ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Історія кафедри Комутаційних систем електронних комунікацій

Анатолій ЛОЖКОВСЬКИЙ

Шановні друзі!

Кафедра комутаційних систем електронних комунікацій Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку – це одна з перших фахових кафедр, яка заснована ще в 1930 році одночасно із заснуванням в Одесі Інституту інженерів зв’язку, а згодом була перейменована в кафедру «Автоматичного електрозв’язку».
Стрімкі темпи розвитку телекомунікацій ставлять нові задачі при підготовці фахівців галузі зв’язку і враховуючи це в грудні 2006 року ка-федру перейменовано в кафедру комутаційних систем. А в 2021 році кафедра об’єдналася з кафедрою волоконно-оптичних ліній зв’язку під назвою кафедра комутаційних систем електронних комунікацій.
Кафедра Комутаційних систем електронних комунікацій (КСЕК) має статус випускової за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка. Кафедра забезпечує підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого магістерського рівня освіти.
Тепер фахівцям з комутаційних систем необхідні не тільки знання принципів апаратної реалізації модулів системи, але і знання сучасних технологій і методів їх ефективного використання. Тому робота кафедри спрямована не тільки на підготовку “вузькопрофільного фахівця телефонних мереж” з технічної експлуатації та обслуговування комутаційних систем, але й на підготовку фахівця з комутаційних систем мультисервісних телекомунікаційних мереж, здатного приймати зважені, науково обґрунтовані рішення. Він має володіти методами аналізу і розрахунку телекомунікаційних систем в конкретній мережній реалізації, повинен вміти використовувати найбільш ефективні технології для реалізації кожної з послуг мережі. Це все – майбутні фахівці з упровадження, обслуговування та проєктування мереж фіксованого, мобільного та комп’ютерного зв’язку засобами IP-телефонії, радіодоступу, уніфікованих комунікацій, вузлів широкосмугового доступу, цифрових та пакетних систем комутації мультисервісних мереж зв’язку з необмеженою кількістю телекомунікаційних послуг. Випускники цієї кафедри можуть працювати на посадах інженера або керівника центру експлуатації телекомунікаційних мереж, адміністратора мереж широкосмугового (високошвидкісного) доступу та комп’ютерного зв’язку, інженера або керівника у відділах проєктування та розвитку провідних міжнародних та національних телекомунікаційних компаній. Це універсальний фахівець, що може конфігурувати гібридну телекомунікаційну платформу будь-якого підприємства, з будь-яких абонентських пристроїв, з використанням будь-яких технологій передачі даних різних засобів зв’язку з подальшою організацією технічного обслуговування та експлуатації. Уніфіковані комунікації являють собою інтеграцію послуг реального часу, таких як: миттєві повідомлення, інформація про присутність, телефонія (зокрема IP-телефонія), відеоконференція, спільна робота над документами, управління викликами й розпізнаванням мови з уніфікованими поштовими системами (голосова пошта, електронна пошта, SMS і факс).
Фахівці з волоконно-оптичних ліній зв’язку мають можливість здобути сучасні знання, вміння, освоїти практичні та науково-дослідні навички в галузі зв’язку, телекомунікацій та передачі інформації зі швидкістю світла. Дозволять оволодіти наукомісткими технологіями нової ери з оптичних технологій в телекомунікаціях, проектування та будівництва міжконтинентальних, транспортних, місцевих, локальних високошвидкісних волоконно-оптичних мереж зв’язку. Одержати знання з мікро- та нанотехнологічних розробок компонентної бази оптоелектронних засобів зв’язку. На сучасному етапі розвитку галузі зв’язку це зробить наших випускників безцінними спеціалістами в очах майбутніх роботодавців.
Обладнана комп’ютерами лабораторія кафедри дає можливість акти-візувати роботу студентів під час вивчення таких складних дисциплін, як «Системи комутації та розподілу інформації», “Теорія телетрафіку”, “Уніфіковані комунікації”, “Лінійно-кабельні споруди електронних комунікацій», «Аналіз і синтез систем розподілу інформації» та інших. Актуальною є розробка програм дистанційного навчання. Кафедра має найсучасніші лабораторії на базі учбових установок сучасних цифрових систем комутації «Квант-Е», «Дніпро», «Матриця», лабораторію обладнання мереж наступного покоління NGN на базі мультисервисного вузла доступу MSAN; лабораторії електричних та волоконно-оптичних кабельних ліній зв’язку на базі обладнання для вимірювання параметрів електричних та волоконно-оптичних ліній зв’язку, зварювання оптичних волокон. Ці лабораторії забезпечують підготовку бакалаврів та підготовку магістрів; забезпечують вивчення студентами сучасного обладнання телекомунікаційних мереж, цифрових систем комутації, обладнання абонентського доступу, обладнання мереж рухомого зв’язку, мереж абонентського радіо доступу та компонентної бази оптоелектронних засобів зв’язку.
Кафедра комутаційних систем впроваджує інноваційні технології та ефективні засоби підготовки спеціалістів. Робота колективу кафедри спрямована на формування нової генерації фахівців, які мають фундаментальні та спеціальні знання, здатні до самостійної творчої роботи з урахуванням об’єктивних вимог нашого часу.
Основний напрямок діяльності кафедри комутаційних систем  формування якісно нового навчального середовища, що відповідає сучасному стану та перспективним тенденціям науково-технічного розвитку телекомунікацій, новітнім досягненням у телекомунікаціях із метою підготовки конкурентоспроможних фахівців галузі.

 

З повагою,
завідувач кафедри
комутаційних систем електронних
комунікацій

 

 

Анатолій ЛОЖКОВСЬКИЙ

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024