Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

 ДУІТЗ ЗАПРОШУЄ

 на навчання до однієї із найперспективніших спеціальностей

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати із сучасною обчислювальною технікою, а й застосувати її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні є невід’ємними складовими функціонування підприємств.

З м і с т    п і д г о т о в к и

QIP Shot - Screen 025 [object object] Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології QIP Shot Screen 025

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та прикладне програмування

МАЛ1 [object object] Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1Дана спеціалізація являється сучасною та користується попитом у роботодавців. Випускники даної спеціалізації володіють наступними компетенціями розробляти та впроваджувати комп’ютерно-інтегровані системи управління для різних галузей виробництв, застосовувати сучасні мережні технології для збору та оброблення технологічної інформації, виконувати дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікроконтролерової техніки.

Випускник за даним фахом – це програміст високої кваліфікації, який може вирішувати та створювати програми найвищого рівня важкості.

Автоматизовані системи управління та контролю поштового звязку

МАЛ2 [object object] Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2Дана спеціалізація являється доволі актуальною на даному етапі стрімкого розвитку галузі поштового зв’язку. Випускники даної спеціалізації володіють наступними компетенціями: виконувати дослідницькі та проектні роботи логістичних систем для виробничих та торгівельних організацій, проектувати автоматизовані склади, організовувати управління як матеріальними, так і нематеріальними потоками підприємств.

Випускник за даним фахом – це працівник, робота якого спрямована на дослідженні, проектуванні, впровадженні та експлуатації систем управління та контролю на сучасних підприємствах.

Робототехніка та технології «Інтернет речей»

МАЛ3 [object object] Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 3Робототехніка  та Технології «Інтернет речей» – спеціалізація майбутнього. Випускники даної спеціалізації володіють наступними компетенціями: знання принципів побудови та проектування інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних мереж, робото технічних систем їх програмного  забезпечення, а також засобів збору, обробки, зберігання та передачі інформації, принципів дії прикінцевих пристроїв та різноманітних датчиків стану навколишнього середовища, діючих стандартів на підключення пристроїв до мережі Інтернету, вміння застосувати автоматичні ідентифікації, радіочастотні ідентифікації, сенсорні технології, обирати необхідний тип датчиків, розробляти необхідне програмне забезпечення. Проектувати за застосовувати робототехнични системи в виробничих процесах та побуті.

Працевлаштування випускників

Випускник після закінчення даної спеціальності може себе реалізувати як: інженер-програміст, інженер з комп’ютерних систем, програміст, інженер автоматизації, диспетчер, оператор, товарознавець, логіст, менеджер по роботі з клієнтами.

Роботодавці

• ТОВ «Нова пошта»                                  • Транспортно-логістична компанія «DHL»

• ДП «Спецзв’язок»                                    • УДППЗ «Укрпошта»

• ТОВ «Автолюкс»                                      • ООО «DELIVERY»

• ТзОВ «Міст Експрес»                               • ПрАТ «Укртелеком»

• ПрАТ «Vodafone Україна»                        • ПрАТ «Київстар»

загруженное (2) [object object] Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2

Буклет КІТ 4 [object object] Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 4

⇓ Освітньо-професійна програма бакалавра

Освітньо-професійна програма формує у бакалавра:

Загальні знання та уміння

 1. Знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях..
 3. Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою (професійного спрямування).
 4. Знання іншої мови, зокрема англійської.
 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 8. Навички здійснення безпечної діяльності
 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища
 10. Уміння працювати як індивідуально, так і в команді
 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

Професійні знання та уміння:

 1. Здатність застосовувати базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії.
 2. Здатність застосовувати базові знання, як мінімум, з загальної фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для забезпечення інженерної підготовки з обраної професії.
 3. Здатність демонструвати вільне володіння базовими знаннями і практичними навичками в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, мати навички програмування і роботи в комп’ютерних мережах.
 4. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації; вміти вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей та режимів роботи обладнання.
 5. Здатність застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного аналізу та числових методів для розроблення математичних моделей автоматизованих систем для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 6. Здатність демонструвати знання методів ідентифікації об’єктів, побудови їх математичних моделей та моделей систем керування, дослідження математичних моделей систем керування та їх елементів.
 7. Здатність застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів; принципи роботи і типи стандартних первинних перетворювачів та їх метрологічні характеристики.
 8. Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
 9. Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх технологій в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації, а також створення автоматизованих робочих місць оператора на основі SCADA-систем.
 10. Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.
 11. Здатність брати участь в проектуванні систем автоматизації, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проектних матеріалів, складу та послідовності виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів.
 12. Здатність демонструвати знання і практичні навички програмування та використання прикладних та спеціалізованих комп’ютерно-інтегрованих середовищ для вирішення задач автоматизації.
 13. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень.
 14. Здатність продемонструвати знання і розуміння комерційного та економічного контексту для проектування систем автоматизації.
 15. Мати уявлення про сучасну виробничу діяльність підприємства;

16 Уявлення про принципів побудови гнучких автоматизованих виробничих систем, основних типів роботехнічних комплексів у виробництві;

 1. Здатність використовувати базові знання про новітні світові науково-технічні досягнення в області автоматизації технологічних процесів;
 2. Здатність використовувати  знання про цифрові та мiкропроцесорнi системи та області їх застосування
 3. Вміти використовувати сучасні системи автоматизації технологічних процесів та виробництв;
 4. Здатність використовувати базові знання з побудови комп’ютерно-інтегрованих систем автоматичного керування технологічними процесами та виробництвами;
 5. Вміти використовувати базові знання з метрології та метрологічних вимірювань;

Результати навчання

Студент отримує сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за освітньою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти, а саме:

 1. Застосовувати ґрунтовні знання основних розділів вищої математики (лінійна та векторна алгебри, диференціальне числення, інтегральне числення, функції багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорія функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика, теорія випадкових процесів) в обсязі, необхідному для користування математичним апаратом та методами у галузі автоматизації та приладобудування.
 2. Демонструвати знання і розуміння фундаментальних, природничих і інженерних дисциплін, зокрема фізики, електротехніки, електроніки та схемотехніки і мікропроцесорної техніки на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми і розв’язання типових задач і проблем автоматизації
 3. Застосовувати: базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, мати навички програмування та використання програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використання мов високого рівня та технологій обۥєктно-орієнтованого програмування для реалізації задач в галузі автоматизації та приладобудування.
 4. Вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей.
 5. Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного аналізу та числових методів для розроблення математичних та імітаційних моделей автоматизованих систем, для аналізу якості їх функціонування, моделювання різних аспектів систем із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 6. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем автоматизації та їх складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання.
 7. Вміти використовувати базові знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів; принципи роботи і типи стандартних первинних перетворювачів та їх метрологічні характеристики.
 8. Вміти обґрунтувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації експлуатаційних умов; мати навики налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
 9. Вміти використовувати знання сучасного рівня та новітніх технологій в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектувати багаторівневі систем керування, збору даних і їх архівування для формування бази даних параметрів процесу і та їх візуалізації, а також створення автоматизованих робочих місць оператора на основі SCADA-систем.
 10. Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.
 11. Вміння брати приймати участь в проектуванні систем автоматизації, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проектних матеріалів, складу проекту та послідовності виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів.
 12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення типових інженерних задач в галузі автоматизації і приладобудування, зокрема, методів комп’ютерної графіки, моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних.
 13. Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень.

14.Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне обґрунтування розроблення системи автоматизації виробництва та вміти оцінити економічну ефективність від її впровадження продемонструвати знання і розуміння комерційного та економічного контексту для проектування систем автоматизації.

15.Володіти навичками роботи з комп’ютером, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань в галузі професійної діяльності.

 1. Вміння оцінювати проекти та їх окремі компоненти
 2. Вміти інсталювати, контролювати і діагностувати стан обладнання і програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем автоматизованого керування технологічними процесами та виробництвами.
 3. Знання принципів побудови (проектування)  інформаційних  (комп’ютерних, телекомунікаційних ) мереж, їх програмного  забезпечення, засоби збору, обробки, зберігання та передачі інформації,

Знати  принципи дії  прикінцевих  пристроїв  та різноманітних  датчиків  стану  навколишнього  середовища,

 1. Вміти використовувати діючі стандарти  на підключення пристроїв до мережі Інтернету.
 2. Вміти використовувати правила забезпечення безпечної роботи в Інтернеті.
 3. Вміти застосувати автоматичну  ідентифікацію, радіочастотну  ідентифікацію, сенсорні технологій, вибирати необхідний тип  датчиків,
 4. Вміти розробляти необхідне програмне забезпечення для підключення пристроїв до Інтернету,
 5. Вміти здійснювати підключення різних пристроїв до Інтернету, розробляти (проектувати) пристрої для підключення до Інтернету.