ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

КОДЕКС ЕТИКИ
здобувача вищої освіти
Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

ВСТУП

Кодекс етики здобувача вищої освіти Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку (далі – Кодекс) – це правила поведінки в університетському середовищі.

Метою Кодексу є формування в університеті системи демократичних взаємовідносин між здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та розвиток корпоративної культури університетського співтовариства.

Здобувач вищої освіти Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку,

 • усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію місії університету – зміцнення освітньо-професійного потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки фахівців для підприємств, організацій та установ усіх форм власності телекомунікаційної й інших галузей економіки, конкурентоспроможних на світовому ринку праці і готових до плідної професійної діяльності;
 • вважаючи своїм обов’язком безпосередню участь у формуванні іміджу та підвищенні престижу Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку – відомого центра підготовки національної еліти;
 • прагнучи до формування системи демократичних взаємовідносин між здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та розвитку корпоративної культури університетського співтовариства, схвалює цей Кодекс і зобов’язується неухильно його дотримуватись.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1

Здобувач вищої освіти дотримується Конституції України, чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів університету.

Стаття 2

Здобувач вищої освіти шанобливо ставиться до Гімну, Прапора і Герба України та гімну, прапора і герба університету як важливих атрибутів, що служать вихованню почуття любові до України, рідного університету, корпоративної єдності.

Стаття 3

Здобувач вищої освіти дбає про підтримку високої університетської культури, атмосфери довіри і взаємної поваги в університетському співтоваристві.

Стаття 4

Здобувач вищої освіти сумлінно ставиться до навчання й усіх форм контролю знань, умінь та навичок (компетенцій), вважаючи неприпустимою нечесність та недбалість у навчальному процесі.

Стаття 5

Здобувач вищої освіти бере участь у проведенні наукових досліджень, вважаючи їх невід’ємною складовою навчального процесу, важливим чинником підвищення якості підготовки фахівця.

Стаття 6

Здобувач вищої освіти здійснює свою діяльність на засадах принципів незалежності від політичних партій та релігійних організацій.

Стаття 7

Здобувач вищої освіти дотримується демократичної політичної культури (демократичних норм, цінностей, традицій) у своїй діяльності, зокрема і законів України, які не припускають участі здобувачів вищої освіти в політичних акціях під час навчально-виховного процесу і не пропагує свої політичні погляди та переконання у навчальному закладі.

Стаття 8

Здобувач вищої освіти дотримується законів України, які не припускають участі здобувачів вищої освіти в релігійних акціях під час навчально-виховного процесу і не пропагує свої релігійні погляди та переконання у навчальному закладі.

Стаття 9

Здобувач вищої освіти виявляє толерантність та повагу до звичаїв і традицій здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та співробітників усіх національностей, поважає культурні й інші особливості різних етнічних та соціальних груп і конфесій.

Стаття 10

Здобувач вищої освіти підтримує та бере участь у діяльності, спрямованій на зміцнення системи самоврядування, розвиток здобувацької творчої активності (освітньої, наукової, спортивної, художньої тощо), підвищення корпоративної культури та іміджу університету.

Стаття 11

Здобувач вищої освіти не допускає порушення університетських норм, зокрема:

 • порушення вимог нормативно-правових документів щодо організації, забезпечення та проведення навчального процесу;
 • використання недозволених джерел інформації під час проходження поточного, модульного та семестрового контролю;
 • проходження поточного, модульного та семестрового контролю підставними особами;
 • плагіаторство, представлення будь-яких за обсягом несамостійно виконаних навчальних матеріалів (рефератів, курсових, контрольних, дипломних робіт і проєктів тощо), зокрема і з використанням інтернет-ресурсів, як результату власної праці;
 • використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або вищої оцінки;
 • некоректне, нешанобливе ставлення до здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, співробітників;
 • підробку документів з навчального процесу;
 • запізнення на навчальні заняття, їхні пропуски без поважних причин, розглядаючи ці порушення університетських норм, як несумісні з його діяльністю, спрямованою на здобуття якісної та конкурентоспроможної вищої освіти, гідної майбутньої інтелектуальної еліти України.
Стаття 12

Здобувач вищої освіти дбайливо ставиться до бібліотечних та документально-інформаційних ресурсів університету, сприяє їхньому збереженню та поповненню.

Стаття 13

Здобувач вищої освіти дбає про збереження майна та раціональне використання енергоносіїв університету, протидіє проявам вандалізму в приміщеннях та на території університету.

Стаття 14

Здобувач вищої освіти не допускає поведінки, здатної завдати шкоди репутації університетського співтовариства або іміджу університету.

Стаття 15

Здобувач вищої освіти університету повинен слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, мати охайний вигляд (без підкресленої екстравагантності).

Стаття 16

Здобувач вищої освіти протидіє порушенням Кодексу з боку здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та співробітників і має право сповістити про порушення адміністрацію університету.

Стаття 17

До здобувача вищої освіти, що порушив положення Кодексу, застосовуються заходи впливу відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів університету.

Стаття 18

Визнання відповідності світогляду та виховання здобувача вищої освіти викладеним у Кодексі положенням та його зобов’язання дотримуватися цих положень засвідчується його особистим підписом під час зарахування його до складу здобувачів вищої освіти.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024