Профорієнтаційна робота факультету

Науково-педагогічні працівники факультету ЕАМ проводять активну профорієнтаційну діяльність у в ЗОШ, гімназіях та ліцеях шляхом активної участі у днях відкритих дверей, в тому числі дистанційно з використанням платформ Zoom та YouTube. Профорієнтаційна робота проводиться за такими основними спеціальностями:


151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Переваги
Згідно зі звітом Світового економічного форуму останнє десятиріччя зробило автоматизацію всіх підприємств «реальністю, яку неможливо проігнорувати». Більш того, світова економіка робить автоматизацію основним трендом наступного десятиріччя. До 2030 року кількість операцій, які виконуються вручну чи під наглядом людини, на підприємствах Європи зменшиться з 48% до 35%. В першу чергу автоматизація буде активно
проводитись в чотирьох секторах: виробництво, транспорт, склади і роздрібна торгівля. А в перспективі передбачається, що більшість підприємств будуть наближеними до збуту малими повністю автоматизованими модулями, які будуть видавати продукцію певного виду на замовлення в тій кількості чи якості в якому буде замовлення. Автоматизація змінює світ на наших очах, отже спеціалісти з розробки системи автоматизації будуть все більш затребуваними на ринку праці в майбутньому.


Можливості
Спеціаліст з автоматизації має розуміти як інформаційні технології, так і базові принципи побудови технічних систем. Принципи автоматизації є доволі універсальними, тому їх розуміння дозволяє спеціалізуватись в дуже різноманітних галузях. В залежності від здібностей спеціаліст з автоматизації
може як підтримувати роботу існуючих систем, так і розробляти нові, які задовольняють вимогам бізнесу. При необхідності спеціаліст з автоматизації може без особливих складнощів обрати суміжну професію: прикладний програміст, тестувальник програмного забезпечення, спеціаліст з комп’ютерного імітаційного моделювання технічних та нетехнічних систем, спеціаліст по роботі з системами автоматизованого проектування, дизайнер графічних людино-машинних інтерфейсів, системний адміністратор, менеджер баз даних, спеціаліст по обслуговуванню та ремонту технічних засобів автоматизації.


152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»


Переваги
152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» – це усвідомлений вибір для тих, хто хоче стати затребуваним професіоналом найвищого рівня, адже будь яке виробництво, підприємство, що виробляє продукцію, або державна служба, яка пропонує послугу, не обходиться без контролю якості своєї діяльності.


Можливості
В процесі навчання студенти вивчають стандарти з якості, вчаться кількісно оцінювати і аналізувати показники якості, виявляти фальсифікат продукції, аналізувати причини браку та надавати рекомендації для поліпшення якості виробництва. Крім того, студенти отримують навички з розробки та імплементації міждержавних стандартів. Навчання за цією спеціальністю формує у студентів набуття фахових компетенцій спеціаліста з вимірювань, що спрямовані на отримання важливої інформації потрібної якості в галузях метрології, стандартизації, оцінки відповідності і сертифікації різних видів продукції та послуг, що споживає суспільство із використанням сучасних засобів вимірювальної техніки. У сучасній ринковій економіці висока якість продукції визначає конкурентоспроможність підприємства, його життєздатність і сталий розвиток.

153 – Мікро- та наносистемна техніка

Переваги
Сьогодні нас оточує світ електроніки, мікроелектроніки та наноелектроніки. Важко навіть і уявити сьогодні себе без оточуючих нас в повсякденному житті мікроелектронних приладів, якими управляють мікропроцесори та мікроконтролери.
ОПП для тих, хто прагне стати фахівцем у сфері мікросистем інформаційно-вимірювальної техніки та мікроелектроніки. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця.
Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної складової підготовки та містить достатню вибіркову компоненту підготовки за спеціалізацією. Це дає можливість отримати як базові знання з соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної підготовки та спеціальної фахової підготовки в галузі автоматизації та приладобудування.


Можливості
Випускники можуть працювати на промислових підприємствах електроенергетичної галузі та галузі з промислового виробництва мікросистемної електроніки і здатні обіймати посади фахівців в службах за фахом, в наукових, проектних та проектно-конструкторських організаціях, установах з виробництва та розробки мікросистемної техніки. Перелік посад відповідає кваліфікатору професій. З такою спеціальність Ви ніколи не залишитесь без робочого місця.

 

171 – Електроніка


Переваги
Сьогодні важко навіть і уявити себе без оточуючих нас в повсякденному житті електронних приладів, гаджетів, установок, автомобілів та іншого транспорту.
Забезпечення підготовки конкурентоспроможних на ринку праці та висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями в сфері електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація
на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної складової підготовки та містить достатню вибіркову компоненту підготовки за спеціалізацією.


Можливості 
ОПП «Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів» для бакалаврів забезпечує підготовку конкурентоспроможних на ринку праці та висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями у сфері електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів.
Наші випускники-бакалаври з електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів працевлаштовуються в державні та приватні установи за спеціальностями: інженер/конструктор/механік в галузі електроніки та телекомунікацій; інженер з налагодження й випробувань електроніки автомобілів; інженер з діагностування технічного стану транспортних засобів;
інженер з налагодження комп’ютерних інформаційних систем; інженер з експлуатації та налагодження промислових роботів; оператори електронного обладнання інформаційних систем.


275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


Переваги
Перевезення вантажним автотранспортом є найбільш популярними і поширеними. За допомогою автотранспорту здійснюється доставка великих партій товару від складського комплексу до місця призначення, виробляються квартирні переїзди, транспортування негабаритних вантажів.

До переваг автомобільних вантажоперевезень відносяться: 
економічність;

мобільність;

оперативність;

варіативність маршрутів.


Можливості
Фахівець з транспортних технологій – це затребувана професія на ринку праці. Високий рівень конкуренції спричиняє впровадження методів організації процесу перевезень та ефективних схем доставки вантажів, удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій. Фахівці, які вміють вирішувати завдання з організації взаємодії різних видів транспорту і митних органів, можуть комплексно підійти до вирішення питань з організації міжнародних та внутрішніх перевезень, їх правового, інформаційного та фінансового забезпечення, створити умови для успішної інтеграції України в міжнародну транспортну систему. Володіння знаннями з транспортного планування міст, проведення маркетингових досліджень на ринку надання транспортних послуг населенню, планування вантажних і пасажирських перевезень, організація міжнародних перевезень, вирішення завдань оперативного управління транспортними процесами, розробки заходів з економії ресурсів і охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу транспорту