах галузі електроніки та телекомунікацій, експлуатації системної інформаційно-вимірювальної техніки та приладів. Випускники здатні обіймати посади фахівців в галузевих наукових, проектних та проектно-конструкторських організаціях та установах:

2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій

         інженер в галузі електроніки і телекомунікацій;

         інженер-електронік

         інженер-конструктор (електроніка)

2145.2 Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів

2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи

         інженер з налагодження й випробувань (з електроніки)

         інженер із стандартизації та якості

         інженер з метрології

         інженер з організації експлуатації та ремонту (з електроніки)

3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій

         технік електрозв’язку, технік з радіолокації, технік з сигналізації, технік-конструктор (електроніка), технік-технолог (електроніка);

         технік із конфігурованої комп’ютерної системи;

         технік-конструктор (електроніка).

3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки:

         диспетчер зі збору навігаційної інформації лаборант (з електроніки);

         технік з підготовки технічної документації (з електроніки);

         фахівець з технічної експертизи (з електроніки).

3123 Контролери та регулювальники промислових роботів:

         технік з налагоджування та випробувань контролер роботів.

3139 Інші оператори оптичного та електронного устаткування:

         технік з діагностичного устаткування;

         технік-оператор електронного устаткування..

Випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою другого (магістерського) рівня / 7 рівня HPK

*для додаткової інформації натисніть на меню

Стиль та методика навчання

ЗВО використовує під час навчання традиційні методи викладання у поєднанні з інноваційними технологіями. Перевага віддається традиційним аудиторним методам навчання, але в умовах сучасної трансформації підходів до організації навчання у вищій школі ефективним методом досягнення програмних результатів навчання є система дистанційного навчання, який є допоміжним методом, однак характеризується швидким і зручним способом передачі навчального матеріалу та спілкування у реальному часі.

Студоцентрований підхід у навчанні передбачає використання інноваційних методів викладання, які спрямовані на поліпшення навчання у процесі взаємодії викладачів і студентів. Такий підхід вбачає у здобувачах освіти важливих активних учасників власного навчання для формування сучасних професійних навичок. Це вимагає від викладачів умілого поєднання базових знань з сучасними технологіями навчання, які сприяють досягненню ефективного засвоєння знань, навичок та вмінь і спрямовані на отримання професійних компетенцій студентів.

Форми і методи обираються у відповідності до змісту освітніх компонентів. Найбільш поширеною серед інноваційних форм аудиторного навчання в ЗВО є презентації, при чому важливим компонентом такого підходу в аудиторних заняттях є те, що презентацію може підготувати як викладач так і здобувач освіти. Досягнення програмних результатів навчання під час таких занять здійснюється під час семінарів-дискусій, які передбачають обмін думками та поглядами учасників з даної теми.

Найефективнішим поза аудиторним методом є дистанційне навчання, яке здійснюється через застосування платформи Moodle. Застосування дистанційної форми спілкування замість моно-спілкування, руйнує психологічні перепони між викладачами та студентами, що сприяє досягненню програмних результатів навчання.

Задоволеність здобувачів ВО щодо методів викладання та навчання встановлюється за результатами анкетування.

*для додаткової інформації натисніть на меню

  Програмні компетентності:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі електроніки, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів автоматизації та електроніки

*для додаткової інформації натисніть на меню

Загальні компетентності

ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК5.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК6.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК7.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК8.  Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК9.  Здатність працювати в команді.

ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Спеціальні (фахові) компетентності

ФК1 (СК1). Здатність використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів для проектування та застосування приладів, пристроїв та систем електроніки.

ФК2 (СК2).  Здатність виконувати аналіз предметної області та нормативної документації, необхідної для проектування та застосування приладів, пристроїв та систем електроніки.

ФК3 (СКЗ).  Здатність інтегрувати знання фундаментальних розділів фізики та хімії для розуміння процесів твердотільної, функціональної та енергетичної електроніки, електротехніки.

ФК4 (СК4).  Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі електроніки.

ФК5 (СК5). Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові й технічні методи, сучасні інформаційні технології і комп’ютерне програмне забезпечення, навички роботи з комп’ютерними мережами, базами даних та Інтернет- ресурсами для вирішення інженерних задач в галузі електроніки.

ФК6 (СК6).  Здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у приладах, пристроях та системах електроніки за допомогою аналітичних методів, засобів моделювання, дослідних зразків та результатів експериментальних досліджень.

ФК7 (СК7). Здатність застосовувати творчий та інноваційний потенціал в синтезі інженерних рішень і в розробці конструкцій пристроїв та систем електроніки.

ФК8 (СК8). Здатність вирішувати інженерні задачі в галузі електроніки з урахуванням всіх аспектів розробки, проектування, виробництва, експлуатації та модернізації електронних приладів, пристроїв та систем.

ФК9 (СК9). Здатність визначати та оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв для проектування мікропроцесорних та електронних систем.

ФК10 (СК10). Здатність застосовувати на практиці галузеві стандарти та стандарти якості функціонування пристроїв та систем електроніки.

ФК11 (СК11). Здатність контролювати і діагностувати стан обладнання автомобілів, застосовувати сучасні електронні компоненти та технічні засоби, виконувати профілактику, ремонт та технічне обслуговування електронних пристроїв та систем автомобілів, монтувати, налагоджувати та ремонтувати аналогові, цифрові та оптичні модулі, розробляти та виготовляти друковані плати, розробляти програмне забезпечення для мікроконтролерів.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Програмні результати навчання

ПРН-1 (Р1) Описувати принцип дії за допомогою наукових концепцій, теорій та методів та перевіряти результати при проектуванні та застосуванні приладів, пристроїв та систем електроніки. Використовувати документацію, пов’язану з професійною діяльністю, із застосуванням сучасних технологій та засобів офісного устаткування; сприймати та використовувати іноземні мови, включаючи спеціальну термінологію, для проведення пошуку літератури та перекладу текстів зарубіжних авторів з технічної та фахової тематики.

ПРН-2 (Р2) Застосовувати знання і розуміння диференційного та інтегрального числення, алгебри, функціонального аналізу дійсних і комплексних змінних, векторів та матриць, векторного числення, диференційних рівняння в звичайних та часткових похідних, ряду Фур’є, статистичного аналізу, теорії інформації, чисельних методів для вирішення теоретичних і прикладних задач електроніки. Знаходити необхідну інформацію в інформаційному просторі, використовуючи знання основ інформатики та сучасних інформаційних технологій, методів пошуку, аналізу та узагальнення даних.

ПРН-3 (Р3) Знаходити рішення практичних задач електроніки шляхом застосування відповідних моделей та теорій електродинаміки, аналітичної механіки, електромагнетизму, статистичної фізики, фізики твердого тіла.

ПРН-4 (Р4) Оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, розуміти основи твердотільної електроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, перетворювальної та мікропроцесорної техніки.

ПРН-5 (Р5)  Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для вирішення задач проектування та налагодження електронних систем, демонструвати навички програмування, аналізу та відображення результатів вимірювання та контролю.

ПРН-6 (Р6) Застосовувати експериментальні навички (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів) для перевірки гіпотез та дослідження явищ електроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, планувати, складати схеми; аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати.

ПРН-7 (Р7) Аналізувати складні цифрові та аналогові інформаційно-вимірювальні системи з розширеною архітектурою комп’ютерних та телекомунікаційних мереж з урахуванням специфікації вибраних технічних засобів електроніки та відповідної технічної документації.

ПРН-8 (Р8)  Визначати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів при розробці у комп’ютерному середовищі нових складних електронних систем та виборі оптимального рішення.

ПРН-9 (Р9)  Проектувати складні системи реального часу та засоби збору і обробки інформації, узгоджені з заданими інформаційними та програмними засобами шляхом застосування програмного забезпечення для вбудованих систем на основі мікроконтролерів.

ПРН-10 (Р10) Розробляти технічні засоби для побудови та діагностування технічного стану електронних пристроїв та систем, організовувати та проводити плановий та позаплановий ремонт, налагодження та переналагодження електронного устаткування у відповідності до поточних вимог виробництва.

ПРН-11 (Р11) Аргументувати нормативно-правові засади при впровадженні електронних пристроїв та систем; оцінювати переваги інженерних розробок, їх екологічність та безпечність; захищати власні світоглядні позиції та переконання у виробничій або соціальній діяльності.

ПРН-12 (Р12) Використовувати документацію, пов’язану з професійною діяльністю, із застосуванням сучасних технологій та засобів офісного устаткування; використовувати англійську мову, включаючи спеціальну термінологію, для спілкування з фахівцями, проведення літературного пошуку та читання текстів з технічної та фахової тематики.

ПРН-13 (Р13) Вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації, знаходити нові нешаблонні рішення і засоби їх здійснення; відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досягненні мети, раціонального використання та нормування часу, дисциплінованості, відповідальності за свої рішення та діяльність.

ПРН-14 (Р14) Дотримуватися норм сучасної української ділової та професійної мови.

ПРН-15 (Р15) Виявляти навички самостійної та колективної роботи, лідерські якості, організовувати роботу за умов обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність.

ПРН-16 (Р16) Застосовувати розуміння теорії стохастичних процесів, методи статистичної обробки та аналізу даних при розв’язанні професійних завдань.

ПРН-17 (Р17) Демонструвати навички проведення експериментальних досліджень, пов’язаних з професійною діяльністю; вдосконалювати методики вимірювання; контролювати достовірність отриманих результатів; систематизувати та аналізувати дані, отримані експериментальним шляхом.

ПРН-18 (Р18)  Застосовувати методи математичного моделювання і оптимізації електронних систем для розробки автоматизованих та роботизованих виробничих комплексів

*для додаткової інформації натисніть на меню

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наукові дослідження проводяться на факультеті електроніки автоматизації та метрології на кафедрі електроніки та мікросистемної техніки; кафедрі стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань; кафедрі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки; кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; кафедрі прикладної фізики та наноматеріалів; кафедрі вищої математики; у відповідних спеціалізованих лабораторіях. На факультеті ЕАМ є 5 локальних мереж Wi-Fi доступу до інтернету для співробітників та студентів. Для проведення інформаційного пошуку та обробки результатів є спеціалізовані комп’ютерні класи кафедр, де є спеціалізоване програмне забезпечення та необмежений відкритий доступ до Інтернет-мережі.

Інструменти та обладнання: здобувач ВО може користуватися засобами електроніки та вимірювальної техніки, інструментами та обладнанням, що використовується при налаштуванні, проведенні випробувань і лабораторних досліджень та при виконанні робіт, пов’язаних з їх експлуатацією, розробкою та обслуговуванням.

Всі наукові дослідження проводяться під керівництвом викладачів в рамках роботи науково-дослідних гуртків у відповідних спеціалізованих лабораторіях кафедри. Для обговорення наукової проблематики виконуються зустрічі з підприємствами – стейкхолдерами за договореністю.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках міжнародних та міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки з Одеським державним екологічним університетом,

Національним технічним університетом України «КПІ», Військовою академією (м. Одеса), Науково – технічним товариством машинобудівників (м. Софія, Болгарія), Національним Інститутом Економічних Досліджень (Республіка Молдова), Технічним університетом Ясc ім. Георга Асачі (Румунія) та ін.

До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договорів. Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності їх набутих компетентностей.

НПП, наукові та педагогічні працівники ЗВО мають право на академічну свободу в рамках ЗУ “Про освіту” за №2145-VIII від 05.09.2017р., що зумовлює вільний вибір методів та засобів навчання. ЗВО не обмежує академічну свободу для своїх співробітників і здобувачів освіти, а також не використовує їх публічні заяви в тому числі в соціальних мережах, як привід для дисциплінарних заходів, звільнення, тимчасового відсторонення або відрахування. Відповідність принципам академічної свободи враховує інтереси здобувачів ВО за ОП, оскільки викладачі використовують індивідуальний підхід у виборі форм, методів і засобів навчання з урахуванням особливостей контингенту студентів, рівня їх підготовки, інтересів, психологічних особливостей тощо.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Міжнародна кредитна мобільність

Випускова кафедра та факультет електроніки, автоматизації та метрології, до складу якого вона входить, мають угоди про співробітництво з Університетом Північ (Республіка Хорватія), з Талліннським  технічним університетом (Естонська Республіка), Гірничо-Металургійною Академією ім. Сташица в Кракові (Польща), Технічний Університет Ясс ім. Георга Асачі (Румуния), професійної гімназією електротехніки та електроніки ім. М.В. Ломоносова (Болгарія), Лодзьским технічним університетом, м. Лодзь (Польща), Університетом у Бяльсько – Бялому (Польща).

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках програми Еразмус+ KA107 про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки з університетом Північ (Республіка Хорватія), з яким діє угода за програмою Еразмус + на період 2015 – 2021 років, з Університетом Кирила та Мефодія у Скопьє (Республика Півнична Македонія) на період 2015 – 2020 років з можливістю подальшої пролонгації.

За програмою Еразмус + проводилась зустріч з представником університетом Північ (Республіка Хорватія). В рамках зустрічі підписано рецензію на ОПП що акредитується.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти здійснюється на загальних умовах згідно цієї ОПП

*для додаткової інформації натисніть на меню

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією опп

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст» та «молодший бакалавр»

*для додаткової інформації натисніть на меню

Освітні компоненти програми (план підготовки):

*для додаткової інформації натисніть на меню

Обсяг програми

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти:

на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») ЗВО має право визнати та зарахувати кредити ЄКТС, що отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

– за спеціальностями галузі 17 «Електроніка та телекомунікації» не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС;

– за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація «БАКАЛАВР З ЕЛЕКТРОНІКИ» та видається документ про вищу освіту.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки – 3 роки 10 місяців;

Прискорений строк підготовки – 2 роки 10 місяців (1 рік 10 місяців)

*для додаткової інформації натисніть на меню

Додаткові можливості програми

Можливість продовжити навчання за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою ступеня «магістр». Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Військової академії м. Одеси.

*для додаткової інформації натисніть на меню

Силабуси компонент ОПП:

Силабуси компонент ОПП

*для додаткової інформації натисніть на меню

Робочі програми компонент ОПП:

Силабуси компонент ОПП

*для додаткової інформації натисніть на меню

Відгук-рецензії Стейкхолдерів:

Відгук-рецензії Стейкхолдерів ОПП 171

*для додаткової інформації натисніть на меню

Практична підготовка за ОПП:

Програми практик за ОПП 171

*для додаткової інформації натисніть на меню