ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
науково-педагогічного працівника
Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

ВСТУП

Кодекс Професійної етики науково-педагогічного працівника Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку (далі – Кодекс) – це правила його поведінки в університетському середовищі.

Метою Кодексу є формування в університеті системи демократичних взаємовідносин між здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та розвиток корпоративної культури університетського співтовариства.

Науково-педагогічний працівник Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку,

 • усвідомлюючи себе громадянином України, шануючи мову, історію та культуру українського народу, працюючи для добробуту та процвітання держави;
 • розуміючи свою відповідальність за реалізацію місії університету – зміцнення освітньо-професійного та наукового потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки фахівців для підприємств, організацій та установ усіх форм власності галузі зв’язку та інформатизації та інших галузей економіки, конкурентоспроможних на світовому ринку праці і готових до плідної професійної діяльності;
 • вважаючи своїм обов’язком безпосередню участь у формуванні іміджу та підвищенні престижу Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку – відомого центру підготовки національної еліти;
 • пропагуючи ідеї розвитку інформаційного суспільства, розповсюдження наукових знань в цій області;
 • прагнучи до формування системи демократичних взаємовідносин між здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та розвитку корпоративної культури університетського співтовариства, схвалює цей Кодекс і зобов’язується неухильно його дотримуватись.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1

Науково-педагогічний працівник у своїй діяльності дотримується Конституції України, чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку й інших нормативних актів університету.

Стаття 2

Науково-педагогічний працівник шанобливо ставиться до Гімну, Прапора і Герба України та гімну, прапора і герба університету як важливих атрибутів, які сприяють вихованню почуття любові до України, рідного університету, корпоративної єдності.

Стаття 3

Науково-педагогічний працівник бере безпосередню й активну участь у формуванні та розвитку в університеті системи менеджменту якості освіти.

Стаття 4

Науково-педагогічний працівник дбає про підтримку високої університетської культури, атмосфери довіри і взаємної поваги в університетському співтоваристві.

Стаття 5

Науково-педагогічний працівник сумлінно ставиться до навчального процесу й усіх форм контролю набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок (компетенцій), вважаючи при цьому неприпустимою нечесність та недбалість.

Стаття 6

Науково-педагогічний працівник має брати активну участь у проведенні наукових досліджень, вважаючи їх основою розвитку суспільства та невід’ємною складовою існування вищої школи.

Стаття 7

Науково-педагогічний працівник дбає про постійне підвищення своєї професійної кваліфікації, застосовує у своїй навчально-педагогічній діяльності сучасні освітні методи та технології.

Стаття 8

Науково-педагогічний працівник здійснює свою діяльність на принципах незалежності від політичних партій та релігійних організацій.

Стаття 9

Науково-педагогічний працівник дотримується демократичної політичної культури (демократичних норм, цінностей, традицій) у своїй діяльності, зокрема законів України, які не припускають залучення здобувачів вищої освіти до політичних акцій під час навчально-виховного процесу і не пропагує свої політичні погляди та переконання у навчальному закладі.

Стаття 10

Науково-педагогічний працівник дотримується законів України, які не припускають залучення здобувачів вищої освіти до релігійних акцій під час навчально-виховного процесу і не пропагує свої релігійні погляди та переконання у навчальному закладі.

Стаття 11

Науково-педагогічний працівник виявляє толерантність та повагу до звичаїв і традицій здобувачів вищої освіти, колег та співробітників усіх національностей, поважає культурні й інші особливості різних етнічних та соціальних груп і конфесій.

Стаття 12

Науково-педагогічний працівник підтримує конструктивну діяльність, спрямовану на зміцнення системи студентського самоврядування, розвиток здобувацької творчої активності (освітньої, наукової, спортивної, художньої тощо), підвищення корпоративної культури та іміджу університету.

Стаття 13

Науково-педагогічний працівник не допускає порушення університетських норм, зокрема:

 • порушення вимог нормативно-правових документів щодо організації, забезпечення та проведення навчального процесу;
 • невиконання індивідуального робочого плану;
 • провадження навчального процесу без його повного організаційного та науково-методичного забезпечення;
 • запізнення на навчальні заняття, їхній пропуск без поважних причин, неповне або неефективне використання запланованого навчального часу;
 • установлення зі здобувачами вищої освіти відносин, не передбачених чинним законодавством України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативними актами університету;
 • здійснення дій, пов’язаних із впливом на хід навчального процесу будь-яких особистих, майнових, фінансових та інших інтересів;
 • необ’єктивне проведення поточного, модульного та семестрового контролю;
 • некоректне, нешанобливе ставлення до здобувачів вищої освіти, колег, інших співробітників;
 • використання родинних або службових зв’язків в особистих інтересах;
 • пасивність у своїй діяльності на кафедрі та університеті в цілому, розглядаючи ці порушення університетських норм як несумісні з його діяльністю, спрямованою на забезпечення здобуття здобувачами вищої освіти якісної та конкурентоспроможної вищої освіти, гідної майбутньої інтелектуальної еліти України.
Стаття 14

Науково-педагогічний працівник дбайливо ставиться до літературних фондів бібліотеки, документів кафедр та університету, інших інформаційних ресурсів (на електронних та неелектронних носіях).

Стаття 15

Науково-педагогічний працівник дбає про збереження майна та раціональне використання енергоносіїв університету, протидіє проявам вандалізму в приміщеннях та на території університету.

Стаття 16

Науково-педагогічний працівник не допускає поведінки, здатної завдати шкоди репутації та іміджу університету.

Стаття 17

Науково-педагогічний працівник не повинен бути байдужим до порушень суспільних норм з боку здобувачів вищої освіти чи співробітників і повинен вказати на неприпустимість такої поведінки порушникові.

Стаття 18

Науково-педагогічний працівник дотримується ділового стилю в одязі, дбає про охайність зовнішнього вигляду (без підкресленої екстравагантності).

Стаття 19

Науково-педагогічний працівник протидіє порушенням Кодексу з боку здобувачів вищої освіти, колег та співробітників і повинен сповістити про порушення адміністрацію університету.

Стаття 20

До науково-педагогічного працівника, який порушив положення Кодексу, застосовуються заходи впливу відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів університету.

Стаття 21

Визнання науково-педагогічним працівником положень Кодексу і обов’язок їхнього виконання в процесі своєї професійної діяльності засвідчується його особистим підписом під час прийому на роботу до університету.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024