ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства

Підготовка фахівців для іноземних держав у навчальних закладах Україні є одним із найважливіших стратегічних напрямів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України, а підготовка іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) – це перша і вкрай необхідна ланка всього навчального процесу з підготовки іноземних студентів для будь-якого ЗВО України, зокрема для ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ (ДУІТЗ).

Структурний підрозділ, який відповідає в ДУІТЗ за підготовку іноземних громадян до вступу у ЗВО України – це підготовче відділення (ПВ) для іноземних громадян та осіб без громадянтва

Доуніверситетська підготовка складається з двох циклів: мовна підготовка та вивчення загальних дисциплін. А також здійснюється за чотирма напрямами: гуманітарний, інженерно-технічний, економічний та медико-біологічний.

З 2021 р. по теперішній час керівництво ПВ здійснює кандидат психологічних наук, доцент Михайленко Вікторія Олександрівна.

Навчальний процес на ПВ ДУІТЗ здійснюється відповідно до навчальних планів підготовчих факультетів (відділень) та навчальними програмами, рекомендованих Науково-методичною комісією МОН України з підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади. Робочі програми з кожної дисципліни щорічно оновлюються та затверджуються науково-методичною радою ДУІТЗ, яка розробляє графіки навчального процесу для кожної окремої групи, а також здійснюють постійний контроль за виконанням викладачами навчального плану та робочих програм.

Вдосконалюється система діагностики якості знань та розробляються і поновлюються контрольні та самостійні роботи за основною тематикою навчальних дисциплін, а також тестові завдання.

Мовна підготовка

Вивчення української, російської або англійської мов відбувається протягом усієї програми доуніверситетської підготовки. Залежно від обраного напряму підготовки, мінімальна кількість годин, відведена на вивчення мови, становить 720 годин, що забезпечує рівень володіння мовою В1.

За навчальними планами доуніверситетської підготовки перші 11 тижнів вивчення тільки мови з максимальним навантаженням на тиждень у 30 годин, і лише після опанування необхідного рівня знання мови паралельно із введенням загальних дисциплін ця кількість годин поступово зменшується.

Вивчення загальних дисциплін

Починаючи з 12 тижня навчання відповідно до обраного Вами напряму підготовки відбувається поступове введення до курсу навчання таких загальних дисциплін, як: математика, фізика, біологія, хімія, історія України, економічна та соціальна географія світу, основи української та зарубіжної літератури.

Вивчаючи всі ці дисципліни, Ви поглиблюєте знання з цих предметів та опановуєте спеціальну термінологію українською, російською або англійською мовами, що є наступним етапом вивчення мови.

Викладання навчальних дисциплін на ПВ забезпечують відповідні кафедри ДУІТЗ: лінгвістичної підготовки забезпечує викладання мови навчання, основ української та зарубіжної літератури та країнознавства, кафедра вищої математики – математики, кафедра фізики – фізики, кафедра інформаційних технологій – основ інформатики та обчислювальної техніки та ін.), які виділяють окремих викладачів для роботи на ПВ, що підпорядковано завідувачу ПВ. Кадровий склад викладачів спеціальних кафедр, що залучаються до роботи на ПВ є постійним. Частка викладачів з науковим ступенем, залучених до роботи на ПВ становить на даний момент 50 %. Усі викладачі, які працюють на ПВ для іноземних громадян, мають великий досвід роботи та неодноразово підвищували кваліфікацію у провідних закладах вищої освіти України.

За останні роки викладачами, які працюють на ПВ для іноземних громадян, створено та опубліковано понад 40 навчальних посібників, які активно використовуються у навчальному процесі. Серед них, наприклад, такі: „Вивчаємо історію України”. Навчальний посібник для іноземних студентів. – Одеса, 2005. – 4,0 д.а. (укладачі: Карпова С.А., Пилипенко В.Є.); „Основи економічної та соціальної географії світу”. Навчальний посібник для іноземних студентів. – Одеса, 2005. – 3,2 д.а. (укладачі: Карпова С.А., Маслова Н.А., Ігнатенко Т.І.); „Фізика. Частина 1 (Механіка). Вступний курс для іноземних студентів, які навчаються на ПВ за інженерно-технічним напрямом. Науковий стиль мовлення – Одеса, 2006. – 2,0 д.а. (укладачі: Карпова С.А., Горбачов В.Е.); „Тестові завдання з української мови для іноземних студентів (початковий етап)” – Одеса: ОНАЗ, 2006. – 0,9 д.а. (укладач: Карпова С.А.); „Контрольні роботи з української мови для студентів підготовчого відділення” – Одеса: ОНАЗ, 2007. – 1, 0 д.а. (укладач: Расходчикова Л.Є.); „Самостійні роботи з української мови. Методичний посібник для іноземних студентів підготовчих факультетів” – Одеса: ОНАЗ, 2008. – 2,0 д.а. (укладачі: Карпова С.А., Расходчикова Л.Є.),  “Основи української та зарубіжної літератури”. – Одеса, ОНАЗ, 2010. – 3,0 д.а (укладачі: Маслова Н.О., Расходчикова Л.Є.), “Основи економічної та соціальної географії світу”. – Одеса, ОНАЗ, 2011. – 2,0 д.а. (укладачі Маслова Н.О., Расходчикова Л.Є.),  “Основи  української та зарубіжної літератури”, Частина ІІ. – Одеса, ОНАЗ, 2014 р., 3,25 д.а. (укладачі: Карпова  С.А., Расходчикова Л.Є., Маслова Н.О.), “Основи  економічної та соціальної географії світу”. Частина ІІ. – Одеса, ОНАЗ, 2014. – 3,0 д.а. (укладачі: Карпова С.Є.,  Маслова Н.О., Расходчикова Л.Є.),  “Граматичні контрольні роботи для іноземних студентів підготовчого відділення”. −  Одеса: ОНАЗ, 2014. − 3,0 д.а. (укладач: Карпова С.А.) та ін.

Прийом іноземців на навчання здійснюється згідно з міжнародними договорами України, загальнодержавними програмами, договорами навчальних закладів з юридичними і фізичними особами. Документи про попередню освіту мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у вставноленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України з метою їх нострифікації в Міністерстві освіти і науки України (МОН України).

Для в’їзду в Україну підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал запрошення, видачу якого здійснює МОН України, а також вищий навчальний заклад у порядку, встановленому МОН України.

В’їзд до України на навчання на підготовчому відділенні здійснюється згідно правил прийому до університету упродовж року;

Для вступу в ДУІТЗ необхідно з собою мати такі документи:
  • Паспортний документ громадянина або документа що посвідчує особу без громадянства;
  • Оригінал і копію документа про попередню освіту;
  • Оригінал і копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін;
  • Копію документа про народження;
  • Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну;
  • Страховий поліс на надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими підписані угоди про безкоштовне отримання екстреної медичної допомоги);
  • 6 фотокарток розміром 3×4 см;
  • Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

Перераховані вище документи повинні бути перекладені на українську мову і завірені нотаріусом.

Документи повинні бути завірені в країні їх видачі способом, який офіційно застосовується в цій країні для такого посвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Термін навчання:
  • на підготовчому відділенні – 1 рік;

 

Вартість навчання за рік:
  • на підготовчому відділенні – еквівалент 900 доларів США;

З усіма питаннями просимо звертатися до підготовчого відділення (каб. 213)  ДУІТЗ за адресою:

вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029, Україна

З питання вступу до ПВ звертатися до завідувачки підготовчого відділення

Відповідальні особи:

Вікторія МИХАЙЛЕНКО, завідувачка підготовчого відділення

тел. +38 067 483 22 33

е-mail:  pvinter@suitt.edu.ua

Геннадій БРАТЧЕНКО, проректор з міжнародної діяльності

(каб. 302)

тел./факс +38 048 7050224, тел.: 7050312

е-mail:  vrinter@suitt.edu.ua

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024