Місія та візія університету

Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень, генерування та поширення нових ідей та знань, Формувати майбутніх лідерів і креативних особистостей, які працюють мудро, творчо, ефективно.
Візія університету досягається шляхом реалізації проектів і програм розвитку, розкриття освітнього та дослідницького потенціалу його діяльності, максимальне наближення основних характеристик університету до світового рівня і створення передумов для входження до провідних і престижних університетів світу за визнаними університетськими рейтингами.
Цінності: професіоналізм, патріотизм, доброчесність, академічна свобода, креативність, прагнення до змін, духовність, традиції
Головною метою розвитку університету є
Основні завдання: Забезпечити сприятливі умови для формування та розвитку програмних компетентностей, необхідних для подальшого навчання та професійної діяльності.
Сформувати професійний світогляд фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми професійної діяльності.
Напрями розвитку освітньої діяльності університету:
Інтеграція в міжнародний освітній і науковий простір, розвиток міжнародних зв’язків і академічної мобільності для підвищення конкуренто-спроможності університету та забезпечення якості освітнього процесу.
Створення відкритого інноваційного освітнього, дослідницького, інформаційного та виховного середовища підготовки фахівців нового покоління з широким спектром компетентностей.
Відкритий зовнішній розвиток шляхом створення різноманітних мережних освітніх товариств університету з метою підвищення якості освіти.
Оновлення освітнього процесу, заснованого на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях.
Проведення актуальних наукових досліджень з проблем безперервної освіти.
Розширення спектра освітніх послуг, орієнтованих на потреби соціально-економічного розвитку України.
Створення прогресивної системи підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки та стажування фахівців.
Розвиток сучасної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної мережі університету з метою забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.