Акредитація ОПП 275 «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

ОПП «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

Група забезпечення ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Гарант освітньої програми (керівник робочої групи): Похлебіна Таїсія Іванівна
Доцент кафедри «Електроніки, транспортних технологій та логістики», кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин, має стаж науково-педагогічної роботи 14 років, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі транспортних технологій та методів вимірювання та відновлення складних технічних систем, магістр за спеціальністю 8.090258 – Автомобілі та автомобільне господарство

Член робочої групи: Лещенко Олег Іванович 
В.о. завідувача кафедри «Електроніки, транспортних технологій та логістики», кандидат технічних наук за спеціальністю 05.16.01 – Машинознавство, має стаж науково-педагогічної роботи 31 рік, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі транспортних технологій та експлуатації та ремонту транспортних засобів

Член робочої групи: Лимаренко Юрій Леонідович
Доцент кафедри «Електроніки, транспортних технологій та логістики», інженер кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.14. Озброєння і військова техніка, доцент; має другу освіту за спеціальністю 051 – Економіка підприємства; стаж науково-педагогічної роботи 26 років.

  Загальні:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Профіль програми:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної науки та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних систем.

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Об’єкт: транспортні системи та технології.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної науки та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних систем.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, методи, концепції теорій систем і системного аналізу, транспортних процесів і систем, оптимальних рішень та інших, що розкривають закономірності проектування, ефективного розвитку та функціонування транспортних систем і технологій.

Методи, методики, технології:

– формалізовані та якісні методи системного аналізу;

– методи дослідження операцій, математичного та імітаційного моделювання, графічного, аналітичного та статистичного аналізу;

– методики розв’язування формалізованих задач, алгоритмізації транспортних процесів;

– технології обслуговування пасажирів, вантажу та пошти на видах транспорту;

– технології застосування видів транспорту в галузях економіки.

Інструменти та обладнання: сукупність галузевих пристроїв, приладів та інформаційних систем.

Здобуття вищої освіти в галузі транспортних та сервісних технологій. Акцент на здатності управління рухом транспортних засобів, організації пасажирських, вантажних перевезень на автомобільному транспорті, логістичного управління матеріальними потоками з урахуванням ергономічної, економічної та соціальної ефективності транспортних та сервісних систем; здатності проектування автотранспортних підприємств з розробкою повного технологічного процесу з обслуговування та ремонту.

Основою визначення цілей і програмних результатів навчання ОП став аналіз тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці з постійним моніторингом попиту на фахівців з організації логістичних процесів, що всебічно відбиває сучасні тенденції зростання потреб в перевезеннях і в навчанні майбутніх спеціалістів.

В рамках ОП випускники можуть працювати на підприємствах і установах транспортної галузі та займати відповідні посади відповідно чинному класифікатору професій ДК 003:2010 зі змінами на 29.12.2022.

Можливість продовжити навчання за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Студент центрований та проблемно-орієнтований стилі навчання через повноцінне спілкування викладача і студентів на лекціях, практичних та індивідуальних заняттях, лабораторних роботах, самостійну роботу студентів з використанням матеріалізованих і електронних навчальних ресурсів

Програма візиту 275
Акредитація проводиться за умовами воєнного стану

Очна (денна)

Освітні компоненти програми (план підготовки):

*для додаткової інформації натисніть на меню

-Кафедра Електроніки, транспортних технологій та логістики (ЕТТЛ)

27 – Транспорт

Обсяг освітньої програми бакалавра:
– на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;
– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);
– на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС,
отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти;
– практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.
Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному законодавством.

275 Транспортні технології (за видами)

Нормативний строк підготовки – 3 роки 10 місяців

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Українська

  Програмні компетентності:

*для додаткової інформації натисніть на меню

*для додаткової інформації натисніть на меню

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної транспортної науки на основі системного підходу та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних систем.

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК5. Навики використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК9. Навики здійснення безпечної діяльності.

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК11. Здатність працювати автономна та в команді.

ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК13. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

*для додаткової інформації натисніть на меню

СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням впливу зовнішнього середовища.
СК-2 Здатність організації та управління навантажувально – розвантажувальними роботами та складськими операціями на транспорті.
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів (за видами транспорту).
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу (за видами транспорту).
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних потоків.
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту.
СК-7 Здатність оптимізувати логістичні операції та координувати замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, дотримуватись законів, правил та вимог систем управління якістю.
СК-8 Здатність проектувати транспортні (транспортно-виробничі, транспортно-складські) системи і їх окремі елементи.
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові організації перевезень.
СК-10 Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну ефективність транспортних технологій.
СК-11 Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку транспортної діяльності.
СК-12 Здатність організовувати міжнародні перевезення
СК-13 Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо організації та технології перевезень, складені іншими суб’єктами, та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних параметрів та принципів функціонування об’єктів та пристроїв транспортної інфраструктури, транспортних засобів (суден).
СК-14 Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, автоматизовані системи керування та геоінформаційні системи при організації перевізного процесу.
СК-15 Здатність організовувати транспортно-експедиторське обслуговування вантажів.
СК-16 Здатність врахувати людський фактор в транспортних технологіях.

РН 1. Брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ.
РН 2. Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспільства у розвитку транспортних технологій.
РН 3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати державною мовою на достатньому для професійної діяльності рівні.
РН 4. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати іноземною мовою на достатньому для професійної діяльності рівні.
РН 5. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання практичних завдань з організації перевезень та проектування транспортних технологій.
РН 6. Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та оцінювати параметри транспортних систем та технологій.
РН 7. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удосконалення транспортних технологій.
РН 8. Розробляти, проектувати, управляти проектами у сфері транспортних систем та технологій.
РН 9. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації безпечної діяльності у сфері транспортних систем та технологій.
РН 10. Розробляти та використовувати транспортні технології з врахуванням вимог до збереження навколишнього середовища.
РН 11. Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний аналіз та прогнозування роботи транспортних систем.
РН 12. Знаходити рішення щодо раціональних методів організації навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Вибирати механізми та засоби проведення навантажувально-розвантажувальних робіт.
РН 13. Організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів та маршрутів руху. Контролювати хід виконання перевезення.
РН 14. Організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів та маршрутів руху. Організовувати обслуговування пасажирів на вокзалах та пасажирських терміналах.
РН 15. Оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати схеми і мережі транспортних систем. Розробляти технології оперативного управління транспортними потоками.
РН 16. Вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів взаємодії видів транспорту.
РН 17. Розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. Установлювати зв’язки між різними ланцюгами постачань. Визначення функцій логістичних центрів. Аналізувати особливості супутніх інформаційних і фінансових потоків.
РН 18. Досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність інфраструктури та технології функціонування транспортних систем.
РН 19 Пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень.
РН 20. Досліджувати складові ергономічності транспортних технологій. Встановлювати їх ефективність і надійність.
РН 21. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної діяльності.
РН 22. Організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи оформлення митної документації. Використання методів митного контролю.
РН 23. Розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації транспортних засобів. Оцінювати елементи конструкції транспортних засобів. Установлювати зв’язок між елементами конструкції транспортних засобів.
РН 24. Вибирати інформаційні системи для організації перевезень. Експлуатувати автоматизовані системи керування та навігаційні системи у перевізному процесі. Використовувати електронні карти.
РН 25. Використовувати методи організації транспортно-експедиторського обслуговування різних видів сполучення.
РН 26. Досліджувати проблеми людського фактору, пов’язані з транспортом, а також наслідки помилок для безпеки та управління. Визначати моделі поведінки людей у зв’язку з помилками.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

*для додаткової інформації натисніть на меню

Кадрове забезпечення

Реалізація освітньо-професійної програми забезпечена науково-педагогічними кадрами, рівень наукової та професійної активності кожного з яких відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає ліцензійним умовам, що дозволяє забезпечити проведення всіх видів навчальної, практичної і науково-дослідницької роботи студентів. Лекційні аудиторії та приміщення для практичних занять оснащені відповідним обладнанням для презентацій та виходу в Інтернет, комп’ютерні класи укомплектовані програмним забезпеченням по базових дисциплінах, кабінети для занять іноземними мовами обладнані спеціальними технічними засобами для відтворення аудиоматеріалів, а приміщення для проведення круглих столів і наукових семінарів – технічними засобами для демонстрації відеоматеріалів. Усі комп’ютери об’єднані у загально академічну локальну мережу і підключені до мережі Інтернет.

Матеріально-технічні ресурси:

• навчальні і лабораторні корпуси;

• навчальний полігон;

• гуртожитки;

• спеціалізовані кабінети та лабораторія інноваційних технологій е-врядування, оснащені ПК, проекторами та екранами для них, інтерактивними дошками;

• доступ до Wi-Fi мережі Інтернет у навчальних приміщеннях і гуртожитках;

• пакети прикладних програм;

• мультимедійне обладнання для одночасного використання в навчальних аудиторіях;

• приміщення для проведення круглих столів і наукових семінарів, оснащене технічними засобами демонстрації відеоматеріалів;

• бібліотека;

• спортивний зал;

• пункти харчування;

• медичний пункт;

• база відпочинку.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Освітньо-професійна програма за всіма її компонентами: навчальні дисципліни, практична підготовка, курсові роботи, дипломна (кваліфікаційна) робота, забезпечується відповідною навчально-методичною документацією і матеріалами. Освітню програму забезпечує наявність потужного бібліотечного фонду, що містить навчально-методичну та наукову літературу, а також вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання відповідного та спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. Студенти мають можливість працювати як з традиційними, так і з новітніми інформаційними ресурсами – електронними книгами, повнотекстовими, реферативними і наукометричними базами даних (у т.ч. Scopus) в мережі Інтернет, сховищами аудіо- і відео контенту. Електронно-бібліотечна система забезпечує студентам індивідуальний доступ із будь-якої точки, де існує Інтернет. Підтримка офіційного веб-сайту закладу освіти та постійне оновлення інформації щодо забезпечення освітньої програми бакалавра з економіки повністю відповідає ліцензійним умовам. Інформаційні і навчально-методичні ресурси:

• офіційний веб-сайт ДУІТЗ з постійно обновлюваною інформацією, у т.ч. із забезпечення ОПП через систему дистанційного навчання;

• точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

• необмежений доступ до мережі Інтернет;

• локальна академічна мережу з виходом у глобальну;

• наукова бібліотека, читальний зал;

• потужний бібліотечний фонд, що містить навчально-методичну і наукову літературу, вітчизняні та іноземні фахові періодичні видання відповідного і спорідненого профілю;

• новітні інформаційні джерелами (електронні книги, повнотекстові, реферативні і наукометричні бази даних (у т.ч. Scopus) в мережі Інтернет, сховища аудіо- і відео контенту);

• навчально-методичні матеріали по компонентах ОПП (навчальні дисципліни, практична підготовка, курсові роботи, кваліфікаційна дипломна робота).

Відгук-рецензії Стейкхолдерів:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Академічна мобільність

*для додаткової інформації натисніть на меню

Національна академічна мобільність реалізується у рамках відповідних чинних угод ДУІТЗ із закладами вищої освіти України про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки.

Допускається перезарахування кредитів, отриманих в інших національних закладах вищої освіти, за умови їх відповідності набутим компетентностям.

Практична підготовка за ОПП:

*для додаткової інформації натисніть на меню

Міжнародна академічна мобільність реалізується у рамках відповідних чинних угод про співпрацю ДУІТЗ із закладами вищої освіти зарубіжних країн.

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у  закладах вищої освіти зарубіжних країн, за умови їх відповідності набутим компетентностям.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою

Наявність повної загальної середньої освіти, наявність ступеня молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра. Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку» затвердженими Вченою радою університету.