ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Навчально-науковий центр виховної роботи

Сафонова Надія Володимирівна

Керівник навчально-наукового центру виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Іванова Оксана Станіславівна

Начальник відділу соціально-психологічної роботи, кандидат філософських наук, доцент

Дойсан-Коровьонкова Наталія Василівна

Начальник відділу виховної роботи

 Виховна робота в Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку (далі Університет) здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, рішень Вченої ради, наказів і розпоряджень ректора.

 Виховна робота реалізовується в спільній громадській, спортивній і науковій діяльності студентів, викладачів, кураторів академічних груп факультетів, інститутів.

  Планування та організацію виховної роботи в Університеті здійснює Центр навчально-наукової та виховної роботи Університету (далі Центр).

Метою Центру, з одного боку, є активізація традиційних видів виховної діяльності, а з іншого – пошук і впровадження нових форм впливу на студентів, розробка нових методик взаємодії з молоддю. Система виховної роботи в Університеті орієнтована на формування гармонійної особистості, створення умов для реалізації творчого потенціалу студентів, на їхнє духовне, моральне і фізичне самовдосконалення. Виховна робота університету спрямована на такі орієнтири як відповідальність за розвиток українського суспільства, готовність до захисту демократичних перетворень, формування активної позиції молоді в процесі державного будівництва, впровадження різних форм самоврядування, вирішення проблем соціального захисту молоді.

Метою системи виховної роботи в Університеті є підготовка фахівців, які мають активну соціальну позицію, громадянську відповідальність, вміють творчо розвивати національні традиції, досягати самовираження в професійній сфері.

Центр організовує та координує виховну роботу Університету, залучаючи до цієї роботи відділ виховної роботи, відділ соціально-психологічної роботи, факультети, гуманітарні кафедри, органи студентського самоврядування факультетів і гуртожитків. Співробітники Центру організовують проведення лекцій та бесід зі студентами з формування правової культури, профілактики правопорушень, наркотичної та алкогольної залежностей серед студентів, співпрацю з медичними установами, зустрічі координаторів із виховної роботи, комендантів гуртожитків з головами студентських рад і студентами щодо дотримання ними правил проживання в гуртожитку. Виховна функція подібних заходів сприяє зростанню правової культури, дотриманню здорового способу життя.

Основними завданнями Центру є:

– координація виховної роботи в Університеті та його відокремлених підрозділах;

– забезпечення умов для ефективного функціонування роботи кураторів;

– створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування;

– надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам виховної роботи різних рівнів щодо виховної роботи серед студентської молоді;

– забезпечення у студентів розвитку високої культури міжособистісних взаємин, формування гуманістичного світогляду, загальнолюдської  культури;

– створення сприятливих умов для формування особистості студента як громадянина-патріота, громадянина-фахівця, громадянина-демократа;

– забезпечення розвитку у молодого покоління історичної пам’яті, виховання патріотичних почуттів, які проявляються у визнанні престижу Alma-mater, поваги до рідного Університету як провідної освітньо-наукової установи країни;

– здійснення превентивного виховання сучасної студентської молоді;

– сприяння участі студентів у науково-дослідній роботі Університеті з метою формування творчої, активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною майстерністю, розвиненими діловими якостями, відповідальністю, готовністю до життєдіяльності в умовах ринкових відносин;

– формування екологічної культури особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи і орієнтує особистість на збереження і відновлення природи як середовища проживання всього живого (біоетика);

– створення  умов для активного відпочинку студентів, розвитку у студентської молоді потреби здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості;

– формування естетичних почуттів, смаків, поглядів, естетичного ставлення до дійсності, творчої активності студентської молоді через лекції, що містять естетичні витоки, а також у процесі роботи гуртків, клубів за інтересами, студій, участі студентів у художній самодіяльності, відвідуванні театрів, виставок, музеїв, зустрічей з діячами культури та мистецтва;

– проведення роботи щодо заохочення кращих студентів Університету, громадських активістів, учасників колективів художньої самодіяльності;

– організація співпраці між різними структурними підрозділами Університету, що займаються виховною роботою;

– контроль за реалізацією планів виховної роботи;

– координація роботи студентських рад гуртожитків, заступників деканів з виховної роботи;

– контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку Університету, Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках, дотримання студентами санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках;

– організація та проведення соціально-психологічних та маркетингових досліджень ринку освітніх послуг;

– аналіз ринку освітніх послуг;

– планування та реалізація рекламної кампанії Університету (відео, аудіо ролики, поліграфія, виставки, тощо);

– забезпечення культурного і духовного розвитку особистості;

В Університеті плідно працюють студентські центри, а саме:

– Рада студентського самоврядування Університету;

– Профспілка студентів Університету.

Галерея

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024