ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Спеціальності

Згідно з рішенням вченої ради ДУІТЗ (протокол № 7 від 28.12.2023) розширено провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальністю 073 Менеджмент та затверджено розподіл місць за спеціальностями з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в ДУІТЗ на 2024 р.

Перелік-2015 зі змінами 2022 року

Ліцензований

Галузь знань

Спеціальність обсяг

на 2024-й рік

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

13

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

13

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка

25

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

3

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

175 Інформаційно-вимірювальні технології

18

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

25

Разом

97

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 “Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” вчена рада ДУІТЗ прийняла рішення (протокол № 14 від 29.12.2022):
1. Продовжити навчання здобувачів вищої освіти, які вступили до ДУІТЗ для здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 “Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (крім тих, що поновлюються), відповідно до обраних галузей знань та спеціальностей.
2. Для вступників 2023 року впорядкувати найменування галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні, відповідно до змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392, а саме:

Перелік 2015

Зміни 2022

Шифр і найменування галузі знать

Код і найменування спеціальності

Шифр і найменування галузі знать

Код і найменування спеціальності

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

175 Інформаційно-вимірювальні технології

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Аспірантура

Аспірантуру ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито 1962 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата наук провадилась за такими спеціальностями:
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;
05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки;
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
05.12.20 – оптоелектронні системи;
05.13.07 – автоматизація процесів керування;
05.13.21 – системи захисту інформації;
05.13.22 – управління проектами та програмами;
05.27.01 – твердотільна електроніка;
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.
З 1 вересня 2016 року підготовка докторів філософії відбувається згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 р. № 816 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”, яким Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова розширено провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями:
051 Економіка (ліцензійний обсяг — 13 осіб);
125 Кібербезпека (ліцензійний обсяг — 13 осіб);
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (ліцензійний обсяг — 10 осіб);
172 Телекомунікації та радіотехніка (ліцензійний обсяг — 41 особа).
Аспірантуру ВНЗ “ОДАТРЯ” відкрито 2011 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата наук провадилась за такими спеціальностями:
05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин.
З 1 вересня 2016 року підготовка докторів філософії відбувається згідно з наказом Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” від 10.06.2016 р. № 655 та від 19.07.2016 р. № 856, якими Вищому навчальному закладу “Одеська державна академія технічного регулювання та якості” розширено провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями відповідно:
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (ліцензійний обсяг — 20 осіб);
255 Озброєння та військова техніка (ліцензійний обсяг — 20 осіб).

 
Докторантура

Докторантуру ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито 1991 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук провадилась за такими спеціальностями:
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
05.12.20 – оптоелектронні системи;
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Докторантуру ВНЗ “ОДАТРЯ” відкрито 2014 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук провадилась за такими спеціальностями:
05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин.
З 1 вересня 2016 року підготовка докторів наук провадиться в докторантурі, яку відкрито згідно з п. 38 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, за рішенням вченої ради за такими спеціальностями:
– ОНАЗ ім. О.С. Попова:
051 Економіка (наказ ОНАЗ ім. О.С. Попова № 01-15-18 від 27.04.2016);
125 Кібербезпека (наказ ОНАЗ ім. О.С. Попова № 01-15-05 від 17.01.2017);
172 Телекомунікації та радіотехніка (наказ ОНАЗ ім. О.С. Попова № 01-15-18 від 27.04.2016).
– ВНЗ “ОДАТРЯ”:
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (наказ ВНЗ “ОДАТРЯ” № 15-А від 30.06.2016).

До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук провадилась згідно з Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту 14.09.2011 № 1057.
З 1 вересня 2016 року підготовка докторів філософії та докторів наук провадиться за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762).
В ДУІТЗ підготовка докторів філософії відбувається за спеціальностями:
051 Економіка;
125 Кібербезпека;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
172 Телекомунікації та радіотехніка.
Підготовка докторів наук відбувається за спеціальностями:
051 Економіка;
125 Кібербезпека;
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
172 Телекомунікації та радіотехніка.

Історія

Аспірантуру та докторантуру Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку створено 2021 року на базі аспірантури та докторантури Одеської національної академії зв`язку ім. О.С. Попова та Вищого навчального закладу “Одеська державна академія технічного регулювання та якості”.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024