Вступ в аспірантуру та докторантуру

Вступ в аспірантуру та докторантуру

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
у 2023 році

за спеціальностями:
051 Економіка;
125 Кібербезпека та захист інформації;
172 Електронні комунікації та радіотехніка;
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
175 Інформаційно-вимірювальні технології.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною (денною, вечірньою) формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України або за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб; за заочною формою навчання – виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
До аспірантури приймаються особи, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступні випробування складаються із вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі програми вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, та презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника.

При вступі до аспірантури подаються такі документи:
1) заява вступника;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) 2 кольорові фотокартки 3х4 см;
4) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо вступник знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу до аспірантури);
5) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої спеціальності. У разі подання документа про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності диплома магістра, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059;
6) список і копії опублікованих наукових праць і винаходів та/або науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проєкт) з обраної спеціальності;
7) письмовий висновок передбачуваного наукового керівника щодо публікацій та/або наукових текстів вступника;
8) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів за програмами МОНУ);
9) автобіографія;
10) характеристика з місця роботи (для непрацюючих – з попереднього місця роботи або навчання);
11) копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
12) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
13) копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці);
14) згода на збір та обробку персональних даних.
Копії документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи 1-й потік 2-й потік 2-й потік 3-й потік*

Очна (денна, вечірня)/ заочна форма навчання

Очна (денна, вечірня) форма навчання

Заочна форма навчання

Очна (денна, вечірня) / заочна форма навчання

Контракт
Бюджет / Контракт
Контракт
Контракт
Подання документів
06.04.2023 – 12.04.2023
01.06.2023 – 14.08.2023
01.06.2023 – 14.08.2023
02.10.2023 – 16.10.2023
Вступні випробування
з 17.04.2023
з 25.08.2023
з 25.08.2023
з 27.10.2023
Строк зарахування
з 01.05.2023
з 01.10.2023
з 01.10.2023
з 01.12.2023

*додатковий конкурсний відбір на вакантні місця на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу

Адреса: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, ДУІТЗ (головний корпус, к. 221).
Телефон: +38(048)70-50-266 (аспірантура та докторантура).

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ
у 2023 році

за спеціальностями:
051 Економіка;
125 Кібербезпека та захист інформації;
172 Електронні комунікації та радіотехніка;
175 Інформаційно-вимірювальні технології.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України або за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Нормативний термін підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності та наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

При вступі до докторантури подаються такі документи:
1) заява вступника;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) 2 кольорові фотокартки 3х4 см;
4) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо вступник знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу до докторантури);
5) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої спеціальності. У разі подання документа про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності диплома магістра, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059;
6) копія диплома доктора філософії або кандидата наук. У разі подання документа про здобутий за кордоном науковий ступінь вступник надає копію свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 р. № 952, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 р. за № 1188/29318. За відсутності свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь особа допускається до вступу. У разі позитивного рішення вченої ради щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
7) копія атестата про присвоєння вченого звання доцента/професора (за наявності);
8) список опублікованих наукових праць і винаходів за тематикою наукових досліджень з обраної спеціальності;
9) розгорнутий план дослідницької роботи;
10) наукова доповідь з інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
11) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
12) витяг з протоколу засідання кафедри з висновками щодо можливості зарахування вступника до докторантури;
13) автобіографія;
14) характеристика з місця роботи;
15) копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
16) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
17) копія військово-облікового документа;
18) згода на збір та обробку персональних даних.
Копії документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи конкурсного відбору 1-й потік Бюджет / Контракт 2-й потік Контракт
Доповідь на кафедрі
квітень – травень 2023 або протягом червня 2023
серпень – вересень 2023
Подання документів до докторантури
01.05.2023 – 16.05.2023 або до 25.08.2023
18.09.2023 – 17.10.2023
Строк зарахування
з 01.10.2023
з 01.12.2023

Адреса: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, ДУІТЗ (головний корпус, к. 221).
Телефон: +38(048)70-50-266 (аспірантура та докторантура).

Обсяги прийому за державним замовленням у 2022 році

Аспірантура

Найменування спеціальності

Кількість місць

Всього

Форма навчання

денна

вечірня

051 Економіка

2

1

1

125 Кібербезпека

2

1

1

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1

1

0

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2

2

0

172 Телекомунікації та радіотехніка

2

1

1

Докторантура

Найменування спеціальності

Кількість місць

051 Економіка

1

125 Кібербезпека

1

Завантажити Обсяги прийому за державним замовленням у 2022 році

Обсяги прийому в аспірантуру за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) у 2023 році

Наукова спеціальність

Всього (осіб)

Форма навчання

денна

вечірня

заочна

051 Економіка

7

4

1

2

125 Кібербезпека та захист інформації

9

6

1

2

172 Електронні комунікації та радіотехніка

35

27

3

5

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

6

4

1

1

175 Інформаційно-вимірювальні технології

16

11

2

3

Рішення вченої ради ДУІТЗ від 10.02.2023, протокол № 1.

Завантажити Обсяги прийому за кошти фізичних та/ або юридичних осіб у 2023 році

Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

Згідно з рішенням вченої ради (протокол № 2 від 05.04.2023) наказом № 01-02-50 від 05.04.2023 затверджено з 05 квітня 2023 року такі розміри плати за надані послуги населенню та підприємствам за навчання в аспірантурі без урахування захисту дисертації громадян України вступу 2023 року за спеціальностями та формами навчання:

Найменування спеціальності Очна (денна/вечірня), грн на рік Заочна, грн на рік
051 Економіка
37700,00
35300,00
125 Кібербезпека та захист інформації
37700,00
35300,00
172 Електронні комунікації та радіотехніка
37700,00
35300,00
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
37700,00
35300,00
175 Інформаційно-вимірювальні технології
37700,00
35300,00

Рішення приймальної комісії:

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 1 від 14.04.2023) до складання вступних випробувань на очну (денну) форму навчання виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб допущено таких вступників:

за спеціальністю 051 Економіка:

 • Нестеренко К.І.
 • Бєлоконь О.З.
 • Солоненко О.В.

за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка:

 • Томашевський І.І.
 • Калюжний Л.В.
 • Старовойт С.П.
 • Гогняк О.І.
 • Басаковський В.А.
 • Мартиновський Р.М.

за спеціальністю 175 Інформаційно-вимірювальні технології:

 • Смаглюк Г.Г.
 • Дяченко О.О.

Завантажити Допуск до вступних випробувань – 14.04.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 2 від 25.04.2023) рекомендовано для зарахування до аспірантури за очною (денною) формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників 1-го потоку, які здобули такі конкурсні бали:
за спеціальністю 051 Економіка:
87,1 – Нестеренко К.І. – каф. Е та ЦБ, д.е.н., проф. Князєва О.А.
85 – Бєлоконь О.З. – каф. ММПУА, д.е.н., доц. Танащук К.О.
82,1 – Солоненко О.В. – каф. ММПУА, д.е.н., доц. Танащук К.О.
за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
91 – Калюжний Л.В. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б.
87 – Томашевський І.І. – каф. РСТ, к.т.н. Сідень С.В.
75,5 – Старовойт С.П. – каф. РСТ, к.т.н. Сідень С.В.
75 – Басаковський В.А. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б.
74,5 – Гогняк О.І. – каф. РСТ, к.т.н. Патлаєнко М.О.
за спеціальністю 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
93,5 – Смаглюк Г.Г. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Габер А.А.
93,1 – Дяченко О.О. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Грабовський О.В.

Завантажити Рекомендація до зарахування -25.04.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2022-2023 навчальний рік (протокол № 2 від 17.10.2022) до складання вступних випробувань другим потоком виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб допущено таких вступників:

– очна (денна) форма навчання:
за спеціальністю 051 Економіка:
Морозов С.В.
за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:
Горін В.В.

– заочна форма навчання:
за спеціальністю 051 Економіка:
Кофман В.Ю.

Завантажити Допуск до вступних випробувань -17.10.2022

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2022-2023 навчальний рік (протокол № 4 від 22.11.2022) за результатами вступних випробувань рекомендовано для зарахування до аспірантури за очною (денною) та заочною формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб таких вступників:

– очна (денна) форма навчання:
за спеціальністю 051 Економіка:
Морозов С.В. – каф. ММПУА, д.е.н., проф. Чукурна О.П.
за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:
Горін В.В. – каф. МЯС, д.т.н., проф. Коломієць Л.В.
– заочна форма навчання:
за спеціальністю 051 Економіка:
Кофман В.Ю. – каф. ММПУА, д.е.н., проф. Чукурна О.П.

Завантажити Рекомендація до зарахування -22.11.2022

Рішення вченої ради щодо рекомендації до зарахування в докторантуру – 00.00.2023

Результати вступних випробувань:

Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – 18.04.2023
Очна (денна) форма навчання:

– спеціальність 051 Економіка:

 • Нестеренко К.І. – 90 (відмінно)
 • Бєлоконь О.З. – 90 (відмінно)
 • Солоненко О.В. – 90 (відмінно)

– спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:

 • Томашевський І.І. – 85 (добре)
 • Калюжний Л.В. – 90 (відмінно)
 • Старовойт С.П. – 85 (добре)
 • Гогняк О.І. – 75 (добре)
 • Басаковський В.А. – 75 (добре)
 • Мартиновський Р.М. – не з’явився

– спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:

 • Смаглюк Г.Г. – 95 (відмінно)
 • Дяченко О.О. – 95 (відмінно)

Завантажити  

Вступний іспит зі спеціальності – 19.04.2023
Очна (денна) форма навчання:

– спеціальність 051 Економіка:

 • Нестеренко К.І. – 88 (добре)
 • Бєлоконь О.З. – 85 (добре)
 • Солоненко О.В. – 89 (добре)

– спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:

 • Томашевський І.І. – 90 (відмінно)
 • Калюжний Л.В. – 100 (відмінно)
 • Старовойт С.П. – 80 (добре)
 • Гогняк О.І. – 85 (добре)
 • Басаковський В.А. – 75 (добре)

– спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:

 • Смаглюк Г.Г. – 95 (відмінно)
 • Дяченко О.О. – 94 (відмінно)

Завантажити

Вступний іспит з іноземної мови (англійської) – 20.04.2023
Очна (денна) форма навчання:

– спеціальність 051 Економіка:

 • Нестеренко К.І. – 83 (добре)
 • Бєлоконь О.З. – 80 (добре)
 • Солоненко О.В. – 65 (задовільно)

– спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:

 • Смаглюк Г.Г. – 90 (відмінно)
 • Дяченко О.О. – 90 (відмінно)

 

Завантажити 

 

Вступний іспит з іноземної мови (англійської) – 21.04.2023
Очна (денна) форма навчання:

– спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:

 • Томашевський І.І. – 85 (добре)
 • Калюжний Л.В. – 80 (добре)
 • Старовойт С.П. – 60 (задовільно)
 • Гогняк О.І. – 60 (задовільно)
 • Басаковський В.А. – 75 (добре)

Завантажити