ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Аспірантура та докторантура

Завідувач аспірантури та докторантури – Маслова Жанна Іванівна.

Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова 1988 року, з 2000 року – викладач вищої категорії. В Українській державній академії зв’язку ім. О.С. Попова працює з 1998 року за сумісництвом; з 2003 року – декан ВННВК “Зв’язок”, викладач кафедри філософії та українознавства Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова; з 2005 року – завідувач аспірантури.

Положення про аспірантуру

Перелік документів, що регулюють підготовку здобувачів наукових ступенів, порядок підготовки до захисту та захисту дисертацій:

1. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (в редакції постанови КМУ від 19.05.2023 № 502).

2. Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 (зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 341 від 21.03.2023 та № 502 від 19.05.2023).

3. Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 р. № 1197 (зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 502 від 19.05.2023).

4. Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1359.

5. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 р. № 309 (зі змінами) – для аспірантів, докторантів та здобувачів, підготовку яких розпочато до 01.09.2016 р.

6. Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами) – для здобувачів ступеня кандидата та доктора наук, підготовку яких розпочато до 01.09.2016 р.

7. Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” (зі змінами).

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 № 1/11-9518 “Щодо застосування наказу МОНУ від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.03.2021 № 9/267-21 “Про надання інформації” (щодо публікації наукових статей в періодичних наукових виданнях).

10. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії 

11. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.02.2013 № 1/9-116 “Про теми дисертаційних робіт”.

12. Вимоги до оформлення дисертації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 (зі змінами згідно з наказом МОН № 759 від 31.05.2019).

13. Бібліографічний опис у списку використаних джерел у дисертації і списку опублікованих робіт в рефераті оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Аспірантура та докторантура забезпечують підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук.

Основні функції структурного підрозділу:

 • координація діяльності кафедр з отримання ліцензій для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії;
 • координація діяльності кафедр та вченої ради університету щодо провадження освітньої діяльності на науковому рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора наук;
 • формування плану прийому за державним замовленням до аспірантури та докторантури;
 • формування плану випуску за державним замовленням із аспірантури та докторантури;
 • формування приймальної комісії, предметних комісій для прийому до аспірантури;
 • організація та проведення вступних випробувань, зарахування до аспірантури;
 • координація діяльності кафедр та вченої ради університету щодо організації вступу до докторантури, зарахування до докторантури;
 • прикріплення осіб, які професійно провадять наукову або науково-педагогічну діяльність в університеті, для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;
 • організація процесу підготовки аспірантів, докторантів та осіб, які прикріплені до університеету з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;
 • організація прийому кандидатських іспитів, формування екзаменаційних комісій з прийому кандидатських іспитів (для аспірантів та здобувачів, які вступили до аспірантури до 2016 року);
 • підготовка звітності щодо діяльності аспірантури та докторантури ДУІТЗ.

Корисна інформація

П А М ‘Я Т К А
здобувачам наукових ступенів доктора наук та доктора філософії (кандидата наук)

Інформацію щодо наукових спеціальностей, з яких проводиться підготовка в аспірантурі та докторантурі ДУІТЗ, та спеціалізованих вчених рад, створених в ДУІТЗ, розміщено на веб-сайті університету https://suitt.edu.ua в розділі “Наука”.

Перелік документів, що регулюють підготовку здобувачів наукових ступенів, порядок підготовки до захисту та захисту дисертацій:

1. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (в редакції постанови КМУ від 19.05.2023 № 502).

2. Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 (зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 341 від 21.03.2023 та № 502 від 19.05.2023).

3. Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 р. № 1197 (зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 502 від 19.05.2023).

4. Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1359.

5. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 р. № 309 (зі змінами) – для аспірантів, докторантів та здобувачів, підготовку яких розпочато до 01.09.2016 р.

6. Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами) – для здобувачів ступеня кандидата та доктора наук, підготовку яких розпочато до 01.09.2016 р.

7. Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” (зі змінами).

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 № 1/11-9518 “Щодо застосування наказу МОНУ від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.03.2021 № 9/267-21 “Про надання інформації” (щодо публікації наукових статей в періодичних наукових виданнях).

10. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії – https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

11. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.02.2013 № 1/9-116 “Про теми дисертаційних робіт”.

12. Вимоги до оформлення дисертації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 (зі змінами згідно з наказом МОН № 759 від 31.05.2019).

13. Бібліографічний опис у списку використаних джерел у дисертації і списку опублікованих робіт в рефераті оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

В мережі Internet документи слід шукати на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за адресою: http://zakon.rada.gov.ua => Законодавство => Законодавство України => Документи за видавниками.
Документи Міністерства освіти і науки України слід шукати на офіційному веб-сайті МОНУ за адресою: http://mon.gov.ua у розділі “Законодавство”.

Завантажити Пам’ятка здобувачу

Контакти:

 тел. +38(048)7050266 (аспірантура та докторантура)

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024