Аспірантура та докторантура

Завідувач аспірантури та докторантури – Маслова Жанна Іванівна.

Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова 1988 року, з 2000 року – викладач вищої категорії. В Академії працює з 1998 року за сумісництвом; з 2003 року – декан ВННВК “Зв’язок”, викладач кафедри філософії та українознавства; з 2005 року – завідувач аспірантури.

Аспірантура та докторантура забезпечують підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук.

Основні функції структурного підрозділу:

 • координація діяльності кафедр з отримання ліцензій для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії;
 • координація діяльності кафедр та вченої ради університету щодо провадження освітньої діяльності на науковому рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора наук;
 • формування плану прийому за державним замовленням до аспірантури та докторантури;
 • формування плану випуску за державним замовленням із аспірантури та докторантури;
 • формування приймальної комісії, предметних комісій для прийому до аспірантури;
 • організація та проведення вступних випробувань, зарахування до аспірантури;
 • координація діяльності кафедр та вченої ради університету щодо організації вступу до докторантури, зарахування до докторантури;
 • прикріплення осіб, які професійно провадять наукову або науково-педагогічну діяльність в університеті, для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;
 • організація процесу підготовки аспірантів, докторантів та осіб, які прикріплені до академії з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;
 • організація прийому кандидатських іспитів, формування екзаменаційних комісій з прийому кандидатських іспитів (для аспірантів та здобувачів, які вступили до аспірантури до 2016 року);
 • підготовка звітності щодо діяльності аспірантури та докторантури ДУІТЗ.

ПАМ’ЯТКА
здобувачам наукових ступенів доктора наук та доктора філософії (кандидата наук)

Інформацію щодо наукових спеціальностей, з яких проводиться підготовка в аспірантурі та докторантурі ДУІТЗ, та спеціалізованих вчених рад, створених в ДУІТЗ, розміщено на веб-сайті університету
Перелік документів, що регулюють підготовку здобувачів наукових ступенів, порядок підготовки до захисту та захисту дисертацій:

1. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019).
2. Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44.
3. Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 р. № 1197.
4. Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1359.
5. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 р. № 309 (зі змінами) – для аспірантів, докторантів та здобувачів, які вступили до аспірантури та докторантури до 2016 року.
6. Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами) – для здобувачів ступеня кандидата та доктора наук.
7. Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.
8. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 № 1/11-9518 “Щодо застосування наказу МОНУ від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.
9. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.12.2015 № 1/9-586 “Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях”.
10. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.03.2021 № 9/267-21 “Про надання інформації” (щодо публікації наукових статей в періодичних наукових виданнях).
11. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.02.2013 № 1/9-116 “Про теми дисертаційних робіт”.
12. Вимоги до оформлення дисертації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 (зі змінами згідно з наказом МОН № 759 від 31.05.2019).
13. Бібліографічний опис у списку використаних джерел у дисертації і списку опублікованих робіт в авторефераті оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

В мережі Internet документи слід шукати на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за адресою: http://zakon.rada.gov.ua => Законодавство => Законодавство України => Документи за видавниками.
Документи Міністерства освіти і науки України слід шукати на офіційному веб-сайті МОНУ за адресою: http://mon.gov.ua у розділі “Законодавство”.

Завантажити Пам’ятка здобувачу

Контакти:

 тел. +38(048)7050266 (аспірантура та докторантура)