ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Вступ в аспірантуру та докторантуру

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

у 2024 році

Код і найменування спеціальності

Освітньо-наукова програма

051 Економіка

Економіка

073 Менеджмент

Менеджмент

125 Кібербезпека та захист інформації

Кібербезпека та захист інформації

Кібербезпека

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Стандартизація, метрологія та контроль якості

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Електронні комунікації та радіотехніка

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною (денною, вечірньою) формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України або за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб; за заочною формою навчання – виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

До аспірантури приймаються особи, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступні випробування складаються із вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі програми вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, та презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка полягає в заслуховуванні, обговоренні та оцінювання наукового повідомлення вступника.

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів і за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше ніж 100 балів. ЄВІ проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, IELTS, Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

При вступі до аспірантури подаються такі документи:

1) заява вступника;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) 2 кольорові фотокартки 3х4 см;

4) екзаменаційний листок ЄВІ, складеного 2023 або 2024 року;

5) дійсний сертифікат англійської мови тестів TOEFL, IELTS, Сambridge English Language Assessment не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності);

6) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо вступник знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу до аспірантури);

7) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої спеціальності. У разі подання документа про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  05травня 2015 року №504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059;

8) список і копії опублікованих наукових праць і винаходів та/або науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проєкт) з обраної спеціальності;

9) письмовий висновок передбачуваного наукового керівника щодо публікацій та/або наукових текстів вступника (за наявності);

10) автобіографія;

11) характеристика з місця роботи (для непрацюючих – з попереднього місця роботи або навчання);

12) копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

13) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

14) копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці);

15) згода на збір та обробку персональних даних.

Копії документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи

вступної кампанії

1-й потік

2-й потік

3-й потік*

Очна (денна, вечірня), заочна форма навчання

Очна (денна, вечірня) форма навчання

Заочна форма навчання

Очна (денна, вечірня), заочна форма навчання

Контракт

Бюджет

Контракт

Контракт

Контракт

Подання документів

01.07.2024 – 22.07.2023

14.08.2024 – 21.08.2024

23.09.2024 – 30.09.2024

Вступні випробування

з 29.07.2024

з 03.09.2024

з 07.10.2024

Зарахування

 з 01.09.2024

 з 01.10.2024

з 01.11.2024


*додатковий конкурсний відбір на вакантні місця на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу

Адреса: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, ДУІТЗ (головний корпус, к. 221).

Телефон: +38(048)70-50-266 (аспірантура та докторантура).

Internet: http://www.suitt.edu.ua

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
у 2024 році

Код і найменування спеціальності

Освітньо-наукова програма

051 Економіка

Економіка

073 Менеджмент

Менеджмент

125 Кібербезпека та захист інформації

Кібербезпека та захист інформації

Кібербезпека

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Електронні комунікації та радіотехніка

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Стандартизація, метрологія та контроль якості

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною (денною, вечірньою) формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України або за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб; за заочною формою навчання – виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Тимчасово до 01 січня 2025 року призупинено прийом заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником та зарахування на очну (денну) форму здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб (крім вступників з числа осіб, визначених частинами першою, третьою, п’ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія) або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною державною електронною базою з питань освіти).

Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

До аспірантури приймаються особи, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступні випробування складаються із вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі програми вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, та презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка полягає в заслуховуванні, обговоренні та оцінювання наукового повідомлення вступника.

Умовою допуску до вступних випробувань у закладі вищої освіти є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 році з оцінкою за тест з англійської мови не менше ніж 130 балів та за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше ніж 100 балів або успішне складання ЄВІ в 2024 році з оцінкою за ТЗНК не менше ніж 160 та з англійської мови не менше ніж 100 балів. ЄВІ проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

При вступі до аспірантури подаються такі документи:

1) заява вступника;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) 2 кольорові фотокартки 3х4 см;

4) екзаменаційний листок ЄВІ, складеного 2023 або 2024 року;

5) копія документа, що надає право користування спеціальними умовами участі у конкурсному відборі (за наявності);

6) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо вступник знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу до аспірантури);

7) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої спеціальності. У разі подання документа про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059;

8) список і копії опублікованих наукових праць і винаходів та/або науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проєкт) з обраної спеціальності;

9) письмовий висновок передбачуваного наукового керівника щодо публікацій та/або наукових текстів вступника (за наявності);

10) автобіографія;

11) характеристика з місця роботи (для непрацюючих – з попереднього місця роботи або навчання);

12) копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

13) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

14) копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці);

15) згода на збір та обробку персональних даних.

Копії документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи

вступної кампанії

1-й потік

2-й потік*

Очна (денна, вечірня) форма навчання

Очна (вечірня), заочна форма навчання

Очна (вечірня), заочна форма навчання

Бюджет

Контракт**

Контракт**

Подання документів

15.07.2024 – 21.08.2024

23.09.2024 – 30.09.2024

Вступні випробування

з 03.09.2024

з 07.10.2024

Виконання вимог до зарахування

до 19.09.2024

до 28.10.2024

Зарахування

 з 01.10.2024

з 01.11.2024

*Додатковий конкурсний відбір на вакантні місця на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу.

**Прийом заяв на участь у конкурсному відборі на очну (денну) форму здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб провадиться виключно від вступників з числа осіб, визначених частинами першою, третьою, п’ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права.

Адреса: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, ДУІТЗ (головний корпус, к. 221).

Телефон: +38(048)70-50-266 (аспірантура та докторантура).

Internet: http://www.suitt.edu.ua

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ
у 2024 році

 

Перелік 2015 (зі змінами)

Перелік 2011

Шифр та назва галузі знать

Код та назва спеціальності

Код та назва спеціальності, паспорту якої відповідає дисертація

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

05.13.21 – системи захисту інформації

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

175 Інформаційно-вимірювальні технології

05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України або за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Нормативний термін підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

 

Для підготовки в докторантурі вступають особи, які мають ступінь доктора філософії (науковий ступінь кандидата наук), наукові досягнення, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації (наукової доповіді), та не менше половини наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді) від кількості, визначеної МОН, що відповідають вимогам, встановленим МОН, у наукових періодичних виданнях за відповідним напрямом досліджень.

При вступі до докторантури подаються такі документи:

1) заява вступника;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) 2 кольорові фотокартки 3х4 см;

4) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо вступник знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу до докторантури);

5) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої спеціальності. У разі подання документа про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, виданого МОН;

6) копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або копія свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь, виданого МОН;

7) копія атестата про присвоєння вченого звання доцента/професора (за наявності);

8) план дослідницької роботи з інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту;

9) список та копії наукових публікацій за темою дисертації з обраної спеціальності (не менше половини наукових публікацій за темою дисертації від кількості, визначеної МОН);

10) автобіографія;

11) характеристика з місця роботи;

12) копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

13) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

14) копія військово-облікового документа;

15) згода на збір та обробку персональних даних.

Копії документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Етапи конкурсного відбору

1-й потік

2-й потік

Бюджет

Контракт

Контракт

Подання документів до докторантури та реєстрація заяв

01.07.2024 – 26.08.2024

02.09.2024 – 20.09.2024

Доповідь на кафедрі

27.08.2024 – 23.09.2024

23.09.2024 – 21.10.2024

Зарахування

 з 01.10.2024

з 01.11.2024

Адреса: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, ДУІТЗ (головний корпус, к. 221).

Телефон: +38(048)70-50-266.

Internet: http://www.suitt.edu.ua

Обсяги державного замовлення на підготовку докторів наук у 2024 році

Докторантура

 

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

Кількість місць

05.11.01

Прилади та методи вимірювання мех. величин

1

05.12.02

Телекомунікаційні системи та мережі

1

08.00.04

Економіка та управління підприємствами

1

 

Завантажити Обсяги прийому за державним замовленням у 2024 році

Завантажити МОН Обсяги прийому за державним замовленням у 2024 році

Обсяги прийому за державним замовленням у 2023 році

Аспірантура

Назва галузі

Назва спеціальності

Кількість місць

Всього

Форма навчання

денна

вечірня

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

4

2

2

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

3

1

2

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка

11

5

6

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Докторантура

Назва галузі

Назва спеціальності

Кількість місць

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

1

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

2

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка

3

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Завантажити Обсяги прийому за державним замовленням у 2023 році

Завантажити МОН Обсяги прийому за державним замовленням у 2023 році

Обсяги прийому в аспірантуру за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) у 2023 році

Наукова спеціальність

Всього (осіб)

Форма навчання

денна

вечірня

заочна

051 Економіка

7

4

1

2

125 Кібербезпека та захист інформації

9

6

1

2

172 Електронні комунікації та радіотехніка

35

27

3

5

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

6

4

1

1

175 Інформаційно-вимірювальні технології

16

11

2

3

Рішення вченої ради ДУІТЗ від 10.02.2023, протокол № 1.

Завантажити Обсяги прийому за кошти фізичних та/ або юридичних осіб у 2023 році

Згідно з рішенням вченої ради ДУІТЗ від 14.09.2023, протокол № 5, з урахуванням обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2023 році та відсутністю вступників на очну (вечірню) та заочну форму навчання перерозподілено місця для підготовки аспірантів поза державним замовленням зі спеціальності 051 Економіка:

Наукова спеціальність

Всього

Форма навчання

денна

вечірня

заочна

051 Економіка

9

9

0

0

Завантажити Перерозподіл місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2023 році за спеціальністю 051 Економіка

Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

Згідно з рішенням вченої ради (протокол № 3 від 08.07.2024) наказом № 01-02-115 від 08.07.2024 затверджено з 08 липня 2024 року такі розміри плати за надані послуги населенню та підприємствам за навчання в аспірантурі без урахування захисту дисертації громадян України вступу 2024 року за спеціальностями та формами навчання:

Найменування спеціальності Очна (денна/вечірня), грн на рік Заочна, грн на рік
051 Економіка
39500,00
32000,00
073 Менеджмент
39500,00
32000,00
125 Кібербезпека та захист інформації
39500,00
32000,00
172 Електронні комунікації та радіотехніка
39500,00
32000,00
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
39500,00
32000,00
175 Інформаційно-вимірювальні технології
39500,00
32000,00

Рішення приймальної комісії:

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 1 від 14.04.2023) до складання вступних випробувань на очну (денну) форму навчання виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб допущено таких вступників:

за спеціальністю 051 Економіка:

 • Нестеренко К.І.
 • Бєлоконь О.З.
 • Солоненко О.В.

за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка:

 • Томашевський І.І.
 • Калюжний Л.В.
 • Старовойт С.П.
 • Гогняк О.І.
 • Басаковський В.А.
 • Мартиновський Р.М.

за спеціальністю 175 Інформаційно-вимірювальні технології:

 • Смаглюк Г.Г.
 • Дяченко О.О.

Завантажити Допуск до вступних випробувань – 14.04.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 2 від 25.04.2023) рекомендовано для зарахування до аспірантури за очною (денною) формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників 1-го потоку, які здобули такі конкурсні бали:
за спеціальністю 051 Економіка:
87,1 – Нестеренко К.І. – каф. Е та ЦБ, д.е.н., проф. Князєва О.А.
85 – Бєлоконь О.З. – каф. ММПУА, д.е.н., доц. Танащук К.О.
82,1 – Солоненко О.В. – каф. ММПУА, д.е.н., доц. Танащук К.О.
за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
91 – Калюжний Л.В. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б.
87 – Томашевський І.І. – каф. РСТ, к.т.н. Сідень С.В.
75,5 – Старовойт С.П. – каф. РСТ, к.т.н. Сідень С.В.
75 – Басаковський В.А. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б.
74,5 – Гогняк О.І. – каф. РСТ, к.т.н. Патлаєнко М.О.
за спеціальністю 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
93,5 – Смаглюк Г.Г. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Габер А.А.
93,1 – Дяченко О.О. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Грабовський О.В.

Завантажити Рекомендація до зарахування -25.04.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 3 від 17.08.2023) до складання вступних випробувань допущено таких вступників:
1. на місця державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Холостенко Є.П.
Затворницький П.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Нікулін А.О.
Виноградов І.В.
Славич В.О.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Діденко В.М.
Развалінов В.Ю.
Гордішевський Є.Л.
Пліш В.М.
Хівренко Р.В.
Жуковський О.В.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Кузнєцов В.Ф.
Челноков О.С.

– Очна (вечірня) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Тучинська О.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Петровський Р.І.
Донкогло А.С.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Карауш Ю.С.
Русаловська Т.В.

2. виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Булавін І.В.
Земцов О.О.
Корольов О.П.
Марціненко І.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Сіренко О.І.
Богданюк І.А.
Мар’ян М.О.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Школьник О.Г.
Єміленко В.О.
Власов М.В.
Жданов Д.В.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Берменко Ю.В.
Вступника Сіренка О.І. (галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації) звільнити від вступного іспиту з англійської мови та зарахувати оцінку кандидатського іспиту “відмінно” – 100 балів.

Завантажити Допуск до вступних випробувань -17.08.2023

Відповідно до рішення приймальної комісії з прийому до аспірантури  ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 4 від 30.08.2023) дозволено згідно з розкладом складання вступних іспитів зі спеціальності перенести вступне випробування – презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень для вступників, які не з’явилися на вступне випробування з поважних причин:

– зі спеціальності 051 Економіка на 04.09.2023 для вступника Тучинської О.В.;

– зі спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації:

на 04.09.2023 для вступника Нікуліна А.О.;

на 07.09.2023 для вступників Петровського Р.І. та Донкогло А.С.

Завантажити Дозвіл на перенесення вступного випробування – 30.08.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 5 від 18.09.2023) за результатами вступних випробувань:
1. Рекомендувати для зарахування до аспірантури за очною формою навчання за державними замовленням вступників другого потоку, які здобули такі конкурсні бали:
– Денна форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
96,8 – Холостенко Є.П. – каф. М та М, д.е.н., проф. Чукурна О.П.
92,3 – Затворницький П.В. – каф. ДРПУ в ІТ-секторі, д.е.н. Тюхтій М.П.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
91,7 – Славич В.О. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Корчинський В.В.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації (спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка; спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології):
97,6 – Кузнєцов В.Ф. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Грабовський О.В. – 175
93,3 – Развалінов В.Ю. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б. – сп. 172
93,2 – Жуковський О.В. – каф. КСЕК, к.т.н., доц. Степанов Д.М. – сп. 172
93,1 – Гордішевський Є.Л. – каф. РСТ, к.т.н., доц. Кольцова О.С. – сп. 172
92,3 – Хівренко Р.В. – каф. РСТ, к.т.н., доц. Кольцова О.С. – сп. 172

– Вечірня форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
96,9 – Тучинська О.В. – каф. М та М, д.е.н., проф. Станіславик О.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
82 – Донкогло А.С. – каф. КБ та ТЗІ, к.ф.-м.н., доц. Назаренко О.А.
78,5 – Петровський Р.І. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Васіліу Є.В.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
95,5 – Карауш Ю.С. – каф. РСТ, к.т.н. Патлаєнко М.О.
91,3 – Пліш В.М. – каф. КСЕК, к.т.н. Андрухів Т.В.
85,5 – Русаловська Т.В. – каф. ІПЗ, д.т.н., проф. Гаджиєв М.М.

2. Врахувати конкурсні бали осіб, які не отримали рекомендацію на місце за державним замовленням, у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Виноградов І.В. – 88
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Діденко В.М. – 82,5
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Челноков О.С. – 92

3. Рекомендувати для зарахування до аспірантури за очною (денною) формою навчання на 2023-2024 н.р. за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників другого потоку, які здобули такі конкурсні бали:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
95 – Булавін І.В. – каф. Е та ЦБ, к.е.н., доц. Кораблінова І.А.
94,8 – Марціненко І.В. – каф. М та М, д.е.н., проф. Станіславик О.В.
94,8 – Корольов О.П. – каф. М та М, д.е.н., проф. Станіславик О.В.
89,6 – Земцов О.О. – каф. М та М, д.е.н., проф. Станіславик О.В.

Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
92 – Сіренко О.І. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Корчинський В.В.
88 – Виноградов І.В. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Корчинський В.В.
81 – Мар’ян М.О. – каф. КБ та ТЗІ, к.т.н., доц. Кільдішев В.Й.
74,5 – Богданюк І.А. – каф. КБ та ТЗІ, к.т.н., доц. Кільдішев В.Й.

Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
89 – Жданов Д.В. – каф. ПФ та НМ, к.т.н. доц. Іващенко П.В.
82,5 – Діденко В.М. – каф. ІПЗ, к.т.н. Русаловський В.Б.
82,3 – Власов М.В. – каф. ПФ та НМ, к.т.н. доц. Іващенко П.В.
79,6 – Єміленко В.О. – каф. ПФ та НМ, к.т.н. доц. Іващенко П.В.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
92 – Челноков О.С. – каф. ЕТТЛ, д.т.н., проф. Банзак О.В.
91,4 – Берменко Ю.В. – каф. каф. МЯС, к.т.н., доц. Габер А.А.

Завантажити Рекомендація до зарахування 18.09.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 6 від 19.10.2023) до складання вступних випробувань на очну (денну) форму навчання виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб допущено таких вступників:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Голубєв М.Л.
Федчик О.В.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Тіхонов А.С.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Демченко О.В.
Кутовий М.Г.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Вєтров С.В.

Вступнику Караушу Ю.С. зараховано результати вступних випробувань, складених в ДУІТЗ у другому потоці для участі у конкурсному відборі на очну (денну) форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка у третьому потоці, а саме:
– Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – 85 балів (25.08.2023);
– Іспит зі спеціальності – 100 балів (06.09.2023);
– Іспит з англійської мови – 100 балів (14.09.2023).

Завантажити Допуск до вступних випробувань -19.10.2023

Згідно з рішенням приймальної комісії з прийому до аспірантури ДУІТЗ на 2023-2024 навчальний рік (протокол № 7 від 20.11.2023) за результатами вступних випробувань рекомендувати для зарахування до аспірантури за очною (денною) формою навчання на 2023-2024 навчальний рік за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників третього потоку, які здобули такі конкурсні бали:

Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
91,1 – Федчик О.В. – каф. М та М, д.е.н., проф. Чукурна О.П.
84,2 – Голубєв М.Л. – каф. ДРПУ в ІТ-секторі, д.держ.упр., проф. Хаджирадєва С.К.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
93,5 – Тіхонов А.С. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Васіліу Є.В.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
95,5 – Карауш Ю.С. – каф. РТС, к.т.н. Патлаєнко М.О.
93,6 – Кутовий М.Г. – каф. РТС, к.т.н. Степанова Л.І.
90,6 – Демченко О.В. – каф. КІ та ІС, д.т.н., доц. Тіхонов В.І.
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
87,4 – Вєтров С.В. – каф. МЯС, к.т.н., доц. Банзак Г.В.

Завантажити Рекомендація до зарахування-20.11.2023

Рішення вченої ради щодо рекомендації до зарахування в докторантуру

Рішення вченої ради щодо рекомендації до зарахування в докторантуру -14.09.2023

Згідно з рішенням вченої ради ДУІТЗ (протокол № 5 від 14.09.2023) рекомендовано для зарахування до докторантури на 2023-2024 навчальний рік за очною (денною) формою навчання за рахунок бюджетного фінансування (державного замовлення) таких вступників:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Тардаскіна Т.М., к.е.н., доц. – каф. М та М, д.е.н., проф. Чукурна О.П.
Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Рябуха О.М., к.т.н. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Корчинський В.В.
Стайкуца С.В., к.філос.н., доц. – каф. КБ та ТЗІ, д.т.н., проф. Васіліу Є.В.
Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації, спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Рожновський М.В., к.т.н., доц. – каф. РСТ, д.т.н., проф. Цалієв Т.А.
Сідень С.В., к.т.н. – каф. РСТ, д.т.н., проф. Цалієв Т.А.

Завантажити Рішення вченої ради щодо рекомендації до зарахування в докторантуру -14.09.2023

Результати вступних випробувань:

Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – 02.11.2023

– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Голубєв М.Л. – 90 (відмінно)
Федчик О.В. – 95 (відмінно)

Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Тіхонов А.С. – 90 (відмінно)

Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Демченко О.В. – 90 (відмінно)
Кутовий М.Г. – 92 (відмінно)
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Вєтров С.В. – 88 (добре)

Завантажити  

Вступний іспит зі спеціальності – 02.11.2023

– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Голубєв М.Л. – 80 (добре)
Федчик О.В. – 95 (відмінно)

Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Тіхонов А.С. – 95 (відмінно)

Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Демченко О.В. – 90 (відмінно)
Кутовий М.Г. – 90 (відмінно)
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Вєтров С.В. – 85 (добре)

Вступний іспит з іноземної мови (англійської) – 15.11.2023

– Очна (денна) форма навчання:
Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка:
Голубєв М.Л. – 84 (добре)
Федчик О.В. – 82 (добре)

Галузь 12 Інформаційні технології, спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації:
Тіхонов А.С. – 95 (відмінно)

Галузь 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації:
спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка:
Демченко О.В. – 92 (відмінно)
Кутовий М.Г. – 100 (відмінно)
спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології:
Вєтров С.В. – 90 (відмінно)

Завантажити 

Перелік питань для підготовки до вступних іспитів

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024