ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Основні завдання лабораторії якості освіти

 • участь в розробці стратегії розвитку, політики і цілей у сфері якості;
 • розроблення інструментів управління якістю освіти в Університеті;
 • забезпечення зростання рівня якості освіти в Університеті;
 • підготовка звіту про стан: системи управління якістю Університету (СУЯ), процесів, документації СУЯ, виконання Цілей університету у сфері якості, результатів внутрішніх аудитів, коригувальні та попереджувальні  дії й поліпшення;
 • створення цілісного уявлення учасників освітньої процесу про якість освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті та їх динаміку.
 • систематичне проведення SWOT- аналізу (Strengths – сильні сторони, Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості), Threats (загрози); 
 • аналізування можливостей та надання рекомендацій керівництву Університету стосовно шляхів підвищення ефективності та забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.
 • здійснення моніторингу складових систем внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • розробка та впровадження заходів щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності, забезпечення її відповідності сучасному рівню розвитку освіти, науки, потребам ринку, вимогам законодавства;
 • аналіз європейських стандартів та міжнародного досвіду у сфері забезпечення якості освіти і впровадження найкращих практик в Університеті.
 • координація роботи структурних підрозділів Університету з питань забезпечення якості освіти:
 • координація та контроль діяльність у сфері організації забезпечення якості освіти підтримуючих (забезпечуючих) структур.
 • здійснення аналізу складових системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на основі результатів опитувань студентів, працівників, випускників та роботодавців, рейтингу викладачів та індексу науково-педагогічного потенціалу кафедр.
 • аналіз та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи кафедр, лабораторій, факультетів.
 • формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості підготовки фахівців на основі аналізу.
 • моніторинг забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • аналіз забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації кафедрами (інститутами, факультетами, коледжами);
 • формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості підготовки фахівців на основі аналізу.
 • координування діяльності на основі співпраці та дорадництва із структурними підрозділів Університету в частині забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.
 • надання консультацій та роз’яснень з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті розробникам та гарантам освітніх програм, керівникам структурних підрозділів, органам студентського самоврядування тощо.
 • розробка інструментів для моніторингу процедур та процесів із внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.
 • проведення анкетування співробітників та здобувачів у сфері якості.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024