ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ, АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

Згідно наказу ректора Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку №01.02.225 від 30.08.2021 факультет електроніки, автоматизації та метрології (ЕАМ) був перейменований з факультету метрології, автоматизації та електроніки, який був створений на базі Навчально – наукового інституту метрології, автоматизації, інтелектуальних технологій та електроніки Одеської академії технічного регулювання та якості.
До складу факультету ЕАМ входять:
– Деканат факультету;
– Кафедра автоматизаці та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
– Кафедра автоматики та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
– Кафедра вищої математики;
– Кафедра електроніки, транспортних технологій та логістики;
– Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки;
– Кафедра метрології, якості та стандартизації;
– Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів.
Основні види діяльності:
Підготовка бакалаврів та магістрів на денної та заочної формі навчання як на контрактній основі за власні кошті студента або за кошті замовника так і на держбюджетної формі, за кошті державного бюджету. Підготовка іноземних громадян. Підготовка докторів філософії.
Основні напрямки діяльності:
Готує здобувачів вищої освіти:
за ОПП першого (бакалаврського) рівеня вищої освіти 240 кредитів (4 роки), 120 кредитів (2 роки),
за ОПП другого (магістерського) рівеня вищої освіти 90 кредитів (1,5 роки).
Факультет ЕАМ готує фахівців на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за такими освітньо-професійними програмами:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
– за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
– за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, ОПП «Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація»;
– за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка, ОПП «Мікросистемна інформаційно-вимірювальна техніка»;
– за спеціальністю 171 Електроніка, ОПП «Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів»;
– за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
– за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Освітні вимірювання»;
– за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
– за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, ОПП «Інженерія якості», ОПП «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»;
– за спеціальністю 171 Електроніка, ОПП «Електроніка».
На кафедрах факультету працюють 68 науково – педагогічних працівника, серед котрих: 13 докторів наук, 30 кандидатів наук, з науковими ступенями: 10 професорів та 26 доцентів.
В.о. декана факультету – кандидат технічних наук, доцент Грабовський Олег Вікторович, професор кафедри метрології, якості та стандартизації.

Коротка довідка
Грабовський Олег Вікторович
Грабовський О. В. 2005 році закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О. С. Попова. Спеціальність – «Інформаційні мережі зв’язку», та здобув кваліфікацію інженера телекомунікацій.
У 2013 році закінчив аспірантуру Одеської академії технічного регулювання та якості за науковою спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення та захистив кандидатську дисертацію “Розробка методу оцінювання якості інформаційно-вимірювальних систем на основі використання генетичних алгоритмів”.
У 2014 році отримав вчене звання доцента по кафедрі якості та безпеки життя людини.
Автор та співавтор 15 монографій та навчальних посібників, в тому числі 6 підручників з грифом МОН України, близько 50 робіт в фахових журналах, у тому числі у тих, що включені до Scopus і WoS. та в збірниках наукових конференцій.
З квітня 2016 р., за конкурсом, призначений наказом МОН України членом Науково-методичної комісії (НМК 7) з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій. З того ж часу обрано заступником Голови підкомісії НМК МОН 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”. Співавтор затверджених МОН (2018-2019 р.) стандартів вищої освіти за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” для ОКР – бакалавр та магістр, та співавтор проекту стандарту вищої освіти 152 спеціальності для PhD.
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2005 році; Почесною грамотою Держспоживстандарту України у 2009 році; Почесною грамотою управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації у 2011 році; Почесною грамотою Одеської міської ради у 2012 році, нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» у 2014 році та нагрудним знаком МОН України «За освітні та наукові досягнення» у 2020 році

Заступник декана з навчально-виховної роботи – Кудряшов Володимир Олексійович, старший викладач кафедри електроніки, транспортних технологій та логістики, 1953 року народження. Освіта – вища: закінчив Мінське вище інженерне зенітно-ракетне училище ППО в1976 році. З 1981 року по 1985 рік – начальник лабораторії вимірювальної техніки. Викладачем працює з 1986 року. З 2007 року – старший викладач кафедри. Педагогічний стаж роботи понад 30 років.
Автор та співавтор 7 підручників та навчальних посібників, близько 20 робіт в фахових журналах, двох патентів на корисну модель.

Секретар факультету – Самолюк Ангеліна Сергіївна

 

 

 

 

 

 

Основні види діяльності:


Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється на денній та заочній формах навчання.
Здійснюється підготовка іноземних громадян та докторів філософії.
Основні напрями діяльності:

ФЕАМ готує здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами (ОПП) першого (бакалаврського) рівня освіти – 240 кредитів (4 роки), 120 кредитів (2 роки), здобувачів вищої освіти за ОПП освітнього другого (магістерського) рівня вищої освіти – 90 кредитів (1 рік 4 міс.).
Випускники факультету користуються попитом на ринку праці, швидко адаптуються в умовах виробництва й успішно виконують свої обов’язки щодо здійснення технічного керівництва колективами. Багато з них займають керівні посади.
Після закінчення факультету видається диплом державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.
Освітньо-професійна програма «Освітні вимірювання» надає можливість здобути загальні та фахові компетенції, які необхідні при розв’язанні складних задач і проблем навчання, виховання та розвитку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій.

Майбутні фахівці здатні брати участь у створенні та впровадженні нового змісту освіти та методик (технологій) навчання, поєднувати власну педагогічну діяльність на високому професійному рівні з поширенням кращої практики, експертною діяльністю та наставництвом на основі власного педагогічного досвіду.
Магістри отримують знання з соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних, професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення навчальних, методичних та організаційних завдань у галузі освіти; отримують досконалі знання ділової української мови та іноземної мови в межах ОПП.

 
Випускники спеціальності можуть обіймати наступні посади: керівник підрозділу освітньої установи, викладач ЗВО за фахом, науковий співробітник ЗВО.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Поєднанням фізичного і віртуального просторів в єдине функціональне середовище і створення на його основі інтелектуальних автоматизованих систем є основним завданням фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Метою навчання є підготовка фахівців, здатних виконувати наступні завдання з комплексного розв’язання задач розроблення нових та вдосконалення, модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів інформаційних технологій та штучного інтелекту; виконувати проектування та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

В процесі навчання майбутні фахівці отримують теоретичні знання та практичні і навички в області:
– інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій;
– автоматизованих систем управління;
– автоматизованих систем управління технологічними процесами;
– комп’ютерних та мікропроцесорних систем і пристроїв;
– комп’ютерних та інженерних інформаційних мереж;
– нейронних мереж та прикладного та системного програмування;
– інтелектуальних технологій управління та підтримки прийняття рішень;
– проектування та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих та інтелектуальних автоматизованих систем; – проектування та експлуатації баз даних та баз знань.
Здобуті професійні якості дають можливість випускникам обіймати наступні посади: інженери з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; інженери-проектувальники АСУ, АСУТП та комп’ютерних систем; інженери з експлуатації автоматизованих та комп’ютерних систем;
фахівці з розробки автоматизованих та комп’ютерних систем; фахівці з розробки інженерних інформаційних мереж; фахівці з розробки електронної техніки та мікропроцесорних систем; прикладні програмісти.

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалаврський рівень)
Освітньо-професійні програми: «Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація» «Метрологія, стандартизація та сертифікація».
Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістерський рівень) Освітньо-професійні програми: «Інженерія якості»; «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції».


Кожен стикається зі стандартизацією або як споживач стандартної продукції, або як її виробник. Зі стандартизацією ми стикаємося щодня: писемність, календар, система рахунку, грошові одиниці, одиниці міри та ваги – все це є стандартними об’єктами. Міжнародне значення стандартизації в період глобалізації набуває особливого значення. Для успішних торгово-економічних відносин між країнами необхідна відповідність національної продукції світовим нормам і стандартам.
Державним наглядом вважається діяльність щодо виявлення та запобігання вимог законодавства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг.
Саме стандартизація має стати важливою частиною економічної політики України, потужним представником українських інтересів на міжнародному ринку. Звичайно, до програми підготовки бакалаврів та магістрів за даною спеціалізацією входить і контроль якості продукції і послуг.
Фахові компетенції надають можливість працевлаштовуватися на такі посади: інженер інспектор з технічного нагляду; фахівець з контролю якості; фахівець з технічного контролю; фахівець з налагодження й випробувань; інспектор з контролю якості продукції; фахівець з метрології; інженер по стандартизації; фахівець з технічної документації.

МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

Перший (бакалаврський):
Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка
Освітньо-професійна програма «Мікросистемна інформаційно-вимірювальна техніка». Освітньо-професійна програма дає можливість отримати одну із саме найбільш цікавих спеціальностей в галузі автоматизації та приладобудування з формуванням у фахівців науково технічного світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях.
Вивчення теоретичних та практичних основ дає змогу готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері автоматизації та приладобудування, що передбачає забезпечення єдності вимірювань, розроблення, впровадження та експлуатацію інформаційно-вимірювальних приладів, комплексів та систем, а також у галузях інформаційно-вимірювальних технологій.

Випускники можуть працювати на промислових підприємствах у галузі автоматизації та промислового виробництва або експлуатації мікросистемної інформаційно-вимірювальної техніки та приладів, які використовуються на підприємствах приладобудівної, машинобудівної, харчової, легкої та інших галузей промисловості. Здатні обіймати посади: фахівців в службах головного енергетика; головного механіка; головного конструктора; інженера-метролога; інженера-технолога; інженера з обслуговування медичної апаратури; інженера з якості; інженер зі стандартизації та сертифікації; інженера електромеханіка; в наукових та проєктно-конструкторських організаціях та установах.

ЕЛЕКТРОНІКА

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівень вищої освіти::
Спеціальність 171 Електроніка (бакалаврський рівень).
Освітньо-професійна програма «Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів». Спеціальність 171 Електроніка (магістерський рівень). Освітньо-професійна програма «Електроніка». Освітньо-професійна програма «Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів» для бакалаврів забезпечує підготовку конкурентоспроможних на ринку праці та висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями у сфері електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів. Бакалаври з електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів працевлаштовуються в державні та приватні установи за спеціальностями: інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; інженер-конструктор; інженер-механік; інженер з налагодження й випробувань; інженер зі стандартизації та якості; інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів; інженер з експлуатації машинно-тракторного парку; технік із конфігурованої комп’ютерної системи; диспетчер зі збору навігаційної інформації (лаборант); технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки; технік з підготовки технічної документації; технік із стандартизації; контролери та регулювальники промислових роботів; оператори оптичного та електронного обладнання.

Освітньо-професійна програма «Електроніка» для магістрів орієнтована на вивчення основних фізичних процесів і явищ, на яких ґрунтується функціонування електронних пристроїв та систем, складних апаратних та програмних засобів електроніки, мікропроцесорних пристроїв, процесів та систем збору, зберігання, захисту, обробки, перетворення та передавання інформації, інтегрування цих пристроїв та систем для автоматизації розв’язання інженерних задач на основі сучасної комп’ютерної техніки і програмних засобів, засоби керування та моделювання електронних пристроїв та систем.
Метою програми є забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю 171 «Електроніка», які здатні застосувати набуті компетентності для успішної професійної діяльності: використання технологій, матеріалів та приладів електронної техніки; конструювання, виготовлення, випробовування, монтаж та установлення, експлуатація, відновлення та модернізація електронної апаратури на основі використання сучасних схемотехнічних рішень. для потреб різних галузей промисловості, сільського господарства, енергетики, наукових досліджень.
Відповідно до здобутого освітнього ступеня магістри здатні виконувати професійні роботи за професіями: професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій; професіонали в інших галузях інженерної справи та електротехніки; викладачі університетів та закладів вищої освіти; викладачі закладів загальної середньої освіти; керівники виробничих підрозділів у промисловості; керівники проєктів та програм.

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті.
Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті».


Передумовою освітньо-професійної програми стала необхідність підготовки в Південному регіоні України фахівців із затребуваних напрямів в області транспортних технологій і менеджменту якості транспортної діяльності, організації перевезень і управління на транспорті та організації дорожнього руху й розвитку автотехнічного сервісу.
Транспорт є однією з найбільших системоутворюючих галузей країни, що має тісні зв’язки з усіма елементами економіки і соціальної сфери.
Особливу роль у функціонуванні транспортного комплексу країни займає автомобільний транспорт – найважливіший вид транспорту з перевезення пасажирів і вантажів. Підготовка фахівців спеціальності за освітньо-професійною програмою спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті проводиться згідно з практичними напрямами діяльності, а саме: здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної науки.


Основним напрямом підготовки є здобуття вищої освіти в галузі транспортних систем і сервісних технологій; здатність управління рухом транспортних засобів; організація пасажирських, вантажних перевезень на автомобільному транспорті; логістичне управління матеріальними потоками з урахуванням економічної та соціальної ефективності; здатність проектування автотранспортних підприємств з розробкою повного технологічного процесу з обслуговування та ремонту.
Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) дозволяють випускникам працювати в якості: логіста; інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей; фахівця з технічної експертизи; техніка з підготовки виробництва, підготовки технічної документації, планування, стандартизації; хронометражиста; фахівця з автотехнічної експертизи; інженера-інспектора з контролю за використанням палива; ревізора автомобільного транспорту; експедитора, начальника транспортного відділу; менеджера транспорту.
Галузі застосування професійних знань спеціальності: начальник відділу технічного контролю; начальник сервісного відділу; діагност; технічний експерт; інженер з сервісу автомобілів; майстер автотранспортних підприємства різних форм власності; фахівець у сервісних і автомобільних центрах, випробувальних лабораторіях, станціях технічного обслуговування автомобілів; інспектор та спеціаліст національної поліції; в департаментах транспорту та зв’язку; в дослідних та проектних інститутах.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
65020 м. Одеса, вул. Кузнечна, 15
Кабінети 621-622
e-mail: dekanat.fmtr@gmail.com
телеграм: +380 63 199 70 64
телефони деканату ФЕАМ:
(048) 701-49-00