Склад факультету

Бізнесу та соціальних комунікацій

 

Факультет бізнесу та соціальних комунікацій очолює

ЧУКУРНА  ОЛЕНА ПАВЛІВНА

– доктор економічних наук, професор, член Української асоціації маркетингу, член редакційної колегії та науково-методичної ради міжнародного наукового видання Zeszyty_naukowe (Katowice:Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach), член міжнародної редакційної колегії наукового видання VUZF Review (VUZF University, м. Софія, Болгарія), коуч, консультант, бізнес-тренер.

Автор та співавтор 22 наукових монографій, 4 підручників та навчальних посібників, 84 статей у фахових та зарубіжних виданнях, в тому числі що індексуються в наукометричній базі Scopus.

Олена Павлівна Чукурна 1999 року закінчила університет за спеціальністю «Маркетинг» із кваліфікацією «економіст-маркетолог». У 2004 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» у вченій раді Одеського державного економічного університету.

2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) у науковій раді Одеського національного політехнічного університету. Загальний стаж роботи у вищій школі понад 20 років.

Має великий досвід роботи бізнес-тренером на підприємствах торгівлі, логістичної сфери та консалтингу (10 років). Зокрема, досвід співпраці у сфері консалтингу та бізнес-тренерства при підготовці спеціалістів для торговельної мережі «Таврія В» (м. Одеса, Україна) та компанії, що реалізує послуги у сфері логістики та консалтингу АТ «Пласке» (м. Одеса, Україна). Брала участь у проектах БФ «Карітас» як бізнес-тренер у рамках програм бізнес-інкубатору та бізнес-акселератору для внутрішньо переміщених осіб.

Приймала участь у міжнародних проектах (Польща) та грантових програмах у країнах ЄС (Латвія), організації міжнародних науково-практичних конференцій за участю європейських вищих навчальних закладів (Польща, Словаччина, Болгарія).

Олена Павлівна має успішний досвід підготовки наукових студентських робіт для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, які посідали призові місця; керівництво та консультування бакалаврськими та магістерськими роботами; досвід наукової експертизи, опанування дисертацій та керівництво аспірантами.

Наукові дослідження пов’язані із сучасними напрямами розвитку концепцій маркетингу, логістики, ціноутворення, цифрового маркетингу.

Відповідно до наказу №01-02-235 від 01.09.2021, наказу № 01-02-95 від 01.06.2022 та на виконання рішення Вченої ради від 30 травня 2022 р. Протокол № 10, до складу Факультету БСК входять наступні кафедри:

Кафедри факультету мають широкі творчі зв’язки з підприємствами, організаціями, закладами освіти та науковими установами. Активно ведуть міжнародну діяльність, укладаючи договори про співпрацю з науковими закладами за кордоном, проходячи стажування у провідних європейських ЗВО, публікуючи результати наукових досліджень у закордонних виданнях.

Факультет характеризується високим рівнем науково-педагогічної кваліфікації співробітників, адже біля 90% викладачів мають наукові ступені та вчені звання. На факультеті плідно працюють:

– 12 професорів,

– 11 докторів наук,

– 26 доцентів,

– 33 кандидати наук.

 

Факультет Бізнесу та соціальних комунікацій Державного Університету Інтелектуальних технологій та зв’язку здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

За спеціальністю 051 Економіка на факультеті діє аспірантура, до якої приймаються найбільш здібні студенти.

 

Особливістю навчання на факультеті Бізнесу та соціальних комунікацій у Державному університеті інтелектуальних технологій і звязку є можливість отримання фундаментальних знань та  необхідних компетентностей за обраними спеціальностями у поєднанні зі знаннями щодо останніх тенденцій розвитку цифровізації економіки та суспільтва, отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо  застосування цифових технологій в обраних сферах діяльності.

Саме така комбінація знань та умінь випускників факультету забезпечує їм затребуваність на ринку праці та отримання можливостей займання посад, які потребують від фахівця відповідної кваліфікації, а також здатності аналітичного, системного, стратегічного і критичного мислення в умовах цифрової трансформації.

Після закінчення навчання студенти отримують диплом державного зразка та додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLIMENT).

Для магістрів спеціальності 051 Економіка (Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства») та 073 Менеджмент (Освітньо-професійна програма «Менеджмент») є можливість отримати другий диплом європейського зразка у вищій школі економіки у Польщі за спеціальністю Фінансовий менеджмент за програмою подвійних дипломів.

Факультет Бізнесу та соціальних комунікацій у своїй діяльності спирається на принципи студоцентрованого навчання, що спрямовані на реалізацію потенціалу кожного студента з урахуванням індивідуальних здібностей та потреб задля відбудови успішної траєкторії його особистого розвитку та професійної майстерності.

СТВОРЮЄМО УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ НАШИХ СТУДЕНТІВ!