ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Вступ в аспірантуру та докторантуру

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
у 2023 році

за спеціальностями:
051 Економіка;
125 Кібербезпека та захист інформації;
172 Електронні комунікації та радіотехніка;
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
175 Інформаційно-вимірювальні технології.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною (денною, вечірньою) формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України або за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб; за заочною формою навчання – виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
До аспірантури приймаються особи, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступні випробування складаються із вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі програми вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, та презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника.

При вступі до аспірантури подаються такі документи:
1) заява вступника;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) 2 кольорові фотокартки 3х4 см;
4) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо вступник знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу до аспірантури);
5) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої спеціальності. У разі подання документа про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності диплома магістра, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059;
6) список і копії опублікованих наукових праць і винаходів та/або науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проєкт) з обраної спеціальності;
7) письмовий висновок передбачуваного наукового керівника щодо публікацій та/або наукових текстів вступника;
8) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів за програмами МОНУ);
9) автобіографія;
10) характеристика з місця роботи (для непрацюючих – з попереднього місця роботи або навчання);
11) копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
12) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
13) копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці);
14) згода на збір та обробку персональних даних.
Копії документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи 1-й потік 2-й потік 2-й потік 3-й потік*

Очна (денна, вечірня)/ заочна форма навчання

Очна (денна, вечірня) форма навчання

Заочна форма навчання

Очна (денна, вечірня) / заочна форма навчання

Контракт
Бюджет / Контракт
Контракт
Контракт
Подання документів
06.04.2023 – 12.04.2023
01.06.2023 – 14.08.2023
01.06.2023 – 14.08.2023
02.10.2023 – 16.10.2023
Вступні випробування
з 17.04.2023
з 25.08.2023
з 25.08.2023
з 27.10.2023
Строк зарахування
з 01.05.2023
з 01.10.2023
з 01.10.2023
з 01.12.2023

*додатковий конкурсний відбір на вакантні місця на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу

Адреса: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, ДУІТЗ (головний корпус, к. 221).
Телефон: +38(048)70-50-266 (аспірантура та докторантура).

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ
у 2023 році

за спеціальностями:
051 Економіка;
125 Кібербезпека та захист інформації;
172 Електронні комунікації та радіотехніка;
175 Інформаційно-вимірювальні технології.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України або за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Нормативний термін підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності та наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

При вступі до докторантури подаються такі документи:
1) заява вступника;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) 2 кольорові фотокартки 3х4 см;
4) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо вступник знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу до докторантури);
5) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої спеціальності. У разі подання документа про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності диплома магістра, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059;
6) копія диплома доктора філософії або кандидата наук. У разі подання документа про здобутий за кордоном науковий ступінь вступник надає копію свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 р. № 952, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 р. за № 1188/29318. За відсутності свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь особа допускається до вступу. У разі позитивного рішення вченої ради щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
7) копія атестата про присвоєння вченого звання доцента/професора (за наявності);
8) список опублікованих наукових праць і винаходів за тематикою наукових досліджень з обраної спеціальності;
9) розгорнутий план дослідницької роботи;
10) наукова доповідь з інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
11) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
12) витяг з протоколу засідання кафедри з висновками щодо можливості зарахування вступника до докторантури;
13) автобіографія;
14) характеристика з місця роботи;
15) копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
16) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
17) копія військово-облікового документа;
18) згода на збір та обробку персональних даних.
Копії документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи конкурсного відбору 1-й потік Бюджет / Контракт 2-й потік Контракт
Доповідь на кафедрі
квітень – травень 2023 або протягом червня 2023
серпень – вересень 2023
Подання документів до докторантури
01.05.2023 – 16.05.2023 або до 25.08.2023
18.09.2023 – 17.10.2023
Строк зарахування
з 01.10.2023
з 01.12.2023

Адреса: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, ДУІТЗ (головний корпус, к. 221).
Телефон: +38(048)70-50-266 (аспірантура та докторантура).

Обсяги прийому за державним замовленням у 2023 році

Аспірантура

Назва галузі

Назва спеціальності

Кількість місць

Всього

Форма навчання

денна

вечірня

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

4

2

2

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

3

1

2

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка

11

5

6

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Докторантура

Назва галузі

Назва спеціальності

Кількість місць

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

1

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

2

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка

3

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Завантажити Обсяги прийому за державним замовленням у 2023 році

Завантажити МОН Обсяги прийому за державним замовленням у 2023 році

Обсяги прийому в аспірантуру за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) у 2023 році

Наукова спеціальність

Всього (осіб)

Форма навчання

денна

вечірня

заочна

051 Економіка

7

4

1

2

125 Кібербезпека та захист інформації

9

6

1

2

172 Електронні комунікації та радіотехніка

35

27

3

5

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

6

4

1

1

175 Інформаційно-вимірювальні технології

16

11

2

3

Рішення вченої ради ДУІТЗ від 10.02.2023, протокол № 1.

Завантажити Обсяги прийому за кошти фізичних та/ або юридичних осіб у 2023 році

Згідно з рішенням вченої ради ДУІТЗ від 14.09.2023, протокол № 5, з урахуванням обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2023 році та відсутністю вступників на очну (вечірню) та заочну форму навчання перерозподілено місця для підготовки аспірантів поза державним замовленням зі спеціальності 051 Економіка:

Наукова спеціальність

Всього

Форма навчання

денна

вечірня

заочна

051 Економіка

9

9

0

0

Завантажити Перерозподіл місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2023 році за спеціальністю 051 Економіка

Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

Згідно з рішенням вченої ради (протокол № 2 від 05.04.2023) наказом № 01-02-50 від 05.04.2023 затверджено з 05 квітня 2023 року такі розміри плати за надані послуги населенню та підприємствам за навчання в аспірантурі без урахування захисту дисертації громадян України вступу 2023 року за спеціальностями та формами навчання:

Найменування спеціальності Очна (денна/вечірня), грн на рік Заочна, грн на рік
051 Економіка
37700,00
35300,00
125 Кібербезпека та захист інформації
37700,00
35300,00
172 Електронні комунікації та радіотехніка
37700,00
35300,00
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
37700,00
35300,00
175 Інформаційно-вимірювальні технології
37700,00
35300,00

Рішення приймальної комісії:

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 1 від 14.04.2023) до складання вступних випробувань на очну (денну) форму навчання виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб допущено таких вступників:

за спеціальністю 051 Економіка:

 • Нестеренко К.І.
 • Бєлоконь О.З.
 • Солоненко О.В.

за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка:

 • Томашевський І.І.
 • Калюжний Л.В.
 • Старовойт С.П.
 • Гогняк О.І.
 • Басаковський В.А.
 • Мартиновський Р.М.

за спеціальністю 175 Інформаційно-вимірювальні технології:

 • Смаглюк Г.Г.
 • Дяченко О.О.

Завантажити Допуск до вступних випробувань – 14.04.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 2 від 25.04.2023) рекомендовано для зарахування до аспірантури за очною (денною) формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників 1-го потоку, які здобули такі конкурсні бали:
за спеціальністю 051 Економіка:
87,1 – Нестеренко К.І. – каф. Е та ЦБ, д.е.н., проф. Князєва О.А.
85 – Бєлоконь О.З. – каф. ММПУА, д.е.н., доц. Танащук К.О.
82,1 – Солоненко О.В. – каф. ММПУА, д.е.н., доц. Танащук К.О.
за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
91 – Калюжний Л.В. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б.
87 – Томашевський І.І. – каф. РСТ, к.т.н. Сідень С.В.
75,5 – Старовойт С.П. – каф. РСТ, к.т.н. Сідень С.В.
75 – Басаковський В.А. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б.
74,5 – Гогняк О.І. – каф. РСТ, к.т.н. Патлаєнко М.О.
за спеціальністю 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
93,5 – Смаглюк Г.Г. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Габер А.А.
93,1 – Дяченко О.О. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Грабовський О.В.

Завантажити Рекомендація до зарахування -25.04.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 3 від 17.08.2023) до складання вступних випробувань допущено таких вступників:
1. на місця державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Холостенко Є.П.
Затворницький П.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Нікулін А.О.
Виноградов І.В.
Славич В.О.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Діденко В.М.
Развалінов В.Ю.
Гордішевський Є.Л.
Пліш В.М.
Хівренко Р.В.
Жуковський О.В.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Кузнєцов В.Ф.
Челноков О.С.

– Очна (вечірня) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Тучинська О.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Петровський Р.І.
Донкогло А.С.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Карауш Ю.С.
Русаловська Т.В.

2. виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Булавін І.В.
Земцов О.О.
Корольов О.П.
Марціненко І.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Сіренко О.І.
Богданюк І.А.
Мар’ян М.О.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Школьник О.Г.
Єміленко В.О.
Власов М.В.
Жданов Д.В.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Берменко Ю.В.
Вступника Сіренка О.І. (галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації) звільнити від вступного іспиту з англійської мови та зарахувати оцінку кандидатського іспиту “відмінно” – 100 балів.

Завантажити Допуск до вступних випробувань -17.08.2023

Відповідно до рішення приймальної комісії з прийому до аспірантури  ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 4 від 30.08.2023) дозволено згідно з розкладом складання вступних іспитів зі спеціальності перенести вступне випробування – презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень для вступників, які не з’явилися на вступне випробування з поважних причин:

– зі спеціальності 051 Економіка на 04.09.2023 для вступника Тучинської О.В.;

– зі спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації:

на 04.09.2023 для вступника Нікуліна А.О.;

на 07.09.2023 для вступників Петровського Р.І. та Донкогло А.С.

Завантажити Дозвіл на перенесення вступного випробування – 30.08.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 5 від 18.09.2023) за результатами вступних випробувань:
1. Рекомендувати для зарахування до аспірантури за очною формою навчання за державними замовленням вступників другого потоку, які здобули такі конкурсні бали:
– Денна форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
96,8 – Холостенко Є.П. – каф. М та М, д.е.н., проф. Чукурна О.П.
92,3 – Затворницький П.В. – каф. ДРПУ в ІТ-секторі, д.е.н. Тюхтій М.П.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
91,7 – Славич В.О. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Корчинський В.В.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації (спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка; спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології):
97,6 – Кузнєцов В.Ф. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Грабовський О.В. – 175
93,3 – Развалінов В.Ю. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б. – сп. 172
93,2 – Жуковський О.В. – каф. КСЕК, к.т.н., доц. Степанов Д.М. – сп. 172
93,1 – Гордішевський Є.Л. – каф. РСТ, к.т.н., доц. Кольцова О.С. – сп. 172
92,3 – Хівренко Р.В. – каф. РСТ, к.т.н., доц. Кольцова О.С. – сп. 172

– Вечірня форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
96,9 – Тучинська О.В. – каф. М та М, д.е.н., проф. Станіславик О.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
82 – Донкогло А.С. – каф. КБ та ТЗІ, к.ф.-м.н., доц. Назаренко О.А.
78,5 – Петровський Р.І. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Васіліу Є.В.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
95,5 – Карауш Ю.С. – каф. РСТ, к.т.н. Патлаєнко М.О.
91,3 – Пліш В.М. – каф. КСЕК, к.т.н. Андрухів Т.В.
85,5 – Русаловська Т.В. – каф. ІПЗ, д.т.н., проф. Гаджиєв М.М.

2. Врахувати конкурсні бали осіб, які не отримали рекомендацію на місце за державним замовленням, у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Виноградов І.В. – 88
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Діденко В.М. – 82,5
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Челноков О.С. – 92

3. Рекомендувати для зарахування до аспірантури за очною (денною) формою навчання на 2023-2024 н.р. за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників другого потоку, які здобули такі конкурсні бали:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
95 – Булавін І.В. – каф. Е та ЦБ, к.е.н., доц. Кораблінова І.А.
94,8 – Марціненко І.В. – каф. М та М, д.е.н., проф. Станіславик О.В.
94,8 – Корольов О.П. – каф. М та М, д.е.н., проф. Станіславик О.В.
89,6 – Земцов О.О. – каф. М та М, д.е.н., проф. Станіславик О.В.

Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
92 – Сіренко О.І. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Корчинський В.В.
88 – Виноградов І.В. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Корчинський В.В.
81 – Мар’ян М.О. – каф. КБ та ТЗІ, к.т.н., доц. Кільдішев В.Й.
74,5 – Богданюк І.А. – каф. КБ та ТЗІ, к.т.н., доц. Кільдішев В.Й.

Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
89 – Жданов Д.В. – каф. ПФ та НМ, к.т.н. доц. Іващенко П.В.
82,5 – Діденко В.М. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б.
82,3 – Власов М.В. – каф. ПФ та НМ, к.т.н. доц. Іващенко П.В.
79,6 – Єміленко В.О. – каф. ПФ та НМ, к.т.н. доц. Іващенко П.В.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
92 – Челноков О.С. – каф. ЕТТЛ, д.т.н., проф. Банзак О.В.
91,4 – Берменко Ю.В. – каф. каф. МЯС, к.т.н., доц. Габер А.А.

Завантажити Рекомендація до зарахування 18.09.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 6 від 19.10.2023) до складання вступних випробувань на очну (денну) форму навчання виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб допущено таких вступників:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Голубєв М.Л.
Федчик О.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Тіхонов А.С.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Демченко О.В.
Кутовий М.Г.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Вєтров С.В.

Вступнику Караушу Ю.С. зараховано результати вступних випробувань, складених в ДУІТЗ у другому потоці для участі у конкурсному відборі на очну (денну) форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка у третьому потоці, а саме:
– Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – 85 балів (25.08.2023);
– Іспит зі спеціальності – 100 балів (06.09.2023);
– Іспит з англійської мови – 100 балів (14.09.2023).

Завантажити Допуск до вступних випробувань -19.10.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 7 від 20.11.2023) за результатами вступних випробувань рекомендувати для зарахування до аспірантури за очною (денною) формою навчання на 2023-2024 навчальний рік за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників третього потоку, які здобули такі конкурсні бали:

Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
91,1 – Федчик О.В. – каф. М та М, д.е.н., проф. Чукурна О.П.
84,2 – Голубєв М.Л. – каф. ДРПУ в ІТ-секторі, д.держ.упр., проф. Хаджирадєва С.К.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
93,5 – Тіхонов А.С. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Васіліу Є.В.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
95,5 – Карауш Ю.С. – каф. РТС, к.т.н. Патлаєнко М.О.
93,6 – Кутовий М.Г. – каф. РТС, к.т.н. Степанова Л.І.
90,6 – Демченко О.В. – каф. КІ та ІС, д.т.н., доц. Тіхонов В.І.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
87,4 – Вєтров С.В. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Банзак Г.В.

Завантажити Рекомендація до зарахування-20.11.2023

Рішення вченої ради щодо рекомендації до зарахування в докторантуру

Рішення вченої ради щодо рекомендації до зарахування в докторантуру -14.09.2023

Згідно з рішенням вченої ради ДУІТЗ (протокол № 5 від 14.09.2023) рекомендовано для зарахування до докторантури на 2023-2024 навчальний рік за очною (денною) формою навчання за рахунок бюджетного фінансування (державного замовлення) таких вступників:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Тардаскіна Т.М., к.е.н., доц. – каф. М та М, д.е.н., проф. Чукурна О.П.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Рябуха О.М., к.т.н. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Корчинський В.В.
Стайкуца С.В., к.філос.н., доц. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Васіліу Є.В.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації, спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Рожновський М.В., к.т.н., доц. – каф. РСТ, д.т.н., проф. Цалієв Т.А.
Сідень С.В., к.т.н. – каф. РСТ, д.т.н., проф. Цалієв Т.А.

Завантажити Рішення вченої ради щодо рекомендації до зарахування в докторантуру -14.09.2023

Результати вступних випробувань:

Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – 02.11.2023

– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Голубєв М.Л. – 90 (відмінно)
Федчик О.В. – 95 (відмінно)

Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Тіхонов А.С. – 90 (відмінно)

Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Демченко О.В. – 90 (відмінно)
Кутовий М.Г. – 92 (відмінно)
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Вєтров С.В. – 88 (добре)

Завантажити  

Вступний іспит зі спеціальності – 02.11.2023

– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Голубєв М.Л. – 80 (добре)
Федчик О.В. – 95 (відмінно)

Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Тіхонов А.С. – 95 (відмінно)

Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Демченко О.В. – 90 (відмінно)
Кутовий М.Г. – 90 (відмінно)
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Вєтров С.В. – 85 (добре)

Вступний іспит з іноземної мови (англійської) – 15.11.2023

– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Голубєв М.Л. – 84 (добре)
Федчик О.В. – 82 (добре)

Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Тіхонов А.С. – 95 (відмінно)

Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Демченко О.В. – 92 (відмінно)
Кутовий М.Г. – 100 (відмінно)
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Вєтров С.В. – 90 (відмінно)

Завантажити 

Перелік питань для підготовки до вступних іспитів

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024